Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Radiografi IV, 22,5 hp

Engelskt namn: Radiography IV

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 3OM254

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogrammet (PRS), 2012-04-23

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-11-22

Innehåll

Kursen omfattar omvårdnad, undersökningsmetodik, teknik samt strålskydd vid konventionella röntgenundersökningar, datortomografi (DT) och magnetisk resonanstomografi (MRT). Vidare studeras neurologiska och psykiatriska sjukdomar samt fördjupning inom muskelo-skeletala- och buksjukdomar.  Den specifika omvårdnaden studeras relaterat till dessa sjukdomstillstånd och diskuteras utifrån intersektionella aspekter. Vidare studeras akut omhändertagande och sjukvårdens organisation vid akuta händelser. I kursen beaktas de lagar och författningar som reglerar området. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om sex veckor inom radiologisk verksamhet ingår.

Kursen är indelad i fyra moment. Moment 1 VFU med skriftligt fördjupningsarbete som genomförs parvis. Moment 2 Sjukdomslära, med specifik omvårdnad samt anatomi och radiologisk diagnostik. Moment 3 Undersökningsmetodik och kliniska färdigheter samt Moment 4 MRT och mammografen.

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för etiologi, patofysiologi, symtombild, diagnostik, behandling och prognos för vanligt förekommande neurologiska sjukdomar som diagnostiseras vid datortomografi och magnetisk resonanstomografi  
 • visa fördjupad kunskap inom muskuloskeletala- och buksjukdomar
 • beskriva och analysera specifik omvårdnad relaterat till sjukdomstillstånden, översiktligt redogöra för psykiatrisk sjukdom och psykiatrisk ohälsa
 • förstå och redogöra för uppbyggnad, teknik och funktion gällande MRT och mammografen
 • förstå och redogöra för riskerna gällande personal, patienter och närstående vid MRT verksamhet
 • förstå och redogöra för effekter, biverkningar och kontra- indikationer för kontrastmedel vid MRT undersökningar
Färdighet och förmåga
 • beskriva akut omhändertagande och prioritering på skadeplats samt
 • redogöra för psykosocialt omhändertagande av patient och närstående i samband med akut tillstånd
 • visa fömåga att utifrån patientens ålder, behov och förutsättningar självständigt planera, genomföra, dokumentera, reflektera över och utvärdera röntgenundersökningar
 • tillämpa olika kommunikationstekniker i mötet med patienter och närstående samt respektera deras integritet och autonomi
 • tillämpa och förklara principer gällande kvalitets- och strålskyddsaspekter vid datortomografi- och konventionella röntgenundersökningar
 • visa förmåga att bedöma smärta och utvärdera smärtlindring
 • visa förmåga att utföra sjukvårdstekniska uppgifter samt utföra hjärt- och lungräddning på barn
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa självkännedom och empatisk förmåga

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, simulerings- och metodövningar, VFU och seminarier. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas i samtliga moment. Yrkesmässig handledning ingår. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas utanför studieorten. Obligatoriska moment är att upprätta checklista i grupp, seminarium, yrkesmässig handledning efter VFU, traumasimulering, S-HLR barn på kliniskt träningscentrum (KTC) och färdighetsträning på radiologisk klinik. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Individuell bedömning sker efter fastställda kriterier vid samtliga examinationer. Verksamhetsförlagd utbildning (G-U), ett skriftligt fördjupningsarbete i par (G-U), en skriftlig hemtentamen (G-U), en individuell skriftlig salstentamen (VG-U), en digital individuell salstentamen (G-U) och ett muntligt bildseminarium i grupp (G-U).
För betyget G på hel kurs krävs godkända betyg i samtliga examinationer samt aktiv deltagande vid obligatoriska moment. För betyget VG krävs därtill VG på den individuella skriftliga salstentamen.
Vid skriftligt fördjupningsarbete kan komplettering erbjudas istället för omprov för att nå betyget godkänt. Reviderat arbete ska inlämnas för ny bedömning inom 14 dagar efter beslut från lärare om tillåten komplettering.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten.
Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfälle

Tillgodoräknanden
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 5

  * Återkommande litteratur.

