Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykiatrisk omvårdnad, verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Engelskt namn: Psychiatric Nursing, Clinical Studies

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 till 2023-07-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM409

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen innehåller fördjupning och klinisk tillämpning av teoretisk kunskap i psykiatrisk omvårdnad genom verksamhetsförlagda studier. Under kursen ska studerande medverka i behandling och rehabilitering samt i undervisning rörande hälsofrämjande processer utifrån olika levnadsvillkor. Studerande ges möjlighet att initiera och delta i systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt förbättringsarbete i psykiatrisk omvårdnad. I kursen behandlas och tillämpas kunskap i arbetsledning och samverkan med andra professioner såväl inom psykiatrisk vård som med andra närliggande verksamheter. Etiska, samhälleliga och intersektionella perspektiv med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter diskuteras i handledning under kursen. Kursen ger även en fördjupad kunskap i kvalitativ forskningsmetod samt utformning av projektplan.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 • identifiera och formulera ett kliniskt utvecklingsområde för den psykiatriska omvårdnaden och utifrån utvecklingsområdet utforma en projektplan med lämplig kvantitativ eller kvalitativ design
 • samla och sammanställa kunskap utifrån ett kvalitativt perspektiv 
Färdighet och förmåga
 • utifrån en helhetssyn på människan analysera, bedöma och genomföra åtgärder vid komplexa vårdbehov enligt bästa tillgängliga kunskap
 • självständigt leda, samordna och utvärdera omvårdnad vid komplexa vårdbehov enligt bästa tillgängliga kunskap
 • utifrån ett etiskt förhållningssätt efterfråga och tillvarata hälsofrämjande resurser hos personer med psykisk ohälsa
 • i samråd med patient och närstående informera och samverka i vårdkedjan för att uppnå kontinuitet, effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet
 • följa gällande författningar samt riktlinjer och rutiner för att värna om patientens rättigheter/möjligheter och kunna förmedla kontakter med rätt instans
 • initiera och medverka i implementering av vetenskaplig kunskap i vården med särskilt beaktande av psykiatrisk omvårdnad
 • prioritera kompetensutvecklingsbehov samt medverka till att utveckla arbetsgruppen/teamet och den psykiatriska vården 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera och problematisera etiska frågeställningar och förhållningssätt i psykiatrisk vård
 • analysera och reflektera över sin egen förmåga till kommunikation med patienter, närstående och kollegor
 • analysera och värdera hur intersektionella perspektiv påverkar organisationskulturen

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 15 hp i omvårdnad på avancerad nivå inom området psykiatrisk vård. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen ges delvis nätburet. Under verksamhetsförlagd utbildning följer studenten de arbetstider som finns på aktuell VFU-placering vilket kan innebära tjänstgöring dag, kväll och natt.

Kursen genomförs i två perioder om vardera 7,5 hp. Under den första perioden ska studenten identifiera ett kliniskt utvecklingsområde och formulera en projektplan. Momentet examineras under den första perioden. Under den andra perioden ska studenten återföra resultat från utvecklingsarbetet till verksamheten. Momentet examineras under den andra perioden. Studierna baseras på studentens egna aktiviteter i klinisk verksamhet, litteratur, reflektion med kurskamrater samt feedback från handledare och lärare. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform. Progressionen i lärandet bedöms med hjälp av AssCe-formulär för avancerad nivå.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av två individuella skriftliga examinationsuppgifter samt två examinerande seminarier. Den kliniska delen av kursen examineras utifrån handledares bedömningsunderlag (AssCe). Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen.
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända.
 
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
 
Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM409 överlappar helt med innehållet i 3OM326
-Kursen 3OM409 ersätter kursen 3OM326

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Barker Phil (red)
Mental Health Ethics: The human context
1. uppl. : Routledge: New York : 2011 :
Obligatorisk

Raadu Gunnel
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
45. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 872 s. :
ISBN: 9789147111619
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Författningar även tillgängliga: http://www.riksdagen.se/ http://www.socialstyrelsen.se/

Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv
Killén Kari, Larson Per
1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 271 s. :
ISBN: 978-91-44-04773-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Palm Ernsäter Torie
Strategi för att utveckla vården
Stockholm : Svensk sjuksköterskeförening : 2008 : 23 s. :
http://www.swenurse.se
ISBN: 978-91-85060-12-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
8. ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : [2013] cop. 2014 : xviii, 493 s. :
ISBN: 9781451176797 (pbk) (International ed.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Videbeck Sheila L.
Psychiatric-mental health nursing
5. ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2011 : xi, 530 s. :
ISBN: 978-1-60547-861-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wiklund Gustin L. (red)
Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå.
Lund : Studentlitteratur : 2010 :
Obligatorisk

Wiklund Gustin Lena
KBT i omvårdnadsarbetet : om meningsskapande i gemenskap
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 378 s. :
Interaktivt webbmaterial
ISBN: 978-91-44-05907-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar tillkommer.