Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religion och medier: magisterkurs i religionspedagogik, 15 hp

Engelskt namn: Religion and Media: Master Course in Religious Education

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 1RE198

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-11-04

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-06-09

Innehåll

Kursen inleds med en översikt av religionsförmedling via media och massmedia. Olika koncept om hur religiöst lärande förändras i det nya medielandskapet diskuteras.  Medialisering utifrån ett studerande- och ett lärarperspektiv inom religionsstudiet problematiseras. Inom detta område behandlas frågan om socialisering och religiös identitetsbildning via nya medier. Religionsdidaktik och metodik om att hantera digital literacy, källkritik och sociala medier tar en central plats.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för mediernas roll i religionsförmedling under olika historiska perioder
 • beskriva medialiseringsprocessen utifrån religionsvetenskapliga/teologiska teorier
 • redogöra för metoder som används i aktuell pedagogisk och religionsvetenskaplig forskning om digitala medier
 • redogöra för mediesocialisering i en religionsdidaktisk kontext.
Färdighet och förmåga
 • diskutera medieringens betydelse för lärandeprocesser
 • analysera religionspedagogiska teoriers tillämpning i mediekontext
 • problematisera frågeställningar om medialisering ur olika undervisningsaspekter och i skilda kontexter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera kopplingen mellan religionspedagogik och mediesocialisering
 • bedöma olika religionsdidaktiska och religionspedagogiska teorier med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter om mediering och medialisering.

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 90 hp, varav minst 15 hp utgörs av religionsbeteendevetenskap eller historisk och praktisk teologi på kandidatnivå.   

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattform. Dator utrustad med webbkamera och mikrofon är nödvändig. Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste den studerande kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att klara kursen.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av muntliga redovisningar och skriftliga prov. När kursen ges som nätkurs sker examination över kursplattformen. Examinationen innefattar aktivt deltagande 1.5hp, muntliga och skriftliga uppgiftredovisningar om 7.5hp samt sluttentamen om 6 hp.
För godkänt betyg på hela kursen krävs att den studerande fått minst godkänt betyg på båda momenten.  För betyget väl godkänt på hela kursen krävs betyget väl godkänt på båda momenten.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 52

  OBS! Litteraturen kan komma att ändras fram till två månad innan kursstart.

  Abukhanfusa Kerstin
  En liten bok om boken
  Stockholm : Riksarkivet : b Stockholms medeltidsmuseum : 2004 : 126 s. :
  ISBN: 91-88366-66-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Religiösa friskolor i Sverige : historiska och nutida perspektiv
  Berglund Jenny, Larsson Göran
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 325, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-00358-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  En görandets humaniora : skapande i virtuella världar som pedagogiskt verktyg. I: Undervisning på tvären : student och lärarerfarenheter
  Barrett Jim, Gelfgren Stefan
  Umeå universitet : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: ( pp 59-77) Elektronisk resurs finns

  Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp
  Carlsson David, Thalén Peder
  Uppsala : Swedish Science Press : 2015 : 200 s. :
  ISBN: 9789197544689
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Digital religion, social media and culture : perspectives, practices and futures
  Cheong Pauline Hope, Fischer-Nielsen Peter, Gelfgren Stefan, Ess Charles
  New York : Peter Lang : 2012 : xii, 326 p. :
  ISBN: 1433114755
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Mediatization and religion : Nordic perspectives
  Hjarvard Stig, Lövheim Mia
  Göteborg : Nordicom : 2012 : 210 s. :
  ISBN: 978-91-86523-44-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Hrastinski Stefan
  Mer om nätbaserad utbildning : fördjupning och exempel
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 216 s. :
  ISBN: 978-91-44-06806-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Kittelmann Flensner Karin
  Religious education in contemporary pluralistic Sweden [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Department of Literature, History of Ideas, and Religion, University of Gothenburg : 2015 : 325 s. :
  http://hdl.handle.net/2077/41110
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Lundby Knut
  Religion across media : from early antiquity to late modernity
  New York : Peter Lang : 2013 : xxiii, 215 pages :
  ISBN: 9781433120770 (pbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Religious Education in a Mediatized World
  Nord Ilona, Zipernovszky Hanna
  Stuttgart: Kohlhammer: 2016: ca. 240 pages : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9789-3-17-031134-3 [E-book] Se bibliotekskatalogen Album

