Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Psykoterapeutisk teori och metod 2 för psykoterapeutprogrammet, 15 hp

Engelskt namn: Theories and methods of psychotherapy 2 for the psychotherapy programme

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 2PS210

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2019-06-17

Innehåll

Kursen innehåll fokuserar på psykoterapeutisk teori, utifrån valt fördjupningsområde och behandling av olika affektiva tillstånd. I undervisningen presenteras och fördjupas metoder och tillämpning för behandling av dessa tillstånd. Kursen utgör en fortsättning och fördjupning av föregående kurs. Moment av allmänna psykoterapeutiska områden kommer under kursen att behandlas såsom Compassionfokuserad terapi samt inslag av relationell psykoterapi, IPT. Studentens metakognitiva förmågor genom observation och reflektion kring egna personliga behov av professionell utveckling i den psykoterapeutiska behandlingsrelationen tas upp i kursen. Kursen bygger vidare på Psykoterapeutisk teori och metod 1 och studenten förväntas träna på fler tekniker och metoder med nya klienter för att bredda och fördjupa sina kunskaper och förmågor som psykoterapeuter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Visa fördjupad kunskap om affektteori kopplat till valt fördjupningsområde

Färdigheter och förmåga
- Integrera den nyförvärvade kunskapen med tidigare terapeutisk kunskap och erfarenhet så att den kan tillämpas i ett behandlingssammanhang
- Granska eget terapeutbeteende relaterat till gemensamma psykoterapeutiska faktorer, gäller handledning och professionell utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    Jämföra och värdera olika psykoterapeutiska behandlingsmetoder vid affektiva tillstånd, inom det valda fördjupningsområdet
-    Reflektera över sin egen yrkesroll i relation till andra yrkesgrupper samt hur den egna professionella kunskapen kan kommuniceras till andra, såväl till professionella som icke-professionella
-     Applicera ett intersektionellt perspektiv inom det psykoterapeutiska området

Behörighetskrav

Avklarade kurser på termin 3:
Psykoterapeutisk teori och metod 1 för psykoterapeutprogrammet, 15.0 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, workshops, gruppövningar, handledning i grupp. Seminarierna kräver ett aktivt deltagande från studenterna.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom muntliga seminarier i grupp, individuella skriftliga hemuppgifter, individuell tentamen samt aktivt deltagande vid handledning och specialistkollegium.
Det som prövas i olika gruppaktiviteter är förutom närvaro, att den studerande bidrar med sina tankar, upplevelser och reflektioner. Den enskilde studenten ska reflektera och bidra på ett sådant sätt att gruppledaren kan säkerställa att den enskilde studenten praktiskt visar på en kontinuerlig reflektion över professionella förhållningssätt samt det innehåll som tas upp under förväntade studieresultat.
All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till fem eller 2 examinationstillfällen (2 tillfällen om det gäller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarier provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "regler för betyg och examination på grund-och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid institutionen för psykologi.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna  en student under pågående praktik i de fall  studenten  uppvisar sådana brister avseende  kunskaper, färdigheter  eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en  påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sitt klientarbete i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett examinationstillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt  då  kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.  Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte  rätt till nytt provtillfälle.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 34

Gemensam kurslitteratur

Compassionfokuserad terapi
Andersson Christina, Viotti Sofia
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 216 s. :
ISBN: 9789127134478
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Psykiatri
Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
ISBN: 978-91-44-09497-7
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 20-27

PDT

Psychodynamic Treatment of Depression [Elektronisk resurs]
Theodore Shapiro , Marie Rudden , Fredric N. Busch
American Psychiatric Publishing, Inc : 2016 :
Obligatorisk

Frederickson Jon
Co-creating change : effective dynamic therapy techniques
1. ed. : Kansas City, MO : Seven Leaves Pressl : cop. 2013 : 532 s. :
ISBN: 978-0-9883788-4-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

McWilliams Nancy
Psychoanalytic Diagnosis. [Elektronisk resurs] : Understanding Personality Structure in the Clinical Process
Guilford Press : 2011 : Online resource (450 p.) :
ISBN: 9781609184971
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Russell Eileen
Restoring resilience : discovering your clients' capacity for healing
First Edition. : New York : W. W. Norton & Company : [2015] : xxvii, 356 pages :
ISBN: 9780393705713
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

KBT

Barlow David H.
Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual
Fifth edition. : New York : The Guilford Press : 2014. : xvi, 768 p. :
ISBN: 9781462513260 (hardcover)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Process-based CBT : the science and core clinical competencies of cognitive behavioral therapy
Hayes Steven C., Hofmann Stefan G.
Oakland : New Harbinger Publications : 2018 : vi, 452 pages :
ISBN: 9781626255968
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare