Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Radiografi V, 7,5 hp

Engelskt namn: Radiography V

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 3OM255

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning (PRS), 2012-10-22

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-06-08

Innehåll

Kursen behandlar fysikaliska- och tekniska principer för den utrustning som används vid nuklearmedicin och strålterapi samt strålningsfysik och strålskydd inom området. Vidare behandlas produktion av radiofarmaka och upptagningsmekanismer vid både diagnostik och terapi. Kursen innehåller studier i specifika sjukdomstillstånd, diagnostik och behandlingsmetoder med fokus på de vanligaste cancersjukdomarna samt omvårdnad vid biverkningar som kan uppstå vid strålbehandling. Vidare behandlas kvalitetssäkring samt lagar och andra författningar inom området.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för uppbyggnad, teknik, funktion samt olika parametrars påverkan på bildkvalité gällande Gammakameran
  • översiktligt beskriva teknik och fysik vid positronemissionstomografi (PET), PET-CT och Single Photon Emission Tomography (SPECT)
  • visa fördjupade kunskaper om epidemiologi och etiologi samt symtom och sjukdomsförlopp vid de vanligaste sjukdomarna inom nuklearmedicinområdet
  • redogöra  för produktion och administrering av radiofarmaka samt upptagsmekanismer vid olika typer av diagnostik och terapi inom nuklearmedicin
  • beskriva metoder för diagnostik och stadieindelning av de vanligaste cancersjukdomarna samt beskriva tillämpningen av olika traditionella och komplementära behandlingsmetoder
  • beskriva strålbehandlingsapparatens principfunktion och dess säkerhetssystem
  • beskriva lämpliga omvårdnadsåtgärder vid strålbehandlingsrelaterade biverkningarredogöra och visa förståelse för patient- och personalstrålskydd samt strålskyddsföreskrifter i samband med nuklearmedicinska undersökningar
  • redogöra för patient- och personalstrålskydd samt strålskyddsföreskrifter i samband med nuklearmedicinska undersökningar

Behörighetskrav

Godkända kurser termin 1-4. Undantaget är moment MRT i Radiografi IV, vilket ska vara genomgånget.
 

Undervisningens upplägg

Ett studentaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete och arbete i studiegrupper. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas inom samtliga moment. Obligatoriskt moment är ett seminarium. Undervisning på engelska kan förekomma
 

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G)  eller underkänd (U). Kursen examineras med en individuell skriftlig salstentamen (VG-U).För betyger G på hel kurs krävs godkänd skriftlig tentamen samt gemonfört obligatoriskt moment. För betyger VG krävs därtill väl godkänd på skriftlig salstentamen. Antalen provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk/
 
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 30

Strålbehandling
Degerfält Jan, Moegelin Ing-Marie, Sharp Lena
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 272 s., iv pl.-s. :
ISBN: 978-91-44-04523-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nuklearmedicin
Hietala Sven-Ola, Åhlström Riklund Katrine
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 190 s. :
ISBN: 9789144067537
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi
Jonson Björn, Wollmer Per
3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 397 s. :
ISBN: 9789147099313
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Strålskyddsföreskrifter och strålskyddslag
Strålsäkerhetsmyndigheten: senaste uppdateringen :
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Obligatorisk