"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Radiografi III, 22,5 hp

Engelskt namn: Radiography III

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 till 2023-07-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM395

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Kursen omfattar omvårdnad, undersökningsmetodik, kliniska färdigheter, teknik samt strålskydd vid konventionella röntgenundersökningar och datortomografi. Vidare studeras de vanligaste förekommande sjukdomarna och sjukdomstillstånd inom hjärta och kärl samt centrala nervsystemet som kan diagnostiseras med bildgivande diagnostiska metoder. Den specifika omvårdnaden studeras relaterat till dessa sjukdomstillstånd och diskuteras utifrån intersektionella aspekter. Läkemedelshantering och läkemedelsberäkning ingår. I kursen beaktas de lagar och författningar som reglerar området. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om sex veckor inom radiologisk verksamhet ingår.

Kursen är indelad i fyra delar. Del 1 (11 hp) VFU med skriftligt fördjupningsarbete som genomförs parvis. Del 2 (8,5 hp) Sjukdomslära, med specifik omvårdnad samt anatomi och radiologisk diagnostik. Del 3 (1,5 hp) Undersökningsmetodik och kliniska färdigheter samt Del 4 (1,5 hp) Läkemedelsberäkning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för etiologi, patofysiologi, symtombild, diagnostik, behandling och prognos för vanligt förekommande sjukdomar inom hjärta, kärl och centrala nervsystemet samt pediatriska sjukdomar inom mag- och tarmkanalen och thorax
 • beskriva och problematisera specifik omvårdnad i samband med röntgenundersökningar, relaterad till ovan nämnda sjukdomstillstånd
 • förklara och redogöra för exponeringsparametrar som påverkar röntgenbildens kvalitet och stråldos

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att utifrån patientens ålder, behov och förutsättningar planera, genomföra, dokumentera, reflektera över och utvärdera röntgenundersökningar
 • visa förmåga att handha medicinskteknisk utrustning vid röntgenundersökningar
 • visa förmåga att lägga in och handha perifer venkateter, handha kontrastinjektor under handledning, utföra hjärtlungräddning (S-HLR) samt tillämpa kliniska färdigheter på ett patientsäkert sätt utifrån relevanta lagar och författningar
 • tillämpa och förklara principerna för strålskydd och dosreducerande åtgärder vid konventionella röntgenundersökningar
 • redogöra för, förklara, samt tillämpa informations- och bildarkiveringssystem inom radiologisk verksamhet
 • tillämpa basala hygienrutiner och förebygga smittspridning
 • utföra läkemedelsberäkningar och visa förmåga att hantera, administrera och dokumentera läkemedel samt redogöra för handlingsberedskap och åtgärder vid kontrastmedelsreaktion
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att informera och samverka med patienter och närstående med respekt för deras integritet och värdighet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser i termin 1 och 2, med undantag för kursen Radiografi II som ska vara genomgången.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas i samtliga moment. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier, kliniska färdighetsövningar och VFU. Yrkesmässig handledning ingår. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas utanför studieorten. Undervisning på engelska kan förekomma.
 
Obligatoriska moment är att upprätta checklista i grupp, seminarium, yrkesmässig handledning efter VFU, färdighetsträning och S-HLR med simulering på kliniskt träningscentrum (KTC) samt färdighetsträning på radiologisk klinik.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av verksamhetsförlagd utbildning samt med ett skriftligt fördjupningsarbete (del 1), två individuella skriftliga salstentamina och ett muntligt bildseminarium i grupp (del 2), kliniska färdigheter innan studenten går ut på VFU (del 3) samt en individuell skriftlig salstentamen (del 4).

För betyget G på hel kurs krävs godkända betyg i delarna 1-4 samt aktiv deltagande i samtliga obligatoriska moment.

Vid skriftligt fördjupningsarbete kan komplettering erbjudas istället för omprov för att nå betyget godkänt. Reviderat arbete ska inlämnas för ny bedömning inom 14 dagar efter beslut från lärare om tillåten komplettering.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

- Innehållet i kursen 3OM395 överlappar helt med innehållet i 3OM253
- Kursen 3OM395 ersätter kursen 3OM253

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 33

  * Återkommande litteratur. Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer liksom tidigare relevant kurslitteratur

  Radiologi - (bok + digital produkt)
  Blomqvist Lennart, Zackrisson Sophia, Abul-Kasim Kasim, Adnerhill Ingvar, Albiin Nils, Aspelin Peter, Aurell Ylva, Beckman Mats O., Björgell Ola, Brismar Torkel, Cronhjort Marika, Delle Martin, Duvernoy Olov, Ekberg Olle, Falkenberg Mårten, Finnbogason Thröstur, Flodmark Olof, Geijer Mats, Gerwins Pär, Gullberg Lidegran Marika, Gunnarsson Mikael, Hellström Mikael, Holmer Nils-Gunnar, Holmin Staffan, Johansson Kerstin, Johnsson Åse, Jäderling Fredrik, Kartalis Nikolaos, Larsson Elna-Marie, Leander Peter, Leide Svegborn Sigrid, Leidner Bertil, Leonhardt Henrik, Levinsson Anders, Lönn Lars, Magnusson Anders, Mourtos Evangelos, Nilsson Anders, Nilsson Margareta, Nilsson Mats, Nyman Ulf, Ohlsson Marcus, Olofsson Per Åke, Persson Anders, Redlund Johnell Inga, Riklund Katrine, Ringertz Hans, Sandborg Michael, Siösteen Tofte Anna Karin, Skorpil Mikael, Ståhlberg Freddy, Söderman Michael, Thilander Klang Anne, Tylén Ulf, Ullberg Ulla, Wallström Jonas, Wang Chen, Weiber Håkan, Wikström Johan, Vinell Maria, Wirestam Ronnie, Hallberg Jonny, Hallberg Jonny, Molin Lennart, Blomqvist Lennart, Zackrisson Sophia
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2022 : 668 sidor :
  ISBN: 9789144129013
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)
  Boman Lennart, Wikström Claes
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2019 : 526 sidor :
  ISBN: 9789144121888
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: * Valda delar

  Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning
  Eide Hilde, Eide Tom, Glad Anette
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 526 s. :
  ISBN: 978-91-44-05331-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Medicinska sjukdomar
  Ericson Thomas, Lind Marcus
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 789 sidor :
  ISBN: 9789144133058
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Isaksson Mats
  Grundläggande strålningsfysik
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 340 sidor :
  ISBN: 9789144128863
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kirurgiboken
  Järhult Johannes, Offenbartl Karsten, Andersson Manne
  6 uppl. : Liber : 2019 : 656 sidor :
  ISBN: 9789147127733
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bontrager's textbook of radiographic positioning and related anatomy
  Lampignano John P., Kendrick Leslie E.
  Tenth edition : St. Louis : Elsevier : 2021 : xvii, 827 pages :
  ISBN: 9780323749565
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
  ISBN: 9789144123172
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
  ISBN: 9789144123165
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
  ISBN: 9789144123189
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
  ISBN: 9789144120539
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Människokroppen : fysiologi och anatomi
  Sand Olav, Sjaastad Øystein V., Haug Egil, Bjålie Jan G., Toverud Kari C., Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina
  Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 668 sidor :
  ISBN: 9789147142873
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Illustrerad farmakologi
  Roman Elisabet, Thoresen Hege, Simonsen Terje
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur AB : 2021 : 471 sidor :
  ISBN: 9789144139753
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strålskyddsföreskrifter och strålskyddslag
  Strålsäkerhetsmyndigheten :
  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/
  Obligatorisk

  Vårdhandboken
  Vårdhandboken-Inera AB :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: *

  Willman Ania
  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
  4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
  ISBN: 9789144109022
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor.
  Örnberg G , Eklund A-K (red)
  Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor : 2008 :
  http://www.swedrad.se/
  Obligatorisk

  Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska
  Örnberg Gunnel, Andersson Bodil
  1:a utgåva, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, Stockholm: TMG : 2012 :
  http://www.swedrad.se/
  Obligatorisk

  Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
  Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
  ISBN: 9789144059068
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer Litteratur från tidigare kurser i programmet används

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 17

  * Återkommande litteratur. Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer liksom tidigare relevant kurslitteratur

  Radiologi
  Aspelin Peter, Pettersson Holger
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 848 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31995-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-03887-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: *

  Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)
  Boman Lennart, Wikström Claes
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2019 : 526 sidor :
  ISBN: 9789144121888
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: * Valda delar

  Principles of radiographic imaging : an art and a science
  Carlton Richard R, Adler Arlene MCKenna
  6. ed: Clifton Park, N.Y. : Delmar, Cengage Learning, cop. 2019, 720 s. : 2019 :
  https://www.adlibris.com/se/bok/principles-of-radiographic-imaging-9781337711067
  Obligatorisk
  Läsanvisning: * Valda delar

  Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning
  Eide Hilde, Eide Tom, Glad Anette
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 526 s. :
  ISBN: 978-91-44-05331-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad, behandling
  Ericson Elsy, Ericson Thomas
  4., rev. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 752 s. :
  Extra material
  ISBN: 978-91-44-07008-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Isaksson Mats
  Grundläggande strålningsfysik
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 340 sidor :
  ISBN: 9789144128863
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kirurgiboken
  Järhult Johannes, Offenbartl Karsten, Andersson Manne
  6 uppl. : Liber : 2019 : 656 sidor :
  ISBN: 9789147127733
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kendrick Leslie E.
  Bontragers textbook of radiographic positioning and related anatomy
  Elsevier - Health Sciences Div : 2017 : 848 sidor :
  ISBN: 978-0-323-39966-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
  ISBN: 9789144123172
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
  ISBN: 9789144123165
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
  ISBN: 9789144123189
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
  ISBN: 9789144120539
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Människokroppen : fysiologi och anatomi
  Sand Olav, Toverud Kari C.
  2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
  ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning*

  Illustrerad farmakologi. : 2 Sjukdomar och behandling
  Simonsen Terje, Hasselström Jan
  4. [uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 520 s. :
  ISBN: 9789127142381
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning*

  Strålskyddsföreskrifter och strålskyddslag
  Strålsäkerhetsmyndigheten :
  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/
  Obligatorisk

  Barnradiografi : en praktisk vägledning
  Tjønneland Ruth Mona, Lagesen Bente
  1. uppl. : Lund : Gleerup : 2014 : 219 s. :
  ISBN: 9789140686268
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vårdhandboken
  Vårdhandboken-Inera AB :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: *

  Willman Ania
  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
  4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
  ISBN: 9789144109022
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor.
  Örnberg G , Eklund A-K (red)
  Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor : 2008 :
  http://www.swedrad.se/
  Obligatorisk

  Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska
  Örnberg Gunnel, Andersson Bodil
  1:a utgåva, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, Stockholm: TMG : 2012 :
  http://www.swedrad.se/
  Obligatorisk

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer Litteratur från tidigare kurser i programmet används

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.