"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektkurs för ingenjörer, 7,5 hp

Engelskt namn: Project Course for engineers

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5TN029

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-23

Innehåll

Kursen baseras på projekt från industrin eller andra organisationer. Projekt tilldelas studenten vid kursstart. Projektarbetet ska ha en tydlig beställare och ska genomföras i samverkan med de anställda i organisationen. Arbetet syftar till att förbättra eller nyutveckla en prototyp, en produkt, ett system, en tjänst eller till att utföra ett förbättringsarbete som genererar ny kunskap. Det ska genomföras inom givna ramar avseende tid, resurs, kvalitet och funktionalitet. Roller, aktiviteter och dokumentation styrs av en dokumenterad projektmetodik. Studenten skall aktivt delta i planeringen och genomförandet av arbetet liksom dokumentera samt redovisa resultaten skriftligen och muntligen. Projektgruppen skall bestå av minst fyra studenter eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektgrupp i en organisation. Arbetet skall motsvara fem veckors heltidsarbete.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:

Färdighet och förmåga

  • planera och organisera ett projektarbete i enlighet med en projektledningsmodell
  • tillämpa ingenjörsmässiga kunskaper och medverka till att förbättra eller nyutveckla en prototyp, en produkt, ett system, en tjänst eller till att utföra ett förbättringsarbete
  • analysera och positivt bidra till gruppens utveckling
  • underbygga och på ett säljande sätt redovisa resultat och slutsatser muntligt och skriftligt
  • ge konstruktiv kritik och återkoppling på andra gruppers arbeten
  • redovisa tidsåtgång och kostnader för projektets samtliga delar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • självständigt söka och värdera information, samt tillämpa denna i arbetet
  • utvärdera produkten eller systemet ur ett lämpligt perspektiv

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 180 hp avklarade på en civilingenjörsutbildning, varav en kurs i projektledning om minst 7,5 hp samt projektmoment omfattande minst 7,5hp.

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med en inledande träff där projektuppdragen presenteras och fördelas. Undervisningen i övrigt består av obligatoriska träffar, med handledare och beställare, där framsteg i projektet redovisas. Utöver detta bedrivs självständigt arbete i projektgrupperna, enligt fastställd projektplan. Kursen avslutas med en projektkonferens där projektgrupperna presenterar resultaten för beställare och övriga projektgrupper. 

Examination

Examinationen sker i form av en muntlig presentation av arbetet samt opponering av en annan grupps arbete samt projektplan, projektrapport och projektdagböcker. Samtliga examinerande delar ges något av omdömena Underkänd (U) och Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen krävs det att alla examinerande delar är godkända. På kursen ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.