Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykoterapeutisk teori och metod 3 (KBT) för psykoterapeutprogrammet, 15 hp

Engelskt namn: Theories and methods of psychotherapy 3 (CBT) for the psychotherapy programme

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2PS262

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-25

Reviderad av: Prefekten, 2020-11-16

Innehåll

Kursen innehåller ämnesområdet psykoterapeutisk teori och metod utifrån det valda fördjupningsområdet KBT samt professionell utveckling, klientarbete och handledning. Huvudinnehållet i kursen baseras på centrala teorier och metoder inom det fördjupningsområde studenten valt. Fördjupad kartläggning av psykisk ohälsa med olika svårighetsgrad samt val av psykoterapeutiskt behandlingsupplägg vid mer komplexa tillstånd av psykisk ohälsa genomförs. Kursen innehåller fördjupning i olika sätt att utöva vald form av psykoterapeutisk metod. Moment av psykoterapeutiska områden som gemensamma psykoterapeutiska faktorer behandlas under kursen. Behandlingsrelationen i psykoterapi utgör en del av kursen och syftar till att utveckla studentens metakognitiva förmågor genom observation och reflektion kring egna och andras personliga behov av professionell utveckling.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Moment 1: KBT vid komplexa tillstånd, 10 hp

Kunskap och förståelse
*    Visa fördjupad kunskap om KBT och affektteori
*    Visa kunskap och förståelse för bedömning och behandling av sexuell hälsa och ohälsa
*    Visa kunskap och förståelse för komplexa tillstånd såsom personlighetssyndrom, psykoser, tvång och missbruk
*    Visa kunskap om våld i nära relationer

Färdigheter och förmåga
*    Visa förmåga att tillämpa metoder för bedömning och behandling av psykologisk behandling vid komplexa tillstånd
*    Visa förmåga att tillämpa teorier och metoder för behandling av affektfobi
   
Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Visa förmåga till normkritik relaterat till kunskapsområdet
*    Visa förmåga att reflektera kring att möta och arbeta med våld i nära relationer


Moment 2: Klientarbete under handledning, 5 hp

Kunskap och förståelse
*    Kunna redogöra för och jämföra olika KBT-metoder för behandling av psykologiska problem

Färdighet och förmåga
*    På ett fördjupat sätt kunna tillämpa teoretiska kunskaper i klientarbete samt beskriva och analysera genomförda psykoterapier
*    Visa på kunskapsmässig och yrkesmässig utveckling
*    Visa fördjupad förmåga att bedriva psykoterapi
*    Självständigt identifiera och hantera svårigheter som kan uppstå i det psykoterapeutiska samspelet
*    Visa förmåga att avsluta och utvärdera psykoterapeutisk behandling tillsammans med klient

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Uppvisa fördjupad förmåga till professionellt och empatiskt förhållningssätt
*    Visa fördjupad förmåga att reflektera över den egna utvecklingen som psykoterapeut

Behörighetskrav

Avklarade kurser på termin 3:
Psykoterapeutisk teori och metod 1, 15 hp (KBT) alternativt, Psykoterapeutisk teori och metod 1, 15

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, workshops, gruppövningar, handledning i grupp. Seminarierna kräver ett aktivt deltagande från studenterna.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom muntliga seminarier i grupp, individuella skriftliga hemuppgifter, individuell, nätbaserad tentamen samt individuellt aktivt deltagande vid handledning.

Det som prövas i olika gruppaktiviteter är förutom närvaro, att den studerande är aktiv och bidrar med sina tankar, upplevelser och reflektioner. Den enskilda studenten ska reflektera och bidra på ett sådant sätt att gruppledaren kan säkerställa att den enskilda studenten praktiskt visar på en kontinuerlig reflektion över professionella förhållningssätt samt det innehåll som tas upp under förväntade studieresultat.

All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen (två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid institutionen för psykologi.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående klientarbete i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende,  kunskaper, färdigheter  eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en  påtaglig risk att studenten under klientarbetet kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sitt klientarbete i förtid och får betyget underkänd på momentet. Detta innebär att ett examinationstillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny handledningsperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina handledningstillfällen.  Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.