Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektkurs i matematik, 30 hp

Engelskt namn: Project Course in Mathematics

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 5MA187

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-09

Innehåll

I kursen utvecklas studentens förmåga att arbeta med forskningsnära matematiska problem i projekt. I detta ingår att definiera ett projekt i relation till forskningsfrågeställningar och att utveckla förståelsen för hur projektarbete relaterar till forskning. Kursen består av ett projektarbete, inkluderarande planering, formulering och genomförande av forskningsarbete i projektform samt reflektion över detta. I kursen diskuteras relationen mellan projektarbete och forskningsmetodik och vetenskapligt resonerande.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
  • visa på fördjupade kunskaper inom något matematiskt område
Färdighet och förmåga
  • inhämta information från såväl översiktsartiklar som vetenskapliga orginalartiklar
  • utföra ett självständigt arbete motsvarande kursens omfång och nivå
  • självständigt redovisa resultatet från projektet muntligt på engelska
  • redovisa arbetet i en enklare rapport på engelska
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera projektets resultat ur ett vetenskapligt perspektiv

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp på avancerad nivå inom matematik och engelska 5/A eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av individuell handledning av projektarbete.

Examination

Examinationen sker i form av muntlig projektpresentation och skriftlig projektrapport. På båda delarna ges något av omdömena underkänd eller godkänd. På hel kurs sätts något av betygen U (Underkänd) eller G (Godkänd). Betyg på hel kurs sätts först när kursens alla delar är bedömda. För att få betyg G på hel kurs krävs det att båda delarna har bedömts som godkända.

Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.