Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektering, 7,5 hp

Engelskt namn: Planning

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 5BY049

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-11-02

Innehåll

I kursen behandlas redovisningsteknik i form av AMA-systemet vad gäller husbyggnad och administrativa föreskrifter. I ritteknikdelen ingår teori riktat mot de ritregler som finns, samt praktiska övningar mha CAD-verktyg. I kursen ingår även en orientering kring samhällets krav på byggnader såsom brandskydd och utformning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - upprätta ritningar enligt gällande ritregler mha CAD-verktyg, - tillämpa tillvägagångssätt för upprättande av förfrågningsunderlag enligt AMA och bygghandlingar 90, - beskriva de olika typer av handlingar som ingår i projekteringprocessen, - projektera en mindre byggnad.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kursen Byggnadsfysik 7.5 hp (5BY002) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, skriftliga och muntliga redovisningar. Skriftliga redovisningar skall språkligt och stilistiskt vara väl genomarbetade. På skriftliga och muntliga presentationer ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). Som betyg på hela kursen används endast betyget Godkänd (G) och detta erhåller man när samtliga redovisningsmoment är godkända. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 35

d'Elia Stefano
Revit Architecture 2017 : grundkurs
2016 : 212 s. :
ISBN: 9789187187254
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hamrin Gösta
Byggnadsritning : ritsätt och ritregler
[Ny, bearb. och utvidgad utg.] : Göteborg : Hamrin : 1993 : 72 s. :
ISBN: 91-86852-15-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album