Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Rättsmedicin för jurister, 15 hp

Engelskt namn: Forensic Medicine for Law Students

Denna kursplan gäller: 2009-10-05 och tillsvidare

Kurskod: 3RM001

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Rättsmedicin

Beslutad av: programkommittén för läkarutbildningen, 2007-06-12

Innehåll

Kursen är uppdelad på två moment. Moment 1: Orientering om rättsmedicinens uppgifter och metoder. Kunskaperna förmedlas inom bl a följande delområden: Rättsmedicinalorganisationen i Sverige och i andra länder, dödsfallsutredning, dödstecken, identifiering, naturliga och onaturliga dödsfall, skarpt våld, skottskador, kvävning, termiska skador, elektrodöd, trubbigt våld, tortyrskador, trafikmedicin, drogrelaterad död, läkaren som sakkunnig, rättstoxikologi, rättsintyg, brottsplatsundersökning, kriminalteknik, barn- och kvinnomisshandel, sexualbrott, rättsodontologi, rättspsykiatri, rättsgenetik. Moment 2: Fördjupningsarbete inom ett mediko-legalt ämnesområde. Studenten skall självständigt utarbeta en uppsats vars ämne bestäms av examinator i samråd med studenten. Den närmare uppläggningen av detta moment bestäms individuellt i samråd mellan student och examinator.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande - kunna beskriva den rättsmedicinska verksamhetens principer och organisation i Sverige och internationellt - ha kännedom om principer vid kriminaltekniskt arbete - ha kännedom om olika skadetyper och förgiftningar, deras yttringar och effekter - kunna förstå och förklara begränsningar och möjligheter i medicinska bedömningar i rättsligt relevanta frågor - behärska den rättsliga regleringen rörande sakkunnigbevisning med hjälp av läkare och annan medicinskt sakkunnig

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen under moment I bedrivs i form av föreläsningar, demonstrationer, seminarier och grupparbeten. Moment II omfattar författande av en uppsats.

Examination

Examinationen under Moment I består i första hand av skriftlig tentamina, i andra hand genom muntligt prov. Kursen kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle i direkt anslutning kursen. Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Ett omprov erbjuds senast tre månader efter ordinarie prov, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Minst ett ytterligare omprov erbjuds inom ett år, s.k.uppsamlingsprov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter den studerande till kursansvarig för överenskommelse om eventuell extra omtentamen. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs, rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. I moment II skall en självständigt skriven uppsats inom ett specifikt rättsmedicinskt område inlämnas i digital form. TILLGODORÄKNANDE Ett tillgodoräknande prövas alltid individuellt. I de fall tillgodoräknande är möjligt beslutar kursansvarig om tillgodoräknande efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 10

  Obligatorisk litteratur

  Moment I Thomsen, JL. Rättsmedicin. Liber, Stockholm, 2006 (ISBN 978-91-47-05240-0). Thiblin I, Michard J-F. Rättsmedicin i teori och praktik. Studentlitteratur, Lund, 2014 (ISBN 978-91-44-10297-9). Moment II Litteratur enligt överenskommelse med handledaren.

  Rekommenderad litteratur

  Knight B, Saukko P. Knight's Forensic Pathology. Fourt edition. CRC Press, Boca Raton

 • Giltig från: 2009 vecka 40

  Obligatorisk litteratur

  Moment I Thomsen, JL. Rättsmedicin. Liber, Stockholm, 2006 (ISBN 978-91-47-05240-0). Moment II Litteratur enligt överenskommelse med handledaren.

  Rekommenderad litteratur

  Pollak S, Saukko P. Atlas of Forensic Medicine (CD-ROM). First edition. Elsevier, 2003. Knight B, Saukko P. Knight's Forensic Pathology. Third edition. Edward Arnold, London. www4.medfak.lu.se/avd/exjobb/testkatalog/rattsmedicin/