"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykoterapeutisk teori och metod 2 (familj-barn-ungdom) för psykoterapeutprogrammet inriktning specialistpsykolog, 15 hp

Engelskt namn: Theories and methods of psychotherapy 2 (Family, child & adolescent) for Specialist psychologist in Psychotherapy

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 2PS261

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-11

Innehåll

Kursen innehåll fokuserar på psykoterapeutisk teori, utifrån fördjupningsområdet familj-barn-ungdom och behandling av olika affektiva tillstånd. I undervisningen presenteras och fördjupas metoder och tillämpning för behandling av dessa tillstånd. Kursen utgör en fortsättning och fördjupning av föregående kurs. Studentens metakognitiva förmågor genom observation och reflektion kring egna personliga behov av professionell utveckling i den psykoterapeutiska behandlingsrelationen tas upp i kursen. Kursen bygger vidare på Psykoterapeutisk teori och metod 1 och studenten förväntas träna på fler tekniker och metoder med nya klienter för att bredda och fördjupa sina kunskaper och förmågor som psykoterapeuter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-  Visa fördjupad kunskap om affektteori kopplat till fördjupningsområdet familj-barn-ungdom

Färdigheter och förmåga
- Integrera den nyförvärvade kunskapen med tidigare terapeutisk kunskap och erfarenhet så att den kan tillämpas i ett behandlingssammanhang
- Granska eget terapeutbeteende relaterat till gemensamma psykoterapeutiska faktorer, gäller handledning och professionell utveckling
-  Identifiera och genomföra ansvarsuppgifter som passar specialistrollen inom den aktuella verksamheten avseende psykoterapeutisk bedömning och behandling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-  Jämföra och värdera olika psykoterapeutiska behandlingsmetoder vid affektiva tillstånd, inom fördjupningsområdet familj-barn-ungdom
-  Reflektera över sin egen yrkesroll i relation till andra yrkesgrupper samt hur den egna professionella kunskapen kan kommuniceras till andra, såväl till professionella som icke-professionella
-  Applicera ett intersektionellt perspektiv inom det psykoterapeutiska området

Behörighetskrav

Avklarade kurser på termin 3:
Psykoterapeutisk teori och metod 1 för psykoterapeutprogrammet inriktning specialistpsykolog, 15.0 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, workshops, gruppövningar, handledning i grupp. Seminarierna kräver ett aktivt deltagande från studenterna.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom muntliga seminarier i grupp, skriftliga uppgifter individuella och i grupp  samt aktivt deltagande vid handledning och specialistkollegium.
Det som prövas i olika gruppaktiviteter är förutom närvaro, att den studerande bidrar med sina tankar, upplevelser och reflektioner. Den enskilde studenten ska reflektera och bidra på ett sådant sätt att gruppledaren kan säkerställa att den enskilde studenten praktiskt visar på en kontinuerlig reflektion över professionella förhållningssätt samt det innehåll som tas upp under förväntade studieresultat.
All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till fem eller 2 examinationstillfällen (2 tillfällen om det gäller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarier provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "regler för betyg och examination på grund-och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid institutionen för psykologi.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna  en student under pågående praktik i de fall  studenten  uppvisar sådana brister avseende  kunskaper, färdigheter  eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en  påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sitt klientarbete i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett examinationstillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt  då  kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.  Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte  rätt till nytt provtillfälle.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 35

Kurslitteratur

Compassionfokuserad terapi
Andersson Christina, Viotti Sofia
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 216 s. :
ISBN: 9789127134478
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Carr Alan
The handbook of child and adolescent clinical psychology : a contextual approach
Third edition : Abingdon, Oxon : Routledge : 2016 : 1044 sidor :
ISBN: 9781138806139
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Blakemore Sarah-Jayne
Inventing ourselves : the secret life of the teenage brain
First US edition. : New York, NY : PublicAffairs : [2018] : 240 pages :
ISBN: 9781610397315
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Siegel Daniel J.
Hjärnstorm : överlev tonårstiden med forskningens hjälp
1. utg. : Södertälje : Dana : 2016 : 257 s. :
ISBN: 9789197948661
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kåver Anna
KBT i utveckling : en grundbok i kognitiv beteendeterapi
2., uppdaterade utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 382 s. :
ISBN: 9789127147447
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Barn, unga och trauma : att uppmärksamma, förstå och hjälpa
Almqvist Kjerstin, Norlén Anna, Tingberg Björn
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 408 sidor :
ISBN: 9789127819061
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Treating trauma and traumatic grief in children and adolescents
Cohen Judith A., Mannarino Anthony P., Deblinger Esther
Second edition : New York : The Guilford Press : [2017] : xix, 356 pages :
ISBN: 9781462528400
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare