"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykosomatik, stress, smärta och fysioterapi inkl. akupunktur, 10,5 hp

Engelskt namn: Psychosomatic illness, stress, pain and physiotherapy including acupuncture

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 3FT601

Högskolepoäng: 10,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Innehåll

Kursen är indelad i två delmoment:
1: Fysioterapi, psykosomatik, stress och smärta, 7;5 hp: Kursen omfattar såväl fysiologiska som psykologiska/beteendevetenskapliga förklaringsmodeller till långvarig smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa. Betoning läggs på hur teorier och modeller från det kognitiva och beteendemedicinska kunskapsområdet kan integreras med fysioterapeutisk kunskap. I kursen ingår även fysioterapeutiska undersöknings- och behandlingsmetoder som Resursorienterad Kroppsundersökning (ROK), Body Awareness Scale-Health (BAS-H) och ortopedmedicinska tekniker samt hur dessa kan integreras med varandra.
2. Akupunktur, 3 hp: Kursen omfattar teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att självständigt kunna utföra akupunktur enligt västerländsk inriktning vid vanligt förekommande smärttillstånd. I kursen ingår smärtfysiologi med inriktning mot sensorisk stimulering. Den kliniska tillämpningen sker under verksamhetsförlagd utbildning i nära anslutning till kursen.

Förväntade studieresultat

Delmoment 1. Fysioterapi, psykosomatik, stress och smärta. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och förklara genomgångna teorier och modeller inom kunskapsområdena; smärta, stress, beteendemedicin och psykosomatisk fysioterapi
 • identifiera, beskriva och förklara samverkande faktorer som kan bidra till utvecklandet av långvarig smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa
 • leda och utforma program för kroppsmedvetandeträning i grupp
 • på en grundläggande nivå praktiskt tillämpa och göra bedömningar utifrån undersökningsmetoderna resursorienterad kroppsundersökning (ROK) och Body Awareness Scale -Health (BAS-H)
 • tillämpa ett kognitivt beteendemedicinskt förhållningssätt i samband med fysioterapeutisk behandlingsuppläggning vid långvarig smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa
 • på ett pedagogiskt och patientcentrerat sätt planera och genomföra en gruppverksamhet för patienter med långvarig smärta eller stressrelaterad ohälsa
 • utifrån komplexa patientfall kritiskt bedöma och värdera olika tänkbara behandlingsinriktningar och argumentera för val av undersöknings- och behandlingsuppläggning
 • förstå vikten av att anpassa val av undersöknings- och behandlings strategier utifrån kulturella skillnader

Delmoment 2. Akupunktur. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • förstå vikten av och tillämpa god hygien vid akupunkturbehandling
 • redogöra för kontraindikationer och riskfaktorer vid användandet av akupunktur som behandling
 • redogöra för regler som gäller vid dokumentation av akupunkturbehandling
 • praktiskt behärska stickteknik
 • identifiera genomgångna akupunkturpunkter
 • på ett för patienten anpassat sätt förklara den teoretiska bakgrunden till akupunkturens behandlingseffekter
 • bedöma när akupunktur är en lämplig åtgärd och kunna integrera behandlingsmetoden med övriga rehabiliteringsinsatser.

Behörighetskrav

Univ: Avklarade kurser som motsvarar samtliga föregående kurser på fysioterapeutprogrammet termin 1-5 enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar studentaktiva arbetsformer, föreläsningar, egna studier, grupparbeten, work-shop, seminarier och praktisk tillämpning.

Examination

Delmoment 1: Examineras individuellt i form av en praktisk och en teoretisk examination, skriftlig rapport och obligatorisk aktiv närvaro vid work-shop. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges.
Delmoment 2: Examineras individuellt genom aktivt deltagande vid seminarium samt obligatorisk aktiv närvaro vid praktiska moment. Förnyat prov erbjuds när kursen ges nästa termin.
Som betyg används en tvågradig skala, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.
I de fallprov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre underkända prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet.

Tillgodräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursplan upphör gälla 2022-10-16
Möjlighet till omprov erbjuds vid två tillfällen under VT23 och ett tillfälle HT23. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter, kompletteringsuppgifter eller genomgå individuella praktiska examinationer tom HT 23. Studenten ansvarar för att kontakta kursansvarig för praktisk examination.

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap. 10ö

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 35

Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv
Biguet Gabriele, Keskinen-Rosenqvist Riitta, Levy Berg Adrienne
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 406 s. :
ISBN: 978-91-44-07321-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Grundläggande akupunktur
Carlsson Christer, Nydahl Mikael
2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 606 s. :
ISBN: 978-91-44-04796-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stress : gen, individ, samhälle
Ekman Rolf, Arnetz Bengt B.
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 343 s. :
ISBN: 9789147105410
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

12 verktyg i KBT : från teori till färdighet
Linton Steven James, Flink Ida
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 390 s. :
ISBN: 978-91-27-12112-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Levande människa : basal kroppskännedom för rörelse och vila
Roxendal Gertrud, Winberg Agneta, Dahlström Annette
Stockholm : Natur och kultur : 2002 : 250, [1] s. :
ISBN: 91-27-09023-X (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst