"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektkurs för naturvetare, 7,5 hp

Engelskt namn: Project course in natural science

Denna kursplan gäller: 2024-03-04 till 2024-08-11 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5BI276

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Miljövetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2024-01-25

Innehåll

Projektkursen omfattar praktiskt och/eller teoretiskt arbete inom något av ekologins, geovetenskapens eller miljövetenskapens många delämnen, som ansluter till den verksamhet som finns på en forskningsinstitution, en myndighet eller ett företag. Möjliga syften med en projektkurs kan vara att lära sig en viss metodik eller applicera metoder inom nya ämnesområden.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

FSR 1. Uppvisa erfarenhet av eller kunskap om metoder med ekologisk, geovetenskaplig eller miljövetenskaplig inriktning inom eller utom universitetet

FSR 2. Skriftligt redovisa och reflektera över erhållna kunskaper och färdigheter, samt kritiskt reflektera över metodernas styrkor respektive svagheter kopplat till vetenskaplig och/eller samhälleliga tillämpningar.

Behörighetskrav

45 hp inom biologi, geovetenskap eller miljövetenskap.

Undervisningens upplägg

Projektet är ett individuellt arbete som utförs under viss handledning. Projektkursen söks av studenten på vanligt sätt med sedvanlig behörighetsprövning, men då det är en individuell kurs prövas i ett senare skede även ämnesval och upplägg av projektet. Det åligger studenten att själv söka handledare och verksamhet för sitt projekt.  När detta är gjort skall en projektplan inlämnas till examinator för bedömning. Projektplanen, som skrivs efter samråd med handledaren vid den verksamhet där projektet ska göras, skall innehålla en bakgrund och en beskrivning till det arbete studenten skall utföra.

Examination

Projektkurserna examineras genom att studenten efter avslutad kurs lämnar in en projektrapport. Projektrapporten skall i första hand innehålla en beskrivning av vad studenten gjort under kursen, och vilka metoder/färdigheter som studenten tillägnat sig, samt en kritisk reflektion av metodernas styrkor respektive svagheter kopplat till vetenskaplig och/eller samhälleliga tillämpningar.

För kursen ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov (HF 6 kap. 22§).

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.