Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykoterapeutisk teori och metod 3 (familj-barn-ungdom) för psykoterapeutprogrammet inriktning specialistpsykolog, 15 hp

Engelskt namn: Theories and methods of psychotherapy 3 (Family, child & adolescent) for Specialist psychologist in Psychotherapy

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 2PS267

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-25

Innehåll

Kursen innehåller ämnesområdet psykoterapeutisk teori och metod utifrån det valda fördjupningsområdet familj-barn-ungdom samt professionell utveckling, klientarbete och handledning. Huvudinnehållet i kursen baseras på centrala teorier och metoder inom det fördjupningsområde studenten valt. Fördjupad kartläggning av psykisk ohälsa med olika svårighetsgrad samt val av psykoterapeutiskt behandlingsupplägg vid mer komplexa tillstånd av psykisk ohälsa genomförs. Kursen innehåller fördjupning i olika sätt att utöva vald form av psykoterapeutisk metod. Moment av psykoterapeutiska områden som gemensamma psykoterapeutiska faktorer behandlas under kursen. Behandlingsrelationen i psykoterapi utgör en del av kursen och syftar till att utveckla studentens metakognitiva förmågor genom observation och reflektion kring egna och andras personliga behov av professionell utveckling.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    Visa fördjupad kunskap om bedömning och värdering av information inför psykoterapi inom fördjupningsområdet familj-barn-ungdom
*    Visa fördjupad kunskap om olika varianter på psykoterapi vid komplexa tillstånd inom fördjupningsområdet familj-barn-ungdom
*    Visa fördjupad teoretisk kunskap inom fördjupningsområdet familj-barn-ungdom
*    Visa fördjupad kunskap om affektteori kopplat till fördjupningsområde familj-barn-ungdom
*  Visa fördjupad kunskap och förståelse för vad specialistrollen innebär

Färdigheter och förmåga
*    Behärska fördjupad kartläggning och bedömning vid komplexa tillstånd inom fördjupningsområdet familj-barn-ungdom
*    Integrera kunskap om komplexa tillstånd med tidigare terapeutisk kunskap och erfarenhet så att den kan tillämpas i ett behandlingssammanhang
*    Visa förmåga att granska eget och andras terapeutbeteende relaterat till gemensamma psykoterapeutiska faktorer,  i handledning och professionell utveckling
*    Uppvisa förmåga att självständigt tillämpa fördjupade kunskaper inom området familj-barn-ungdom i det psykoterapeutiska arbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Visa förmåga att kunna implementera ett intersektionellt  perspektiv inom det psykoterapeutiska området
*    Visa förmåga att reflektera över sin egen yrkesroll och dess utveckling i relation till andra yrkesgrupper samt hur den egna professionella kunskapen kan kommuniceras till andra, såväl till professionella som icke-professionella.

Behörighetskrav

Avklarade kurser på termin 3:
Psykoterapeutisk teori och metod 1 (Familj-barn-ungdom) 15 hp alternativt Psykoterapeutisk teori och metod 1 , 15 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, workshops, gruppövningar, handledning i grupp. Seminarierna kräver ett aktivt deltagande från studenterna.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom muntliga seminarier i grupp, individuella skriftliga hemuppgifter, individuell, nätbaserad tentamen samt individuellt aktivt deltagande vid handledning.

Det som prövas i olika gruppaktiviteter är förutom närvaro, att den studerande är aktiv och bidrar med sina tankar, upplevelser och reflektioner. Den enskilda studenten ska reflektera och bidra på ett sådant sätt att gruppledaren kan säkerställa att den enskilda studenten praktiskt visar på en kontinuerlig reflektion över professionella förhållningssätt samt det innehåll som tas upp under förväntade studieresultat.

All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen (två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid institutionen för psykologi.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående klientarbete i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende,  kunskaper, färdigheter  eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en  påtaglig risk att studenten under klientarbetet kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sitt klientarbete i förtid och får betyget underkänd på momentet. Detta innebär att ett examinationstillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny handledningsperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina handledningstillfällen.  Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Carr Alan
The handbook of child and adolescent clinical psychology : a contextual approach
Third edition : Abingdon, Oxon : Routledge : 2016 : 1044 sidor :
ISBN: 9781138806139
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Målmedveten träning för psykoterapeuter : hur man förbättrar den kliniska effektiviteten
Rousmaniere Tony, Halvorsen-Kåven Solveig, Berglund Gustaf
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 307 sidor :
ISBN: 9789144123585
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ekdahl Johanna
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt kognitiv beteendeterapi
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 358 sidor :
ISBN: 9789144115375
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Barn, unga och trauma : att uppmärksamma, förstå och hjälpa
Almqvist Kjerstin, Norlén Anna, Tingberg Björn
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 408 sidor :
ISBN: 9789127819061
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handbok i missbrukspsykologi : teori och tillämpning
Alborn Sven-Eric, Fahlke Claudia
Malmö : Liber : 2012 (Egypten) : 552 s. :
ISBN: 978-91-47-08461-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Unga som skadar sig genom sex
Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
Fritt tillgänglig via stiftelsens webbplats
ISBN: 9789186759117
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kunskapsöversikt Försummelse [Elektronisk resurs]
Nilsson Doris, Tingberg Björn
Linköping : 2020 : 60 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-166876
Obligatorisk

Thulin Johanna
Prata om våldet
Stiftelsen Allmänna Barnhuset : 2020 :
https://wwwallmannabarnh.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/05/Prata-om-valdet-webb.pdf
Obligatorisk

Multiutsatta barn
Jernbro Carolina, Landberg Åsa
Stiftelsen Allmänna Barnhuset : 2020 :
https://wwwallmannabarnh.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/03/RAPPORT_Multiutsatta_Barn_Webb.pdf
Obligatorisk

Så skapas känslor : hjärnans hemliga liv
Barrett Lisa Feldman, Scott Aaron, Lindberg Gombrii Sara
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 466 sidor :
ISBN: 9789127822771
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter instruktion av lärare