Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Rättslingvistik: Språkliga bevis i rättsprocessen, 7,5 hp

Engelskt namn: Forensic Linguistics: Linguistic Evidence and the Law

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1LI069

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Engelska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Franska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Svenska/nordiska språk: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Spanska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Tyska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-06-30

Innehåll

Aktuella forskningsfrågor om språkets betydelse för och i rättsystemet utgör en integrerad del av kursen. Vilka frågor som fokuseras kommer att variera från år till år beroende studenternas och lärarnas intresse. Kursen innehåller tre moment:
 1. Grunder i rättslingvistik (2 hp) (Fundamentals of forensic linguistics 2 hp);
 2. Aktuell forskning inom rättslingvistik (2 hp) (Current issues in forensic linguistics 2 hp)
 3. Individuell fördjupning i rättslingvistik (3.5 hp) (Individual specialisation paper in forensic linguistics 3.5 hp)

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • förklara och diskutera de teorier och metoder som krävs för att studera språkets betydelse för och i rättsystemet.
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera företeelser och frågaställningar inom rättslingvistik
 • självständigt hitta relevant litteratur för att lösa uppgifter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt utvärdera olika källors tillförlitlighet
 • visa medvetenhet om de etiska aspekterna av rättslingvistik

Behörighetskrav

Kandidatexamen, alternativt 90 hp i ett språkvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämne, samt Gy: Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad och all kontakt mellan studenter och lärare sker via kursens lärplattform. Undervisningen består av forumsdiskussioner samt handledning av individuell fördjupning. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Vid examination på hela kursen används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Vid examination av Moment 1 och 2 används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. Vid examination av Moment 3 används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 36

  Obligatorisk litteratur

  En av dessa böcker, antingen:

  Language and law : a resource book for students
  Durant Alan, Leung Janny
  Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2016. : xvi, 241 pages :
  ISBN: 9781138025578
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: eller

  An introduction to forensic linguistics : language in evidence
  Coulthard Malcolm, Johnson Alison
  London : Routledge : 2007 : x, 237 p. :
  ISBN: 0-415-32023-2 (pbk.) : £16.99
  Se bibliotekets söktjänst

  Utvalda vetenskapliga artiklar som kommer att variera från år till år.

  Referenslitteratur

  The Routledge handbook of forensic linguistics
  Coulthard Malcolm, Johnson Alison
  1st ed. : New York, N.Y. : Routledge : 2010 : xxvii, 673 s. :
  ISBN: 9780415463096
  Se bibliotekets söktjänst

  Cotterill Janet
  Language in the Legal Process
  ISBN 978403933881 : 2002 :

 • Giltig från: 2016 vecka 35

  Obligatorisk litteratur

  An introduction to forensic linguistics : language in evidence
  Coulthard Malcolm, Johnson Alison
  London : Routledge : 2007 : x, 237 p. :
  ISBN: 0-415-32023-2 (pbk.) : £16.99
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Utvalda vetenskapliga artiklar som kommer att variera från år till år.

  Referenslitteratur

  The Routledge handbook of forensic linguistics
  Coulthard Malcolm, Johnson Alison
  1st ed. : New York, N.Y. : Routledge : 2010 : xxvii, 673 s. :
  ISBN: 9780415463096
  Se bibliotekets söktjänst

  Cotterill Janet
  Language in the Legal Process
  ISBN 978403933881 : 2002 :