  Radiologi
  Aspelin Peter, Pettersson Holger
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 848 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31995-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-03887-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *

  Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad, behandling
  Ericson Elsy, Ericson Thomas
  4., rev. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 752 s. :
  Extra material
  ISBN: 978-91-44-07008-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar
  Järhult Johannes, Offenbartl Karsten
  5., [rev. och uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 616 s. :
  ISBN: 9789147105809 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kendrick Leslie E.
  Bontragers textbook of radiographic positioning and related anatomy
  Elsevier - Health Sciences Div : 2017 : 848 sidor :
  ISBN: 978-0-323-39966-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lennquist Sten
  Traumatologi
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 640 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11423-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Psykiatri för baspersonal : kunskap för en evidensbaserad praktik
  Ljunqvist Ingemar, Jenner Håkan (Red.)
  Gothia : 2011 :
  ISBN: 978-91-7205-793-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Människokroppen : fysiologi och anatomi
  Sand Olav, Toverud Kari C.
  2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
  ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *

  Illustrerad farmakologi.n 2,p Sjukdomar och behandling
  Simonsen Terje, Aarbakke Jarle, Hasselström Jan, Lyså Roy, Nordlund Helena
  2., [uppdaterade och aktualiserade] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 423 s. :
  ISBN: 91-27-09867-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *

  Vårdhandboken
  Vårdhandboken-Inera AB :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: *

  Willman Ania
  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
  4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
  ISBN: 9789144109022
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  MRI in practice
  Westbrook Catherine, Talbot John
  Fifth edition : Hoboken, NJ : Wiley Blackwell : 2019 : xviii, 395 pages :
  ISBN: 9781119391968
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
  ISBN: 9789144123165
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
  ISBN: 9789144123172
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
  ISBN: 9789144123189
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Isaksson Mats
  Grundläggande strålningsfysik
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 340 sidor :
  ISBN: 9789144128863
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.

 • Giltig från: 2019 vecka 4

  * Återkommande litteratur.

  Radiologi
  Aspelin Peter, Pettersson Holger
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 848 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31995-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-03887-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *

  Omvårdnadens grunder. : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 812 s. :
  ISBN: 9789144083551
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omvårdnadens grunder. : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 539 s. :
  ISBN: 9789144083544
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad, behandling
  Ericson Elsy, Ericson Thomas
  4., rev. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 752 s. :
  Extra material
  ISBN: 978-91-44-07008-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omvårdnadens grunder. : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 631 s. :
  ISBN: 9789144083537
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Isaksson Mats
  Grundläggande strålningsfysik
  Senaste version : Studentlitteratur :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: *

  Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar
  Järhult Johannes, Offenbartl Karsten
  5., [rev. och uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 616 s. :
  ISBN: 9789147105809 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kendrick Leslie E.
  Bontragers textbook of radiographic positioning and related anatomy
  Elsevier - Health Sciences Div : 2017 : 848 sidor :
  ISBN: 978-0-323-39966-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lennquist Sten
  Traumatologi
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 640 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11423-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Psykiatri för baspersonal : kunskap för en evidensbaserad praktik
  Ljunqvist Ingemar, Jenner Håkan (Red.)
  Gothia : 2011 :
  ISBN: 978-91-7205-793-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Människokroppen : fysiologi och anatomi
  Sand Olav, Toverud Kari C.
  2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
  ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *

  Illustrerad farmakologi.n 2,p Sjukdomar och behandling
  Simonsen Terje, Aarbakke Jarle, Hasselström Jan, Lyså Roy, Nordlund Helena
  2., [uppdaterade och aktualiserade] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 423 s. :
  ISBN: 91-27-09867-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *

  Vårdhandboken
  Vårdhandboken-Inera AB :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: *

  MRI in practice
  Westbrook Catherine, Kaut-Roth Carolyn, Talbot John
  4. ed. : Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell : 2011 : vii, 442 s. :
  ISBN: 9781444337433
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Willman Ania
  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
  4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
  ISBN: 9789144109022
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.