  Zipernovszky Hanna
  Läsning och lösning [Elektronisk resurs] : metodbok för digital arkivforskning i religionspedagogik
  Umeå : Forskningsarkivet, Umeå universitet : 2013 : 135 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-66509
  Obligatorisk

  Artiklar tillkommer

  Referenslitteratur

  Dalevi Sören
  Gud som haver barnen kär? : barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder
  Stockholm : Verbum : 2007 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-526-3166-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Larsson Rune
  Samtal vid brunnar : introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik
  Lund : Arcus : 2009 : 247 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-88552-83-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Your heritage and mine : teaching in a multi-religious classroom
  Roos Lena, Berglund Jenny
  Uppsala : [Religionshistoriska avdelningen, Uppsala universitet] : 2009 : 180 s. :
  ISBN: 978-91-89652-36-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2016 vecka 37

  OBS! Litteraturen kan komma att ändras fram till två månad innan kursstart.

  Abukhanfusa Kerstin
  En liten bok om boken
  Stockholm : Riksarkivet : b Stockholms medeltidsmuseum : 2004 : 126 s. :
  ISBN: 91-88366-66-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Campbell Heidi
  Digital religion : understanding religious practice in new media worlds
  London : Routledge : 2013 : 272 s. :
  ISBN: 9780415676113 (pbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns även som e-bok

  Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp
  Carlsson David, Thalén Peder
  Uppsala : Swedish Science Press : 2015 : 200 s. :
  ISBN: 9789197544689
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Digital religion, social media and culture : perspectives, practices and futures
  Cheong Pauline Hope, Fischer-Nielsen Peter, Gelfgren Stefan, Ess Charles
  New York : Peter Lang : 2012 : xii, 326 p. :
  ISBN: 1433114755
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mediatization and religion : Nordic perspectives
  Hjarvard Stig, Lövheim Mia
  Göteborg : Nordicom : 2012 : 210 s. :
  ISBN: 978-91-86523-44-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hrastinski Stefan
  Mer om nätbaserad utbildning : fördjupning och exempel
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 216 s. :
  ISBN: 978-91-44-06806-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundby Knut
  Religion across media : from early antiquity to late modernity
  New York : Peter Lang : 2013 : xxiii, 215 pages :
  ISBN: 9781433120770 (pbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Zipernovszky Hanna
  Läsning och lösning [Elektronisk resurs] : metodbok för digital arkivforskning i religionspedagogik
  Umeå : Forskningsarkivet, Umeå universitet : 2013 : 135 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-66509
  Obligatorisk

  Digital participation, digital literacy and school subjects
  Hague Cassie, Williamson Ben
  Futurelab : 2009 :
  http://www.futurelab.org.uk
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Elektronisk resurs

  Ungar & medier. Fakta om barns och ungas användning av upplevelser av medier
  Statens Medieråd : 2015 :
  Statens Medieråd
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Elektronisk resurs Valda delar

  Artiklar tillkommer

  Referenslitteratur

  Religiösa friskolor i Sverige : historiska och nutida perspektiv
  Berglund Jenny, Larsson Göran
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 325, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-00358-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dalevi Sören
  Gud som haver barnen kär? : barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder
  Stockholm : Verbum : 2007 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-526-3166-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Larsson Rune
  Samtal vid brunnar : introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik
  Lund : Arcus : 2009 : 247 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-88552-83-9
  Se bibliotekskatalogen Album