Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Psykiatrisk omvårdnad, verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Engelskt namn: Psychiatric Nursing, Clinical Studies

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 3OM236

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2011-03-10

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-03-02

Innehåll

Kursen innehåller fördjupning och klinisk tillämpning av teoretisk kunskap i psykiatrisk omvårdnad genom verksamhetsförlagda studier. Under kursen ska studerande medverka i behandling och rehabilitering samt i undervisning rörande hälsofrämjande processer utifrån olika levnadsvillkor. Studerande ges möjlighet att initiera och delta i systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt förbättringsarbete i psykiatrisk omvårdnad. I kursen behandlas och tillämpas kunskap i arbetsledning och samverkan med andra professioner såväl inom psykiatrisk vård som med andra närliggande verksamheter. Etiska, samhälleliga och intersektionella perspektiv med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter diskuteras i handledning under kursen. Kursen ger även en fördjupad kunskap i kvalitativ forskningsmetod samt utformning av projektplan.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 • identifiera och formulera ett kliniskt utvecklingsområde för den psykiatriska omvårdnaden och utifrån utvecklingsområdet utforma en projektplan med lämplig kvantitativ eller kvalitativ design
 • samla och sammanställa kunskap utifrån ett kvalitativt perspektiv 
Färdighet och förmåga
 • utifrån en helhetssyn på människan analysera, bedöma och genomföra åtgärder vid komplexa vårdbehov enligt bästa tillgängliga kunskap
 • självständigt leda, samordna och utvärdera omvårdnad vid komplexa vårdbehov enligt bästa tillgängliga kunskap
 • utifrån ett etiskt förhållningssätt efterfråga och tillvarata hälsofrämjande resurser hos personer med psykisk ohälsa
 • i samråd med patient och närstående informera och samverka i vårdkedjan för att uppnå kontinuitet, effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet
 • följa gällande författningar samt riktlinjer och rutiner för att värna om patientens rättigheter/möjligheter och kunna förmedla kontakter med rätt instans
 • initiera och medverka i implementering av vetenskaplig kunskap i vården med särskilt beaktande av psykiatrisk omvårdnad
 • prioritera kompetensutvecklingsbehov samt medverka till att utveckla arbetsgruppen/teamet och den psykiatriska vården 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera och problematisera etiska frågeställningar och förhållningssätt i psykiatrisk vård
 • analysera och reflektera över sin egen förmåga till kommunikation med patienter, närstående och kollegor
 • analysera och värdera hur intersektionella perspektiv påverkar organisationskulturen

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter, s.k. reell kompetens, prövas.

Undervisningens upplägg

Kursen läses på helfart och är delvis nätburen. Under verksamhetsförlagd utbildning följer studenten de arbetstider som finns på aktuell VFU-placering vilket kan innebära tjänstgöring dag, kväll och natt. Kursen genomförs i två perioder om vardera 7,5 hp. Under den första perioden ska studenten identifiera ett kliniskt utvecklingsområde och formulera en projektplan. Momentet examineras under den första perioden. Under den andra perioden ska studenten återföra resultat från utvecklingsarbetet till verksamheten. Momentet examineras under den andra perioden. Studierna baseras på studentens egna aktiviteter i klinisk verksamhet, litteratur, reflektion med kurskamrater samt feedback från handledare och lärare. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform. Progressionen i lärandet bedöms med hjälp av AssCe-formulär för avancerad nivå.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras dels med två individuella skriftliga examinationsuppgifter (VG/G/U), dels i två examinerande seminarier (G/U). Den kliniska delen av kursen examineras utifrån handledares bedömningsunderlag (AssCe) (G/U). Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen.
 
Betyget utgör en sammanfattande bedömning av kursens verksamhetsförlagda delar och av resultaten från fyra teoretiska examinationer. För att bli godkänd krävs G på samtliga examinerande moment och för väl godkänd krävs därtill VG på de två skriftliga examinationsuppgifterna. Betyget sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
 
Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Antalet provtillfällen för teoretiska examinationer är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
 
Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 30

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Barker Phil (red)
Mental Health Ethics: The human context
1. uppl. : Routledge: New York : 2011 :
Obligatorisk

Raadu Gunnel
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
45. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 872 s. :
ISBN: 9789147111619
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Författningar även tillgängliga: http://www.riksdagen.se/ http://www.socialstyrelsen.se/

Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv
Killén Kari, Larson Per
1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 271 s. :
ISBN: 978-91-44-04773-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Palm Ernsäter Torie
Strategi för att utveckla vården
Stockholm : Svensk sjuksköterskeförening : 2008 : 23 s. :
http://www.swenurse.se
ISBN: 978-91-85060-12-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
8. ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : [2013] cop. 2014 : xviii, 493 s. :
ISBN: 9781451176797 (pbk) (International ed.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Videbeck Sheila L.
Psychiatric-mental health nursing
5. ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2011 : xi, 530 s. :
ISBN: 978-1-60547-861-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Wiklund Gustin L. (red)
Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå.
Lund : Studentlitteratur : 2010 :
Obligatorisk

Wiklund Gustin Lena
KBT i omvårdnadsarbetet : om meningsskapande i gemenskap
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 378 s. :
Interaktivt webbmaterial
ISBN: 978-91-44-05907-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar tillkommer.