"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektkurs i växtbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Project course in plant biology

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 5BI230

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysiologisk botanik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-06-20

Innehåll

Registrering till kursen kräver att studenten i samarbete med en handledare har skrivit en projektplan för kursförloppet som innehåller en tidsplan, som överensstämmer med förväntade studieresultat och som är godkänt av den kursansvarige. Studenten ingår i en forskargrupp under projekttiden som praktikant med ansvar för ett eget del-projekt. Målet för del-projektet kan definieras fritt efter kursmålen och projektarbetet dimensioneras som ett forskningsprojekt motsvarande 100 procents studietakt under tio veckor. Träning i redovisning ingår som en del av kursinnehållet och studenten tilldelas en substitut handledare under perioder av projektarbetet där huvudhandledaren inte är tillgänglig. För studenter som söker den här kursen från annan ort än Umeå rekommenderas att studenten har kontakt med handledare minst två månader innan kursstart.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa en fördjupad förståelse inom minst en av följande växtbiologiska inriktningar: växtfysiologi, växtmolekylär biologi, växtgenetik, bioinformatik eller växtkemi.
  • översiktligt redogöra för projektets relevans inom ett bredare forskningsfält av växtbiologisk karaktär
  • översiktligt redovisa de tekniker som är relevanta för projektets utförande.
  • visa kunskap och förståelse för grundläggande biologisk och teknisk nomenklatur av relevans för projektets inriktning,
  • utföra laborationer (t.ex. teoretisk, analytisk eller datalogisk) och sammanfatta vetenskapliga artiklar inom det växtbiologiska området,
  • redogöra för relevanta fysiologiska och/eller molekylära processer och för potentiella effekter som omvärldsfaktorer av process, biotisk eller abiotisk karaktär kan ha på resultatet,
  • redovisa för eventuella risker med projektet och kunna värdera resultatet av arbetet efter värdegrund- och uthållighetsrelevans.

Behörighetskrav

Univ: Kemi (KEMA061), 15 hp, Biokemi (KEMB23), 15 hp, Basal och molekylär genetik (BIOA99) , 15 hp, och Cellbiologi och fysiologi (BIOB27), 15 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar laborationer, gruppdiskussioner, regelbundna möten med handledaren, samt guidning i muntlig och skriftlig forskningsdokumentation och redovisning.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Kursen examineras genom följande prov:
1. en skriftlig rapport som följer gällande riktlinjer för institutionen för fysiologisk botanik. Rapporten ska skrivas på vetenskaplig lättförståeligt svenska eller engelska efter överenskommelse med kursansvariga, och alla delar ska följa vetenskapliga riktlinjer.
2. en muntlig redovisning. Redovisningstillfällen planernas vid slutet av varje kurstillfälle och opposition mellan redovisande studenter kan ingå vid redovisningen.

Resultat på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Kursen bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). För resultatet godkänt (G) på kursen krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för fysiologisk botanik.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.