Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Radiografi VI, 15 hp

Engelskt namn: Radiography VI

Denna kursplan gäller: 2016-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 3OM256

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning (PRS), 2012-12-17

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2016-08-29

Innehåll

Kursen omfattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med klinsk färdighetsträning om 9 veckor inom följande områden: interventionell radiologi (IR), magnet resonanstomografi (MRT) samt nuklearmedicin eller mammografi. I kursen fördjupas studier i bröstcancersjukdom samt hjärt- och kärlsjukdomar. Innehållet syftar till ett fördjupat ansvarstagande inom röntgensjuksköterskans arbetsområde med hänsyn till omvårdnad, strålskydd, bildkvalité, och intersektionella aspekter. Kursen är indelad i två moment. Moment 1. Patofysiologi med specifik omvårdnad, 1,5 hp. Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 13,5 hp.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
• redogöra för diagnostik, metodik, behandling och prognos samt omvårdnad vid mammografiundersökningar
• redogöra för diagnostik och behandling i samband med interventionell radiologi vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att utifrån patientens ålder, behov och förutsättningar planera, genomföra, dokumentera och utvärdera   undersökningar och behandlingar vid: IR, MRT och mammografi- alternativt nuklearmedicin
• tillämpa fysikaliska och tekniska aspekter för att optimera bildkvalité och stråldos vid radiologiska undersökningar och behandlingar
• tillämpa fördjupade anatomiska och fysiologiska kunskaper vid de radiologiska undersökningar och behandlingar som ingår i kursen
• tillämpa ett aseptiskt och sterilt arbetssätt samt säker sterilgodshantering
• visa förmåga att hantera läkemedel/isotoper enligt föreskrifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att självständigt ta initiativ till samverkan med andra yrkesgrupper
• visa förmåga att självständigt informera och skapa trygghet för pantienter och närstående

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser inom Röntgensjuksköterskeprogrammets termin 1-4 samt i termin 5 genomgången kurs Radiografi V.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Kunskaper från tidigare kurser ska tillämpas både i teori och klinisk praxis. I fördjupningsuppgiften skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas i samtliga moment.

Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier, VFU och kliniska färdighetsövningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas utanför studieorten. Undervisning på engelska kan förekomma.

Obligatoriska moment är färdighetsövningar, checklista, seminarium och yrkesmässig handledning.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).
Moment 1 examineras med en individuell skriftlig salstentamen (G-U). Moment 2 examineras individuellt efter fastställda kriterier; Verksamhetsförlagd utbildning och skriftligt fördjupningsarbete i par med individuell bedömning (G-U). För betyget G på hel kurs krävs godkänt i moment 1 och moment 2 samt att obligatoriska moment är genomförda.

Vid skriftligt fördjupningsarbete kan komplettering erbjudas istället för omprov för att nå betyget godkänt. Reviderat arbete ska inlämnas för ny bedömning inom 14 dagar efter beslut från lärare om tillåten komplettering.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

Radiologi
Aspelin Peter, Pettersson Holger
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 848 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31995-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-03887-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Isaksson Mats
Grundläggande strålningsfysik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 340 sidor :
ISBN: 9789144128863
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Nuklearmedicin
Hietala Sven-Ola, Åhlström Riklund Katrine
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 190 s. :
ISBN: 9789144067537
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
ISBN: 9789144123172
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
ISBN: 9789144123165
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
ISBN: 9789144123189
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Willman Ania
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
ISBN: 9789144109022
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Bontragers textbook of radiographic positioning and related anatomy
Lampignano, John, Kendrick, Leslie E.
Elsevier - Health Sciences : 2020 :
https://www.bokus.com/bok/9780323653671/bontragers-textbook-of-radiographic-positioning-and-related-anatomy/
Obligatorisk

Tidigare kurslitteratur, relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.