Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Radioterapi, 5 hp

Engelskt namn: Physics of Radiotherapy

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 5RA022

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-10-18

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-16

Innehåll

Kursens behandlar olika metoder och belyser viktiga säkerhetsaspekter vid strålbehandling samt ger en god grund för ett arbete som sjukhusfysiker på en strålbehandlingsavdelning.
Kursen omfattar metoder för intern och extern strålbehandling, intensitetsmodulering, liksom kombinationsbehandling med kirurgi, cytostatika eller hypertermi. Vidare behandlas olika beräkningsalgoritmer för dosplanering, inverkan av inhomogeniteter, simulering och kontrollsystem liksom strålningsbiologiska aspekter på strålbehandling med modeller för fraktionerad behandling. Strålskyddsaspekter för både patienter och personal ingår också. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.

Kursen omfattar två moment
1. Teoridel, 3.5 hp
2. Laborationsdel, 1.5 hp

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

​Kunskap och förståelse
- kritiskt beskriva de grundläggande principerna för konstruktion av ett strålbehandlingsrum ur strålskyddssynpunkt.
- ingående sammanfatta de vanligaste behandlingsteknikerna som används vid brachyterapi.

Färdighet och förmåga
- självständigt beräkna absorberad dos till patient i foton- och elektronfält.
- behärska de vanligaste behandlingsteknikerna som används vid extern strålbehandling.
- kritiskt tillämpa de internationella konventionerna som används i Sverige för patienttargetdefinition och normeringar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt värdera biologiska modeller för strålbehandling.
 

Behörighetskrav

Univ: Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7,5 hp), Röntgenteknik (5RA009, 7,5 hp) och Tillämpad dosimetri (5RA021, 5 hp) eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och handledda laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Moment 1: Teoridel 3,5 hp
Momentet examineras med skriftlig tentamina. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Moment 2: Laborationsdel 1,5 hp.
Momentet examineras med skriftliga laborationsrapporter. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för strålningsvetenskaper.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.