Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Psykoterapeutisk teori och metod 1 för psykoterapeutprogrammet med inriktning mot specialistpsykolog, 15 hp

Engelskt namn: Theories and methods of psychotherapy 1 for Specialist psychologist in Psychotherapy

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 2PS209

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-19

Innehåll

Kursen innehåller ämnesområdet psykoterapeutisk teori och metod utifrån valt fördjupningsområde  samt professionell utveckling, klientarbete och handledning. Huvudinnehållet i kursen baseras på centrala teorier och metoder inom det fördjupningsområde studenten valt. Fördjupad kartläggning av psykisk ohälsa med olika svårighetsgrad samt val av psykoterapeutiskt behandlingsupplägg genomförs. Kursen innehåller fördjupning  i olika sätt att utöva vald form av psykoterapeutisk metod. Moment av allmänna psykoterapeutiska områden som gemensamma psykoterapeutiska faktorer och suicidologi, behandlas under kursen. Behandlingsrelationen i psykoterapi utgör en del av  kursen och syftar till att utveckla studentens metakognitiva förmågor genom observation och reflektion kring egna personliga behov av professionell utveckling.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
•    Visa fördjupad kunskap om bedömning inför psykoterapi inom det valda fördjupningsområdet
•    Visa fördjupad kunskap om olika varianter på psykoterapi inom det valda fördjupningsområdet
•    Visa fördjupad teoretisk kunskap inom det valda fördjupningsområdet
•    Visa kunskap om ämnet suicidologi
•    Visa fördjupad kunskap om affektteori kopplat till valt fördjupningsområde

Färdigheter och förmåga
•    Behärska fördjupad kartläggning och bedömning inom det valda fördjupningsområdet
•    Integrera den nyförvärvade kunskapen med tidigare terapeutisk kunskap och erfarenhet så att den kan tillämpas i ett behandlingssammanhang
•    Visa förmåga att granska eget terapeutbeteende relaterat till gemensamma psykoterapeutiska faktorer, gäller handledning och professionell utveckling Att genomföra suicidriskbedömningar
•    Genomföra suicidriskbedömningar
•    Identifiera och genomföra ansvarsuppgifter som passar specialistrollen inom den aktuella verksamheten avseende psykoterapeutisk bedömning och behandling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    Visa förmåga att kunna applicera ett intersektionellt perspektiv inom det psykoterapeutiska området
•    Visa förmåga att reflektera över sin egen yrkesroll i relation till andra yrkesgrupper samt hur den egna professionella kunskapen kan kommuniceras till andra, såväl till professionella som icke-professionella.

För student som gjort teoretiskt/metodologiskt val ”KBT” gäller utöver ovanstående, specifikt att studenten förväntas kunna:
•    uppvisa fördjupade kunskaper inom området kognitiv-och beteendeterapeutisk orienterad psykoterapi samt självständigt tillämpa dessa i det psykoterapeutiska arbetet.

För student som gjort teoretiskt/metodologiskt val ”PDT” gäller utöver ovanstående, specifikt att studenten förväntas kunna:
•    uppvisa fördjupade kunskaper om inom området för psykodynamiskt orienterad psykoterapi samt självständigt tillämpa dessa i det psykoterapeutiska arbetet.

För student som gjort teoretiskt/metodologiskt val ”Familj-Barn-Ungdom” gäller utöver ovanstående, specifikt att studenten förväntas kunna:
•    uppvisa fördjupade kunskaper inom området för familj-barn-ungdom samt självständigt tillämpa dessa i det psykoterapeutiska arbetet.

Behörighetskrav

Avklarade kurser på termin 1:
Introduktionskurs för psykoterapeutprogrammet, 7,5 hp
Forskningsmetodik och psykoterapiforskning för psykoterapeutprogrammet, 7,5 hp
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, workshops, gruppövningar, handledning i grupp och specialistkollegium. Seminarierna kräver ett aktivt deltagande från studenterna.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom muntliga seminarier i grupp, individuella skriftliga hemuppgifter, individuell  nätbaserad tentamen samt individuellt aktivt deltagande vid handledning och specialistkollegium.

Det som prövas i olika gruppaktiviteter är förutom närvaro, att den studerande är aktiv och bidrar med sina tankar, upplevelser och reflektioner. Den enskilda studenten ska reflektera och bidra på ett sådant sätt att gruppledaren kan säkerställa att den enskilda studenten praktiskt visar på en kontinuerlig reflektion över professionella förhållningssätt samt det innehåll som tas upp under förväntade studieresultat.

All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid institutionen för psykologi.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

PDT

Bergsten Katja
Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 214 s. :
ISBN: 978-91-27-13558-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

McCullough Vaillant Leigh
Changing character : short-term anxiety-regulating psychotherapy for restructuring defenses, affects, and attachment
New York : BasicBooks : cop. 1997 : xvii, 510 s. :
ISBN: 0-465-07792-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

McCullough Leigh
Treating affect phobia : a manual for short-term dynamic psychotherapy
New York : Guilford Press : 2003 : xvi, 365 s. :
ISBN: 1-57230-810-9 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur PDT

Psychodynamic diagnostic manual : PDM-2
Lingiardi Vittorio, McWilliams Nancy
Second edition. : New York : The Guilford Press : [2017] : xxv, 1078 pages. :
ISBN: 9781462530571
Se bibliotekets söktjänst

KBT

Case formulation in cognitive behaviour therapy : the treatment of challenging and complex cases
Tarrier Nicholas, Johnson Judith
2. ed. : London : Routledge : 2016 : 384 s. :
ISBN: 978-0-415-74178-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tillämpad beteendeanalys : teori och praktik
Eikeseth Svein, Svartdal Frode
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 618 s. :
ISBN: 9789144081724
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

An introduction to cognitive behaviour therapy : skills and applications
Kennerley Helen, Kirk Joan, Westbrook David
Edition 3 : Los Angeles : SAGE : 2017 : xxv, 486 s. :
ISBN: 978-1-4739-6256-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

The transdiagnostic road map to case formulation and treatment planning : practical guidance for clinical decision making
Frank Rochelle I., Davidson Joan
Oakland, CA : New Harbinger Publications : [2014] : xii, 239 pages :
ISBN: 9781608828951
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Samtliga teoretiska fördjupningar

HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande
Lundberg Tove, Malmquist Anna, Wurm Matilda
Första utgåvan : 2017 : 440 sidor :
ISBN: 9789127147430
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar tillkommer efter instruktioner av lärare.