Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykiatrisk omvårdnad, verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Engelskt namn: Psychiatric Nursing, Clinical Studies

Denna kursplan gäller: 2023-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 3OM409

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-12-16

Innehåll

Kursen innehåller fördjupning och klinisk tillämpning av teoretisk kunskap i psykiatrisk omvårdnad genom verksamhetsförlagda studier. Under kursen ska studerande medverka i behandling och främjande av återhämtning samt i undervisning rörande hälsofrämjande processer utifrån olika levnadsvillkor. Studerande ges möjlighet att initiera och delta i systematiskt kvalitets-, förbättrings- och patientsäkerhetsarbete i psykiatrisk omvårdnad. I kursen behandlas och tillämpas kunskap i arbetsledning och samverkan med andra professioner såväl inom psykiatrisk vård som med andra närliggande verksamheter. Etiska, samhälleliga och intersektionella perspektiv med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter diskuteras i handledning under kursen. Kursen ger även fördjupad kunskap i att vetenskapligt utforma en projektskiss.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 • analysera och förklara specialistsjuksköterskans ansvarsområde och roll i personcentrerad omvårdnad och det interdisciplinära teamet inom psykiatrisk vård
 • identifiera ett kliniskt utvecklingsområde för den psykiatriska omvårdnaden och vetenskapligt formulera en projektskiss
Färdighet och förmåga
 • utifrån en helhetssyn på människan, bedöma och genomföra åtgärder vid komplexa vårdbehov enligt bästa tillgängliga kunskap
 • självständigt leda, samordna och utvärdera omvårdnad vid komplexa vårdbehov
 • i partnerskap stödja hälsofrämjande resurser hos personer med psykisk ohälsa 
 • verka för patienters och närståendes delaktighet i vårdkedjan för att uppnå god vårdkvalitet och patientsäkerhet
 • följa gällande författningar, riktlinjer och rutiner för att värna om patientens rättigheter och möjligheter samt kunna förmedla kontakter med rätt instans
 • initiera och medverka i implementering av vetenskaplig kunskap i vården med särskilt beaktande av psykiatrisk omvårdnad
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera och problematisera etiska frågeställningar och förhållningssätt i psykiatrisk vård
 • analysera och reflektera över sin egen förmåga till kommunikation med patienter, närstående och kollegor
 • analysera och värdera hur intersektionella perspektiv påverkar vårdens organisation

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 15 hp i omvårdnad på avancerad nivå inom området psykiatrisk vård. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen ges delvis nätburet. Under verksamhetsförlagd utbildning följer studenten de arbetstider som finns på aktuell VFU-placering vilket kan innebära tjänstgöring dag, kväll och natt.

Kursen genomförs i två perioder om vardera 7,5 hp. Under den första perioden ska studenten identifiera ett kliniskt utvecklingsområde och formulera en projektplan. Momentet examineras under den första perioden. Under den andra perioden ska studenten återföra resultat från utvecklingsarbetet till verksamheten. Momentet examineras under den andra perioden. Studierna baseras på studentens egna aktiviteter i klinisk verksamhet, litteratur, reflektion med kurskamrater samt feedback från handledare och lärare. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform. Progressionen i lärandet bedöms med hjälp av AssCe-formulär för avancerad nivå.

För de nätbaserade delarna av utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset med mikrofon samt webbkamera. Saknas internet kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuella skriftliga examinationsuppgifter samt examinerande seminarier. Den kliniska delen av kursen examineras utifrån bedömningsunderlag (AssCe). 
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända.
 
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. 

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM409 överlappar helt med innehållet i 3OM326
-Kursen 3OM409 ersätter kursen 3OM326

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.