Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Radiografi V, 7,5 hp

Engelskt namn: Radiography V

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 till 2021-08-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM399

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen behandlar fysikaliska- och tekniska principer för den utrustning som används vid nuklearmedicin och strålterapi samt strålningsfysik och strålskydd inom området. Vidare behandlas produktion av radiofarmaka och upptagningsmekanismer vid både diagnostik och terapi. Kursen innehåller studier i specifika sjukdomstillstånd, diagnostik och behandlingsmetoder med fokus på de vanligaste cancersjukdomarna samt omvårdnad vid biverkningar som kan uppstå vid strålbehandling. Vidare behandlas kvalitetssäkring samt lagar och andra författningar inom området.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för uppbyggnad, teknik, funktion samt olika parametrars påverkan på bildkvalité gällande Gammakameran
  • översiktligt beskriva teknik och fysik vid positronemissionstomografi (PET), PET-CT och Single Photon Emission Tomography (SPECT)
  • visa fördjupade kunskaper om epidemiologi och etiologi samt symtom och sjukdomsförlopp vid de vanligaste sjukdomarna inom nuklearmedicinområdet
  • redogöra för produktion och administrering av radiofarmaka samt upptagsmekanismer vid olika typer av diagnostik och terapi inom nuklearmedicin
  • beskriva metoder för diagnostik och stadieindelning av de vanligaste cancersjukdomarna samt beskriva tillämpningen av olika traditionella och komplementära behandlingsmetoder
  • beskriva strålbehandlingsapparatens principfunktion och dess säkerhetssystem
  • beskriva lämpliga omvårdnadsåtgärder vid strålbehandlingsrelaterade biverkningar redogöra och visa förståelse för patient- och personalstrålskydd samt strålskyddsföreskrifter i samband med nuklearmedicinska undersökningar
  • redogöra för patient- och personalstrålskydd samt strålskyddsföreskrifter i samband med nuklearmedicinska undersökningar

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser termin 1-4 med undantag för moment MRT i Radiografi IV som ska vara genomgånget.
 

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete och arbete i studiegrupper. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas inom samtliga moment. Obligatoriskt moment är ett seminarium. Undervisning på engelska kan förekomma

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras med en individuell skriftlig salstentamen. För betyg G på hel kurs krävs godkänd skriftlig tentamen samt genomfört obligatoriskt moment. Antalen provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM399 överlappar helt med innehållet i 3OM255
-Kursen 3OM399 ersätter kursen 3OM255

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.