"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektkurs i datorseende, 7,5 hp

Engelskt namn: Project course in Machine Vision

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 till 2023-12-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5DV190

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Beräkningsteknik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-19

Innehåll

Kursen behandlar en tillämpning inom något eller några av teoriområdena bildanalys, 3D-rekonstruktion och/eller mönsterigenkänning. De relevanta ämnesområdena samt teori kring en projektstyrningsmodell, exempelvis Scrum, introduceras inledningsvis. Därefter vidtar ett större programutvecklingsprojekt. Utformningen av projektet varierar mellan åren. Exempel på tänkbara projekt är:

 • Konstruera en applikation som givet en uppsättning bilder av ett vardagsrum, bygger upp en 3D-modell av det och visualiserar det tillsammans med IKEA-bokhyllan Billy (eller annan möbel).
 • Konstruera en applikation som givet ett antal inskannade specificerade telefonifakturor beräknar vilket telefonabbonemang som skulle vara billigast.
 • Konstruera en applikation som givet ett punktmoln taget med en laserscanner i en gles skog, identifierar träd samt beräknar dess diametrar i brösthöjd.
 • Utveckla en metod som givet indata i form digitala bilder och/eller 3D-punktmoln inhämtade i en skog detekterar träd samt klassificerar trädslag.
 • Identifiera och lokalisera frukter i kamerabilder, med hjälp av kombinerade klassificerare (classifier fusion).
 • Analysera 3D-bilder från en Kinectkamera för detektion av människor, träd, buskar och stenar.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara centrala begrepp inom bildanalys, 3D-rekonstruktion och/eller mönsterigenkänning (FSR 1),
 • redovisa principerna för den använda projektstyrningsmodellen, exempelvis Scrum (FSR 2), samt

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • demonstrera förmåga att arbeta i projektform i grupper om minst 4 personer, inklusive att arbeta i icke självvalda grupper (FSR 3),
 • analysera ett problem inom ett eller flera av ämnesområdena bildanalys, 3D-rekonstruktion och mönsterigenkänning (FSR 4),
 • identifiera otydligheter i den givna kravspecifikationen samt föreslå förtydliganden (FSR 5), samt
 • använda ett versionshanteringssystem för källkod och annan dokumentation (FSR 6).

Värdering och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • värdera olika lösningsförslag för problem inom något eller flera av ämnesområdena bildanalys, 3D-rekonstruktion och mönsterigenkänning (FSR 7),
 • reflektera över sin egen insats i ett projektarbete och bedöma kvalitén på gruppens resultat (FSR 8)

Behörighetskrav

Univ:För tillträde till kursen krävs 90 hp avklarade studier varav 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier (120hp) inom ett studieprogram,  i båda fallen inkluderande kurserna Statistik för datavetare, 5MS005 samt antingen Matrisberäkningar och tillämpningar, 5DA003 eller kurserna Artificiell intelligens - grunderna 5DV121, Linjär algebra 5MA019, Envariabelanalys 1 5MA009 och en grundläggande kurs om minst 7.5hp i programmeringsmetodik (tex 5DV157, 5DV158, 5DV176 eller 5DV177) eller motsvarande kunskaper.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med introduktion i form av föreläsningar till de för projektet relavanta ämnesområdena samt projektstyrningsmodellen. Därefter vidtar ett större programmeringsprojekt som är centralt på denna kurs. Syftet är att få erfarenhet av att jobba i utvecklingsteam från en vagt formulerad beställning och jobba fram en fungerande prototyp samt att självständigt och i grupp inhämta kunskap nödvändig för uppgiften. Arbetet organiseras i huvudsak enligt någon agil utvecklingmodell, exempelvis Scrum. Arbetet innefattar små och stora grupparbeten samt fördjupningsstudier.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig redovisning av studentens insats i projektet, huvudsakligen i form av en tidlogg (FSR 3, 8), samt en skriftlig slutrapportering i form av en hemtentamen (FSR 1-2, 4-8). Då det praktiska arbetet i grupp i projektform är centralt för kursen är huvuddelen av närvaron på det praktiska arbetet obligatorisk.

På kursen sätts något av betygen U, Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Kursbetyget utgör en sammanfattande bedömning av examinationens två delar och sätts först när bägge rapporterna blivit bedömda. Enskilda studenter som inte godkänts vid kursens slut men som regelbundet deltagit i projektet kan få en extrauppgift. Kursansvarig lärare har då möjlighet att begränsa det högsta betyget till Godkänd (3). Studenter som inte är godkända efter kursen slut inkl. ev. tid för extrauppgift får betyget Underkänd (U).

Begränsningar av antal provtillfällen:
Kursdeltagare som underkänns på kursen hänvisas till nästa kurstillfälle för slutförande av kursen.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för datavetenskap.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 8

Väljs i samråd med kursansvarig utifrån individuell frågeställning.
The litterature is chosen, together with the teacher responsible for the course, to best fit to the chosed research question. :
Obligatorisk