Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykosocial arbetsmiljö, 15 hp

Engelskt namn: Psychosocial Work Environment

Denna kursplan gäller: 2021-06-14 och tillsvidare

Kurskod: 2SO030

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2008-06-09

Reviderad av: Prefekten, 2021-05-31

Innehåll

Kursen ger en introduktion till den beteendevetenskapliga innebörden av psykosocial arbetsmiljö och dess betydelse för individ, organisation och samhälle. Relationen mellan arbete och individers hälsa diskuteras liksom förutsättningar och former för hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i organisationer.

Moment 1: Psykosocial arbetsmiljö, 7,5 hp
Under momentet diskuteras arbetsmiljön i dess helhet. Fokus riktas mot empiriska studier och teoretiska antaganden inom området och som berör psykosocial arbetsmiljö. Riskfaktorer för ohälsa samt faktorer som främjar god hälsa och välbefinnande diskuteras.

Moment 2: Fördjupning av psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i organisationen, 7,5 hp
Under momentet behandlas kunskaper om faktorer i den psykosociala arbetsmiljön och hälsopromotion. Konsekvenser för individ, organisation och samhälle diskuteras liksom även förutsättningar för arbetsmiljöarbete i organisationer.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i organisationen, 7,5 hp
Efter avslutat moment ska studenten avseende kunskap och förståelse
-
 kunna redogöra för centrala begrepp inom ramen för psykosocial arbetsmiljö

Efter avslutat moment ska studenten avseende färdighet och förmåga
- kunna sammanfatta och dra relevanta slutsatser kring empiriska och teoretiska frågeställningar som rör arbete och hälsa.

Efter avslutat moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
- förstå och förhålla sig till relationen mellan villkor i arbetslivet och hälsa.

Moment 2: Fördjupning av psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i organisationen, 7,5 hp
Efter avslutat moment ska studenten avseende kunskap och förståelse
- känna till arbetsmiljölagen
- ha fördjupad kunskap om frågor som rör arbetsmiljö, organisation och riskfaktorer för ohälsa

Efter avslutat moment ska studenten avseende färdighet och förmåga
- kunna redogöra för innebörden av systematiskt arbetsmiljöarbete
- kunna applicera teoretiska begrepp på empiriska exempel

Efter avslutat moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
- förstå och förhålla sig till systematiskt arbetsmiljöarbete och riskfaktorer för ohälsa
- förstå och förhålla sig till social och ekonomisk ojämlikhet relaterat till psykosocial arbetsmiljö och riskfaktorer för ohälsa

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Denna kurs motsvarar halvtidsstudier och ges som distanskurs via en webbaserad lärandeplattform. Arbetsformerna varierar mellan individuellt utförda litteraturstudier och övningar och workshops. Föreläsningar är inspelade och ges  via lärandeplattformen. Studenten skall ha tillgång till dator, bredbandsuppkoppling, headset och webkamera. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator.

Examination

Under moment 1 sker examinationen i form av individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Momentet avslutas med en skriftlig examinationsuppgift. Under moment 2 sker examinationen genom skriftliga inlämningsuppgifter och genom en webbaserad examinationsuppgift.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 24

Psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i organisationen, 7,5 hp

Acker Joan
Inequality regimes: gender, class, and race in organizations.
Ingår i:
Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 20 : sid. 441-464 :
Obligatorisk

Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
Stockholm : Fritze : 2014 : 275 s. :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 9789138241219
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1, 4 & 9

Eklöf Mats
Psykosocial arbetsmiljö : begrepp, bedömning och utveckling
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 329 sidor :
ISBN: 9789144112954
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kvinnors och mäns arbetsvillkor : betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall
Sverke Magnus, Falkenberg Helena, Kecklund Göran, Magnusson Hansson Linda, Lindfors Petra
[Stockholm : Arbetsmiljöverket] : 2016 : 140 s. :
Obligatorisk

Arbetsmiljöverket
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) :
http://: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
Obligatorisk

Moment 2: Fördjupning av psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i organisationen, 7,5 hp

Systematiskt arbetsmiljöarbete [Elektronisk resurs] : Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Solna : Arbetsmiljöverket : 2001 : 25 s. :
fulltext online
ISBN: 91-7930-400-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 [Elektronisk resurs]
Arbetsmiljöverket : 2018-04-12T13:13:00+02:00 :
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/sa-forbattras-verksamhetens-arbetsmiljo-bok-h455.pdf
Obligatorisk

Fagerlind Ståhl Anna-Carin
Arbete och psykisk hälsa : viktigt vetande och vanliga myter
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 221 sidor :
ISBN: 9789144140025
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Människan i arbetslivet : teori och praktik
Holmström Eva, Ohlsson Kerstina
2., [omarb] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 336 s. :
ISBN: 9789144079790
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kunskapsöversikt : den goda arbetsmiljön och dess indikatorer
Lindberg Per, Vingård Eva
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2012 : 60 s. :
Fulltext
Obligatorisk

Paulsen Roland
Vi bara lyder : en berättelse om Arbetsförmedlingen
[Ny utg.] : Stockholm : Atlas : 2016 : 192 s. :
ISBN: 9789173895163
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Anvisade texter tillkommer på båda momenten.