Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Radiografi II, 15 hp

Engelskt namn: Radiography II

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 3OM394

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-11-22

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

I kursen behandlas strålningsfysik, teknologi och strålskydd med tillämpningar inom konventionella undersökningar och datortomografi. Vidare studeras de vanligaste förekommande sjukdomarna och sjukdomstillstånd som kan diagnostiseras med bildgivande diagnostiska metoder. Specifik omvårdnad studeras relaterat till vanligt förekommande sjukdomstillstånd och diskuteras utifrån intersektionella aspekter. I kursen beaktas de lagar och författningar som reglerar området.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • förstå och redogöra för olika fysikaliska och tekniska parametrars påverkan på röntgenbildens kvalitet samt stråldos till patient och personal
 • förstå och redogöra för strålskydd gällande personal, patienter och närstående samt tillämpa strålskyddslagen och relevanta strålskyddsföreskrifter
 • redogöra för olika dosbegrepp och förstå dess betydelse för säkerhet och strålskydd
 • förstå och redogöra för uppbyggnad och funktion gällande röntgenrör, generator och olika bildgivande detektorsystem inom konventionell radiologi och datortomografi
 • översiktligt beskriva ultraljudtekniken och digital subtraktionsangiografi (DSA)
 • redogöra för etiologi, patofysiologi, symtombild, diagnostik, behandling och prognos för de vanligaste förekommande sjukdomar som kan diagnostiseras med bildgivande diagnostiska metoder
 • beskriva olika diagnostiska undersökningsmetoder och dess användningsområden inom bild- och funktionsmedicin
 • redogöra för smärtfysiologi, relevanta metoder för bedömning och utvärdering av smärta och smärtlindring
 • förstå och redogöra för användningsområde, effekter, biverkningar och kontraindikationer för olika kontrastmedel och andra vanligt förekommande läkemedel
 • beskriva specifik omvårdnad relaterad till vanligt förekommande sjukdomstillstånd
Färdighet och förmåga
 • identifiera, beskriva och redogöra för anatomiska strukturer och topografisk anatomi
 • redogöra för, förklara samt utföra sjukvårdstekniska uppgifter gällande injektioner och inläggning av perifer venkateter

Behörighetskrav

För tillträde till kurs krävs godkänt i Radiografi I och genomgångna kurser i termin 1 och tidigare kurser i termin 2.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. I inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas i samtliga moment. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier, kliniska färdighetsövningar. Metodövningar och skriftlig förberedelse i grupp inför seminarium är obligatoriska moment. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av en skriftlig salstentamen, en digital salstentamen, en hemtentamen samt två muntliga tentamina.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att examinationerna är godkända och att obligatoriska delar är genomförda.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se regelverket, Umeå universitet.

- Innehållet i kursen 3OM394 överlappar helt med innehållet i 3OM252
- Kursen 3OM394 ersätter kursen 3OM252

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 12

* Återkommande litteratur

Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer liksom tidigare relevant kurslitteratur.

Radiologi
Aspelin Peter, Pettersson Holger
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 848 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31995-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-03887-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: * Valda delar.

Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)
Boman Lennart, Wikström Claes
2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2019 : 526 sidor :
ISBN: 9789144121888
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: * Valda delar

Diagnostic radiology physics - A handbook for Teachers and Students.
Dance D.R., Christotides S., Maidment A.D.A., McLean I.D., NG K.H.
Vienna; International atomic energy agency : 2014 :
https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1564webnew-74666420.pdf
Obligatorisk

Föreskrifter och allmänna råd
Socialstyrelsen :
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/
Obligatorisk
Läsanvisning: * Valda delar

Kirurgiboken
Järhult Johannes, Offenbartl Karsten, Andersson Manne
6 uppl. : Liber : 2019 : 656 sidor :
ISBN: 9789147127733
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: * Valda delar

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska
Svensk förening för röntgensjuksköterskor : 2011 :
http://www.swedrad.com/
Obligatorisk
Läsanvisning: * Valda delar

Medicinska sjukdomar
Ericson Thomas, Lind Marcus
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 789 sidor :
ISBN: 9789144133058
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: * Valda delar

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
ISBN: 9789144123172
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: * Valda delar

Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
ISBN: 9789144123165
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: * Valda delar

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
ISBN: 9789144123189
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: * Valda delar

Människokroppen : fysiologi och anatomi
Sand Olav, Toverud Kari C.
2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: * Valda delar

Strålskyddsföreskrifter och strålskyddslag
Strålsäkerhetsmyndigheten :
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/
Obligatorisk
Läsanvisning: * Valda delar

Vårdförbundet - Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor
Vårdförbundet :
https://www.vardforbundet.se/rad-och-stod/regelverket-i-varden/etik/yrkesetiska-koder/
Obligatorisk
Läsanvisning: * Valda delar

Vårdhandboken
Vårdhandboken-Inera AB :
http://www.vardhandboken.se/
Obligatorisk
Läsanvisning: * Valda delar

Referenslitteratur

* Återkommande litteratur

Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.