Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Radiografi VII, 7,5 hp

Engelskt namn: Radiography VII

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 till 2022-01-09 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM404

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar teori för strålbehandling och de vanligaste behandlingsområdena samt omvårdnad. Vidare ingår bildgivande teknik, för tumöridentifiering och som underlag för dosplanering. Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU), med breddning eller fördjupning inom ett av områdena strålbehandling, interventionell radiologi (IR), magnet resonanstomografi (MRT), nuklearmedicin, mammografi eller datortomografi (DT). Kursen är indelad i Teori strålbehandling, 1,5hp (moment 1) och VFU med breddning eller fördjupning, inklusive fördjupningsarbete, 6hp (moment 2).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
* beskriva och förklara de grundläggande principerna för strålbehandling och strålbehandlingsprocessen inklusive säkerhetskontroller
* beskriva strålbehandlingsmetodiken för de vanligaste behandlingsområdena
* beskriva lämpliga omvårdnadsåtgärder vid strålbehandlingsrelaterade symtom
* förklara och redovisa kunskaper om datortomografens, positronemissions-tomografens och magnetresonanstomografens användning i samband med strålbehandling

Färdighet och förmåga
* hantera strålbehandlingsutrustning och i samarbete med andra genomföra ordinerad extern strålbehandling samt utföra verifikation och säkerhetskontroller
* identifiera och hantera symtom relaterat till strålbehandling och genom omvårdnadsåtgärder minimera risken för komplikationer
* utföra DT/MR undersökning för att ta fram dosplaneringsunderlag
* visa förmåga att utifrån patientens ålder, behov och förutsättningar planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undersökningar och behandlingar, i samverkan med andra yrkesgrupper inom mammografi/nuklearmedicin
* visa förmåga att självständigt informera och skapa trygghet för patienter inom mammografi/nuklearmedicin
* tillämpa fysikaliska och tekniska aspekter för att optimera bildkvalité och stråldos inom mammografi/nuklearmedicin
* tillämpa fördjupade anatomiska och fysiologiska kunskaper vid radiologiska undersökningar och behandlingar inom mammografi/nuklearmedicin
* visa förmåga att hantera läkemedel/isotoper enligt föreskrifter inom mammografi/nuklearmedicin
* visa på en fördjupad förståelse genom att beskriva och tillämpa egna uppsatta mål inom IR, MR eller DT
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
* visa förmåga att identifiera och reflektera över sitt eget behov av ytterligare kunskap

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser i termin 1-5 samt att Evidens inom radiografi 7,5 hp och examensarbete 15 hp är genomgångna.
 

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. I fördjupningsuppgiften skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas inom samtliga moment.

Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarium VFU och kliniska färdighetsövningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas utanför studieorten. Undervisning på engelska kan förekomma. Obligatoriska moment är seminarium och handledning i personlig och yrkesmässig handledning efter VFU.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av en individuell skriftlig salstentamen (moment 1), VFU utifrån fastställda kriterier samt en individuell skriftligt uppgift (moment 2).

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och att obligatoriska moment är fullgjorda.

Vid skriftlig uppgift kan komplettering erbjudas istället för omprov för att nå betyget godkänt. Reviderat arbete ska inlämnas för ny bedömning inom 14 dagar efter beslut från lärare om tillåten komplettering.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt till att hos programrådet begära en annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden.

Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd. 

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM404 överlappar helt med innehållet i 3OM257
-Kursen 3OM404 ersätter kursen 3OM257

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.