"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykiatrisk omvårdnad samt psykiatrisk diagnostik och behandling, 7,5 hp

Engelskt namn: Psychiatric Nursing and Psychiatric Diagnosis and Treatment

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 3OM405

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-11-25

Innehåll

Kursen är indelad i två moment, Psykiatrisk omvårdnad 3 hp och Psykiatrisk diagnostik och behandling 4,5 hp.

Moment 1 ger en introduktion till fördjupad psykiatrisk omvårdnad och studiernas uppläggning samt undervisning i litteratursökning. Evidensbaserad vård utifrån erfarenhetskunskap, vetenskaplig kunskap samt förbättringskunskap behandlas i kursen. Olika synsätt på psykisk hälsa/ohälsa och grundläggande kunskaper om teorier och modeller inom psykiatrisk omvårdnad studeras. Utveckling av psykiatrisk omvårdnad; kommunikation, relationsarbete och vårdmiljö studeras i kursen. Värdegrund och etik relaterat specifikt till psykiatrisk vård/omvårdnad diskuteras. Momentets innehåll behandlas i relation till intersektionella perspektiv.

Moment 2 behandlar epidemiologi, etiologi, diagnostik, medicinska och psykoterapeutiska behandlingsmetoder samt prevention vid psykiatriska sjukdomar och suicidologi i ett livsspann.

Förväntade studieresultat

Moment 1

Efter avslutat moment ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • analysera och integrera teorier och begrepp relaterade till psykiatrisk omvårdnad utifrån patientens livsvärldsperspektiv
 • beskriva och förstå kommunikationens och relationsarbetets betydelse inom psykiatrisk vård
 • visa fördjupad kunskap om evidensbaserad vård och differentiera mellan erfarenhetskunskap, vetenskaplig kunskap och förbättringskunskap

Färdighet och förmåga

 • analysera och problematisera psykisk hälsa/ohälsa i relation till intersektionella perspektiv och psykiatrisk omvårdnad

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska värdegrundens betydelse för omvårdnad av personer med psykisk ohälsa
 • analysera och problematisera etiska aspekter inom psykiatriskt omvårdnadsarbete

Moment 2

Efter avslutat moment ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för epidemiologi, etiologi, symtom, förlopp, diagnostik och prevention vid de vanligaste psykiatriska sjukdomarna 
 • förklara princip och tillämpning av medicinska och psykoterapeutiska behandlingsmetoder inom psykiatrisk vård
 • redogöra för styrdokument som påverkar vårdens utformning

Färdighet och förmåga

 • identifiera och urskilja symtombilder som kan härledas till specifika psykiatriska sjukdomar
 • bedöma behandlingseffekt och identifiera symtom som kan ha samband med oönskade läkemedelseffekter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • beakta och värdera funktionsnedsättningar i samband med psykisk ohälsa och hur de inverkar på patientens tillvaro

Behörighetskrav

Omvårdnad 90 hp på grundnivå, inklusive ett examensarbete (motsvarande) om minst 15 hp. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen läses på halvfart och är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. Tyngdpunkten ligger på studentens egna litteraturstudier, reflektion med kurskamrater och feedback från lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, seminarier, grupparbeten och föreläsningar. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform, som studenten får introduktion i vid kursstart. För de nätbaserade delarna av utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset med mikrofon samt webbkamera. Saknas internet kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ. Obligatoriska seminarier ingår i kursen.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras individuellt och i grupp i form av inlämningsuppgifter, individuell tentamen och seminarier. Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM405 överlappar helt med innehållet i 3OM194
-Kursen 3OM405 ersätter kursen 3OM194

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Kurslitteratur moment 1

Barker Phil (red)
Mental Health Ethics: The human context
1. uppl. : Routledge: New York : 2011 :
Obligatorisk

Wiklund Gustin Lena
Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 503 s. :
ISBN: 9789144095394
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Wiklund Gustin Lena, Lindwall Lillemor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 343 s. :
ISBN: 9789127131828 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kurslitteratur moment 2

Psykiatri
Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
ISBN: 978-91-44-09497-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar tillkommer.