Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektering av Installationssystem, 15 hp

Engelskt namn: Design of HVAC-systems

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5EN078

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-06

Innehåll

I kursen behandlas redovisningsteknik i form av AMA-systemet vad gäller VVS-installationer och administrativa föreskrifter. I ritteknikdelen ingår teori riktat mot de ritregler som finns, samt praktiska övningar med hjälp av CAD-verktyg. I kursen ingår dimensionering, projektering, utvärdering och analys av installationssystem med avseende på gällande krav samt ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 5 hp (Theory, 5 ECTS);
2. Projekt, 10 hp (Project, 10 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Teori:
- självständigt konstruera ritningar enligt gällande standard med hjälp av BIM-verktyg,
- konstruera och analysera handlingar som innehåller krav på material, utförande och resultat,
- självständigt projektera och utvärdera installationssystem i en byggnad, värdera och analysera olika installationslösningar i byggnader utifrån ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet.
Projekt:
- självständigt, men ej nödvändigtvis individuellt, planera, genomföra, analysera och reflektera samt redovisa skriftligt och muntligt eget projektarbete samt analysera och kritisk granska andras projektarbete.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp tidigare studier inkluderat Energieffektivisering i byggnader, 15 hp eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbetet. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:
 
Moment 1 (Teori):
Skriftlig tentamen och 3-4 individuella inlämningsuppgifter. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifterna ges omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
För betyget (3) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända samt minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända samt minst 65% av maxpoäng på tentamen. För betyget (5) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända samt minst 80% av maxpoäng på tentamen.  
 
Moment 2 (Projekt):
Redovisning (skriftlig och muntlig) av en större projektuppgift med betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Om flera studenter genomför projektet tillsammans ska en individuell bedömning säkerställas. Betygssättningen grundas på bedömning av den muntliga redovisningen och den skriftliga rapporten. För betyget (3) krävs att projektarbetet är genomfört och redovisat muntligt och skriftligt med godkänt resultat samt att analys och reflektion över material/utförande/resultat med avseende på åtminstone en av aspekterna ekonomisk-, ekologisk och social hållbarhet är utförd med hög kvalitet. För betyget (4) krävs att kraven för betyget (3) är uppfyllda samt att analys och reflektion över material/utförande/resultat med avseende på åtminstone två av aspekterna ekonomisk-, ekologisk och social hållbarhet är utförda med hög kvalitet. För betyget (5) krävs att kraven för betyget (3) är uppfyllda samt att analys och reflektion över material/utförande/resultat med avseende på åtminstone två av aspekterna ekonomisk-, ekologisk och social hållbarhet är utförda med mycket hög kvalitet.  
 
Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Projektbetyget och tentamensbetyget viktas med 65 % respektive 35 % för att beräkna slutbetyget (vetenskapligt vedertagna avrundningsregler tillämpas). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
 
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
 
TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.