Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Regional-ekonomisk geografi, 15 hp

Engelskt namn: Regional Economic Geography

Denna kursplan gäller: 2019-01-28 och tillsvidare

Kurskod: 2KG159

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2017-09-27

Reviderad av: Prefekten, 2019-02-06

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i skillnader i ekonomisk utveckling vilka kan ses på lokal, regional, nationell och global nivå. Vilka är de processer som bidrar till dessa rumsliga mönster och förändringar över tid? Hur kan vetenskapliga synsätt och metoder bidra till att öka förståelsen bakom dessa ofta komplexa processer, samt som underlag till politiskt beslutsfattande för att styra utvecklingen? Under kursen introduceras såväl klassiska som mer nutida begrepp, teorier och frågor kopplade till ekonomisk geografi, regional utveckling, tillväxt och välfärd. Fokus är på förhållanden i utvecklade ekonomier, framför allt Sverige, Norden och Europa. Tyngdpunkten ligger på förändringar under de senaste decennierna, men även längre tidsperspektiv anläggs. Vidare behandlas metoder relevanta för regionala analyser (inklusive geografiska informationssystem), samt tillämpningar inom strategisk planering och regionalpolitik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten ha
Kunskap och förståelse
1 Kunskap om begrepp och teorier rörande ekonomisk geografi och förståelse för ämnets utveckling över tid
2 Kunskap om strategier för att påverka ekonomisk utveckling, främst på regional nivå i utvecklade ekonomier
3 Förståelse för hur globaliseringen påverkar utvecklingen på olika geografiska nivåer, främst regionalt

Färdighet och förmåga
4 Förmåga att sammanställa, analysera och presentera geografiska data med stöd av geografiska informationssystem (GIS)
5Förmåga att självständigt identifiera och formulera relevanta frågeställningar för att genomföra en studie utifrån givna instruktioner och tidsramar, samt välja adekvata metoder för studiens genomförande
6 Förmåga att applicera ekonomisk-geografiska begrepp och teorier i beskrivningar och analyser av regioners utveckling, samt att kunna presentera detta skriftligen och muntligen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
7 Förmåga att värdera och diskutera skilda perspektiv och strategier rörande regional ekonomisk utveckling, relaterat till konsekvenserna för till exempel individer/hushåll, grupper, företag, näringsliv och geografiska områden
8 Förmåga att kritiskt granska teoretiska utgångspunkter, metodval och slutsatser i vetenskapliga publikationer rörande ekonomiskt geografi och regional utveckling

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, laborationer (GIS) och handledning, samt seminarier där studenten förväntas delta aktivt. Seminarierna är examinerande. Undervisning sker på engelska.

Examination

EXAMINATION
Kursen examineras genom följande prov:
En individuell skriftlig inlämningsuppgift (0-10 poäng)
En gruppvis skriftlig inlämningsuppgift som redovisas vid ett seminarium (0-10 poäng)
Ett term paper (individuell större inlämningsuppgift) som redovisas vid ett seminarium (0-30 poäng)
Fyra litteraturseminarier (U/G)
Inlämningsuppgifterna poängsätts i enlighet med uppgifterna ovan. Minst 50 procent av maxpoängen på respektive inlämningsuppgift krävs för godkänt. Litteraturseminarierna bedöms endast med Godkänd eller Underkänd. Maxpoängen på kursen är 50. För att bli godkänd på hela kurser krävs att alla examinationer är godkända. Betyg på kursen sätts först när samtliga examinationer är godkända. På hela kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F.
Det är inte möjligt att överklaga betyg, men om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinator. Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. När en student har blivit underkänd vid två examinationstillfällen har studenten rätt att begära en annan examinator, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 11b § HF). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur