"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Rättsvetenskap/Miljörätt, 7,5 hp

Engelskt namn: Law and Legal Systems - Environmental Laws

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5MH201

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-08-19

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättskunskap och juridisk metod med en översikt av de rättskällor som används vid juridisk problemlösning. Därefter behandlas centrala frågor inom miljörätt och miljöförvaltning där både miljökraven och förutsättningarna för att genomdriva dessa krav behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenten för betyget Godkänd kunna:
FSR 1 beskriva huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga
FSR 2 visa grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemets förhållande till EU-rätten,
FSR 3 självständigt och i grupp kunna tillämpa juridisk metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor
FSR 4 inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom främst miljörätten,
FSR 5 visa förmåga att i grupp kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på juridiska problem.

Efter avklarad kurs skall studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
FSR 6. Med hög grad av självständighet kunna analysera juridiska problem, identifiera och analysera rättskällorna och föra väl utvecklade resonemang för lösningen på juridiska problem

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska. På kursen tillämpas ett problembaserat lärande.

Examination

Examination på kursen sker genom:

1. Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier. I förekommande fall kan krävas
kompletteringsuppgifter vid eventuell frånvaro.

2. Fullgörande av skriftlig tentamen (skrivsalstentamen).

För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). 

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Den svenska miljörätten
Michanek Gabriel, Zetterberg Charlotta
Femte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2021] : 636 sidor :
ISBN: 9789177371168
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst