Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykiatrisk omvårdnad och socialpsykiatri, 7,5 hp

Engelskt namn: Psychiatric Nursing and Social Psychiatry

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 3OM406

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

I kursen studeras den psykiatriska vården ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Samhällets ansvar, aktuell lagstiftning och utveckling av verksamheter för personer med psykisk ohälsa behandlas. Vidare omfattar kursen teorier om kommunikation och bemötande samt modeller för brukares och närståendes delaktighet i vården. Teorier om hälsostödjande arbete, rehabilitering och återhämtning behandlas. Undervisning om intervju- och observationsmetodik samt praktiska tillämpningar ingår i kursen. Kursinnehållet behandlas i relation till modeller för omvårdnad och intersektionella perspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för teorier och modeller för patientens/brukarens och närståendes delaktighet
 • analysera sociala, psykiska, existentiella och kulturella dimensioner av hälsa samt förklara dess betydelse för individens livssituation
 • beskriva och argumentera för psykiatrisjuksköterskans ansvar för bedömning, planering, genomförande och utvärdering av psykiatrisk omvårdnad enligt bästa tillgängliga evidens
Färdighet och förmåga
 • tillämpa teorier om hälsostödjande arbete, rehabilitering/habilitering och återhämtning inom psykiatrisk vård och omsorg
 • tillämpa lagstiftning relaterat till vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa
 • tillämpa färdigheter i observations- och intervjumetodik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • beskriva och värdera olika sätt att bemöta enskilda personer med psykisk ohälsa och deras närstående med hänsyn till intersektionella perspektiv
 • visa fördjupad förmåga att identifiera och värdera samhälleliga och etiska frågeställningar i psykiatrisk vård

Behörighetskrav

Omvårdnad 90 hp på grundnivå, inklusive ett examensarbete (motsvarande) om minst 15 hp. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen läses på halvfart och är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och med vetenskaplig anknytning. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, seminarier, grupparbeten och föreläsningar. Obligatoriska seminarier ingår i kursen. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform, som studenten får introduktion i vid kursstart. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras individuellt och i grupp i form av inlämningsuppgifter, individuella examinationsuppgifter och seminarier.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM406 överlappar helt med innehållet i 3OM200
-Kursen 3OM406 ersätter kursen 3OM200

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 40

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser
  Brunt David, Hansson Lars
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 398 s. :
  ISBN: 9789144083872
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Carpenito-Moyet Lynda Juall
  Handbok i omvårdnadsdiagnostik : diagnos, mål, åtgärd
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur AB : 2020 : 954 sidor :
  ISBN: 9789144105383
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
  Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
  8. ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : [2013] cop. 2014 : xviii, 493 s. :
  ISBN: 9781451176797 (pbk) (International ed.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Smirthwaite Goldina
  (O)jämställdhet i hälsa och vård
  Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
  ISBN: 9789175850528
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wiklund Gustin Lena
  Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 503 s. :
  ISBN: 9789144095394
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 30

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser
  Brunt David, Hansson Lars
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 398 s. :
  ISBN: 9789144083872
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
  Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
  8. ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : [2013] cop. 2014 : xviii, 493 s. :
  ISBN: 9781451176797 (pbk) (International ed.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Smirthwaite Goldina
  (O)jämställdhet i hälsa och vård
  Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
  ISBN: 9789175850528
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tveiten Sidsel
  Yrkesmässig handledning - mer än ord
  4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 362 s. :
  ISBN: 9789144097565
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wiklund Gustin Lena
  Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 503 s. :
  ISBN: 9789144095394
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar tillkommer.