Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykiatrisk omvårdnad samt psykiatrisk diagnostik och behandling, 7,5 hp

Engelskt namn: Psychiatric Nursing and Psychiatric Diagnosis and Treatment

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM405

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen är indelad i två moment Psykiatrisk omvårdnad 3 hp och Psykiatrisk diagnostik och behandling 4,5 hp.

Moment 1 ger en introduktion till fördjupad psykiatrisk omvårdnad och studiernas uppläggning samt undervisning i litteratursökning. Evidensbaserad vård utifrån erfarenhetskunskap, vetenskaplig kunskap samt förbättringskunskap behandlas i kursen. Olika synsätt på psykisk hälsa/ohälsa och grundläggande kunskaper om teorier och modeller inom psykiatri/psykiatrisk omvårdnad studeras. Utveckling av psykiatrisk omvårdnad; kommunikation, relationsarbete och vårdmiljö studeras i kursen. Värdegrund och etik relaterat specifikt till psykiatrisk vård/omvårdnad diskuteras. Momentets innehåll behandlas i relation till intersektionella perspektiv.

Moment 2 behandlar epidemiologi, etiologi, diagnostik, medicinska och psykoterapeutiska behandlingsmetoder samt prevention vid psykiska ohälsotillstånd i ett livsspann; schizofrenispektrumsyndrom och andra psykoser, depressiva syndrom, bipolära och relaterade syndrom, ångestsyndrom, tvångssyndrom, ätstörningar och födorelaterade syndrom, substansrelaterade syndrom och beroendesyndrom, personlighetssyndrom, utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser och suicidologi. Momentets innehåll behandlas i relation till intersektionella perspektiv.

Förväntade studieresultat

Moment 1

Efter avslutat moment skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • analysera och integrera teorier och begrepp relaterade till psykiatrisk omvårdnad utifrån patientens livsvärldsperspektiv
 • beskriva och förstå kommunikationens och relationsarbetets betydelse inom psykiatrisk vård
 • diskutera evidensbaserad vård och differentiera mellan erfarenhetskunskap, vetenskaplig kunskap och förbättringskunskap
Färdighet och förmåga
 • analysera och problematisera psykisk hälsa/ohälsa i relation till intersektionella perspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska värdegrundens betydelse för omvårdnad av personer med psykisk ohälsa
 • analysera och problematisera etiska aspekter inom psykiatriskt omvårdnadsarbete

Moment 2

Efter avslutat moment skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för epidemiologi, etiologi, diagnostik och prevention vid psykiska ohälsotillstånd samt symtom och förlopp vid de vanligaste psykiska sjukdomarna
 • förklara princip och tillämpning av medicinska och psykoterapeutiska behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa
 • redogöra för styrdokument som påverkar vårdens utformning
Färdighet och förmåga
 • identifiera och urskilja symtombilder som kan härledas till specifika psykiska ohälsotillstånd
 • bedöma behandlingseffekt och identifiera symtom som kan ha samband med oönskade biverkningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • beakta och värdera funktionsnedsättningar i samband med psykiska ohälsa och hur de inverkar på patientens tillvaro

Behörighetskrav

Omvårdnad 90 hp på grundnivå, inklusive ett examensarbete (motsvarande) om minst 15 hp. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen läses på halvfart och är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. Tyngdpunkten ligger på studentens egna litteraturstudier, reflektion med kurskamrater och feedback från lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, seminarier, grupparbeten och föreläsningar. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform, som studenten får introduktion i vid kursstart. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum. Obligatoriska seminarier ingår i kursen.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras individuellt och i grupp i form av inlämningsuppgifter, individuell tentamen och seminarier. Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM405 överlappar helt med innehållet i 3OM194
-Kursen 3OM405 ersätter kursen 3OM194

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Kurslitteratur moment 1

Barker Phil (red)
Mental Health Ethics: The human context
1. uppl. : Routledge: New York : 2011 :
Obligatorisk

Tveiten Sidsel
Yrkesmässig handledning - mer än ord
4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 362 s. :
ISBN: 9789144097565
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wiklund Gustin Lena
Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 503 s. :
ISBN: 9789144095394
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Wiklund Gustin Lena, Lindwall Lillemor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 343 s. :
ISBN: 9789127131828 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kurslitteratur moment 2

Psykiatri
Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
ISBN: 978-91-44-09497-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar tillkommer.