"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Rättslingvistik: Språkliga aspekter på rättsprocessen, 7,5 hp

Engelskt namn: Forensic Linguistics: Language in the Judicial Process

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 till 2023-07-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LI081

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-02-18

Innehåll

Språket är ett centralt verktyg i rättsprocessens olika delar, i lagstiftning, brottsundersökning och rättegång. Språkliga produkter i muntlig eller skriftlig form kan även utgöra bevismaterial i rättsliga processer. Kursen innehåller en översikt över det rättslingvistiska fältet och rättslingvistiska forskningsfrågor, samt en individuell fördjupningsuppgift. Kursen innehåller tre moduler:

 1. Grunder i rättslingvistik (2 hp);
 2. Aktuell forskning inom rättslingvistik (2 hp);
 3. Individuell fördjupning i rättslingvistik (3.5 hp).

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för hur lingvistiska metoder kan tillämpas på rättsprocessen
 • visa kännedom om aktuella rättslingvistiska forskningsfrågor
 • visa fördjupad kunskap inom ett rättslingvistiskt problemområde

Färdighet och förmåga

 • kunna tillämpa lingvistiska begrepp i analys av rättsliga diskurser
 • skriftligt kunna kommunicera och diskutera rättslingvistiska forskningsfrågor och forskningsresultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ur metodologisk synpunkt kunna kritiskt granska rättslingvistisk forskning
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forensisk forskning.

Behörighetskrav

90 hp, i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp, i ett språkvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämne, eller motsvarande. Samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad och all kontakt mellan studenter och lärare sker via kursens lärplattform. Tillgång till dator krävs för fullgörande av kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Modul 1 examineras genom en skriftlig observationsuppgift. För uppgiften krävs att studenten åhör en rättsförhandling.
Modul 2 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift samt kamratrespons på andra studenters inlämningar.  
Modul 3 examineras genom en individuell skriftlig essä.

Examinationsspråk är engelska eller svenska.

Vid examination av modul 1 och 2 används betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). Vid examination av modul 3 används betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs detta betyg på modul 3.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  Forensic linguistics
  Olsson John, Luchjenbroers June
  3. rev. ed. : London : Bloomsbury : 2014 : xviii, 348 pages :
  ISBN: 9781441186607
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En av nedanstående:

  Language and law : a resource book for students
  Durant Alan, Leung Janny
  Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2016. : xvi, 241 pages :
  ISBN: 9781138025578
  Se Umeå UB:s söktjänst

  An Introduction to Forensic Linguistics : language in evidence
  Coulthard Malcolm, Johnson Alison, Wright David
  Second edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : [2016] : 253 pages :
  ISBN: 9781138641709
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar och kompletterande material enligt lärarens instruktioner och studentens egna sökningar.

  Referenslitteratur

  The Routledge handbook of forensic linguistics
  Coulthard Malcolm, Johnson Alison
  1st ed. : New York, N.Y. : Routledge : 2010 : xxvii, 673 s. :
  ISBN: 9780415463096
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cotterill Janet
  Language in the Legal Process
  ISBN 978403933881 : 2002 :

 • Giltig från: 2020 vecka 17

  Forensic linguistics
  Olsson John, Luchjenbroers June
  3. rev. ed. : London : Bloomsbury : 2014 : xviii, 348 pages :
  ISBN: 9781441186607
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En av nedanstående:

  Language and law : a resource book for students
  Durant Alan, Leung Janny
  Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2016. : xvi, 241 pages :
  ISBN: 9781138025578
  Se Umeå UB:s söktjänst

  An Introduction to Forensic Linguistics : language in evidence
  Coulthard Malcolm, Johnson Alison, Wright David
  Second edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : [2016] : 253 pages :
  ISBN: 9781138641709
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar och kompletterande material enligt lärarens instruktioner och studentens egna sökningar.

  Referenslitteratur

  The Routledge handbook of forensic linguistics
  Coulthard Malcolm, Johnson Alison
  1st ed. : New York, N.Y. : Routledge : 2010 : xxvii, 673 s. :
  ISBN: 9780415463096
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cotterill Janet
  Language in the Legal Process
  ISBN 978403933881 : 2002 :
  Obligatorisk