Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykiatrisk vård, klinisk fördjupning, 7,5 hp

Engelskt namn: Mental Health Care: advanced clinical course

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 3OM291

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2013-11-15

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-05-24

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier om psykisk ohälsa, psykiska sjukdomstillstånd och psykiatrisk vård. I kursen ingår metoder för bedömning, behandling och uppföljning av patienter med psykiatriska diagnoser. Fokus för kursen är färdigheter såsom att göra självständiga relevanta bedömningar, initiera behandling och vidta evidensbaserade omvårdnadsåtgärder samt bedöma behov av uppföljning vid t ex nybesök och akuta förändringar av hälsotillstånd. Kursen avser även att utveckla fördjupad förmåga att se patientens behov och närståendes situation i samband med vård. Vidare ges möjlighet att träna och utveckla förmågan att vara innovativ och implementera ny kunskap, samt fördjupa interprofessionell samverkan i vården. Såväl teoretiska som verksamhetsanknutna studier ingår.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • analysera, diskutera och värdera intersektionalitet relaterat till psykiatrisk vård och omvårdnad
Färdighet och förmåga
  • självständigt bedöma vårdsökandes psykiska och fysiska status och funktionsförmåga samt göra riskbedömningar avseende aggressivitet och suicid
  • bedöma behov av övervakning, behandling och stöd vid vårdplanering samt utvärdera effekter i interprofessionell samverkan
  • bedöma behov av farmakologisk behandling och analysera behandlingseffekt och biverkan samt bedöma lämpligt administrationssätt på grundval av vårdsökandes tillstånd
  • problematisera relationer mellan klinisk bedömning, evidensbaserade åtgärder och vårdsökandes perspektiv/förväntan
  • självständigt reflektera kring bedömning och behov av stöd för vårdsökande och närstående utifrån ett kulturellt perspektiv
  • undervisa om psykologisk första hjälp bland barn, vuxna och äldre
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • problematisera och värdera etiskt svåra situationer i samband med vård av barn, vuxna och familjer i psykiatrisk vård
  • analysera och reflektera över sin egen förmåga till dialog och kommunikation samt identifiera behov av personlig och professionell utveckling

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska. Specialistsjuksköterskeexamen med någon av inriktningarna psykiatrisk vård eller distriktssköterska, alternativt kandidatexamen i omvårdnad samt klinisk erfarenhet som sjuksköterska från psykiatrisk vård motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är en IT-stödd distansutbildning och läses som halvtidsstudier med sammankomst/-er på studieorten. I kursen tillämpas ett studerandeaktivt arbetssätt innefattande reflektioner tillsammans med kurskamrater och lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete och arbete i grupp, föreläsningar, seminarier och kliniska moment. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform. Föreläsningar och seminarier sker till stor del över internet. Auskultation och kliniska övningar inom psykiatrisk vård samt seminarium är obligatoriska moment. Placering för auskultation ordnas av studenten.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek. Uppkopplingshastigheten kan mätas via bredbandskollen.se.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras genom en individuell skriftlig examination i essäform, (VG-U), en inlämningsuppgift (G-U), ett examinerande seminarier i grupp (G-U) samt klinisk examination (G-U). För att bli godkänd i hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är genomförda. För betyget väl godkänd krävs därtill väl godkänd på skriftlig examination. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

För en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk/

Denna kursplan ersätter tidigare versioner och gäller för studenter som registreras på kursen från och med vårterminen 2019. Student som har varit registrerad på kursen höstterminen 2018 eller tidigare har rätt till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den kursplan som gällde den aktuella terminen och inom en tid av maximalt två år.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Arborelius Lotta
Neurofarmakologi : för psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 304 s. :
ISBN: 978-91-27-13779-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Fagerström Lisbeth
Avancerad klinisk sjuksköterska : avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 464 s. :
ISBN: 91-44-05947-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Barker Phil (red)
Mental Health Ethics: The human context
1. uppl. : Routledge: New York : 2011 :
Obligatorisk

Psykiatri
Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
ISBN: 978-91-44-09497-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Psykologisk första hjälp : handbok för stödpersoner
Snider Leslie, Van Ommeren Mark, Schafer Alison
Uppsala : Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet : [2017] : 61 sidor :
Obligatorisk

Wiklund Gustin Lena
Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 503 s. :
ISBN: 9789144095394
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.