"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektering av VVS-system, 7,5 hp

Engelskt namn: Computer aided planning of HVAC-systems

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 5EN051

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-11-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-01-17

Innehåll

I kursen behandlas redovisningsteknik i form av AMA-systemet vad gäller VVS-installationer och administrativa föreskrifter. I ritteknikdelen ingår teori riktat mot de ritregler som finns, samt praktiska övningar med hjälp av CAD-verktyg. I kursen ingår även dimensionering av ventilationssystem.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande:
- konstruera ritningar enligt gällande standard med hjälp av CAD/BIM-verktyg,
- konstruera enklare förfrågningsunderlag,
- beskriva de olika typer av handlingar som ingår i projekteringsprocessen,
- projektera VVS-installationer i en mindre byggnad,
- redovisa projekteringen.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Värme- och ventilationsteknik, 7.5 hp (5EN058) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen kan ske fortlöpande i samband med undervisningen i form av övningar, redovisningar och rapporter. På övningar, inlämningsuppgifter, skriftliga rapporter och muntliga redovisningar ges betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare examinationstillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationstillfällen för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.