Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektkurs växtbiologi 7.5 hp, 7,5 hp

Engelskt namn: Project Course in Plant Biology

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 5BI060

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för fysiologisk botanik

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2010-09-29

Reviderad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2010-10-13

Innehåll

Projektet skall omfatta en fördjupningsuppgift inom något av växtbiologins delområden, som ansluter till en forskningsverksamhet som finns på en forskningsinstitution, en myndighet eller ett företag. Möjliga syften med en projektkurs kan vara att lära sig en viss metodik, fördjupa sin kunskap eller få arbetsplatspraktik.

Förväntade studieresultat

Kursen skall ge: - den studerande erfarenheter från verksamhet med växtbiologisk inriktning inom eller utom universitetet - den studerande tillfälle att tillämpa sina kunskaper och färdigheter på växtbiologiska frågeställningar - den studerande träning i självständigt arbete och i att skriftligt och muntligt redovisa vunna resultat

Behörighetskrav

Univ: 15 hp på avancerad nivå inom biologi vars innehåll ska föregå projektet.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Projektet är ett individuellt arbete utförs under handledning, och som skall följa den projektplan som sätts upp i samarbete med handledande lärare. Projektet skall omfatta en fördjupningsuppgift, som ansluter till den verksamhet som finns på en forskningsinstitution.

Examination

Examensarbetet redovisas i en skriftlig rapport. Dessutom sker en fortlöpande bedömning under arbetets gång. För kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekten för Institutionen för fysiologisk botanik begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.