Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionshistoria: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: History of Religion: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2019-09-16 och tillsvidare

Kurskod: 1RE186

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-11-21

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2019-09-10

Innehåll

Kursen breddar och fördjupar tidigare tillägnade kunskaper i religionshistoria med särskild tyngdpunkt på teori, metod och en fördjupning inom ett historiskt, geografiskt eller tematiskt avgränsat område inom det religionshistoriska forskningsfältet. I anslutning till detta behandlas bland annat ett antal centrala religionshistoriska begrepp samt den religionshistoriska forskningens vetenskapsteoretiska, etiska och samhälleliga aspekter.
Kursen består av två moment.

Moment 1: Religionshistorisk teori och metod 7.5 hp

Inom ramen för momentet behandlas ett antal teorier, metoder och begrepp som förekommer frekvent inom det religionshistoriska forskningsområdet.

Moment 2: Religionshistorisk fördjupning 7.5 hp

Inom ramen för momentet behandlas ett historiskt, geografiskt eller tematiskt avgränsat område inom det religionshistoriska forskningsfältet, vilken väljs i samråd med examinerande lärare.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Religionshistorisk teori och metod 7.5 hp

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna
*    redogöra för några grundläggande vetenskapliga förhållningssätt, metoder och teorier inom det religionshistoriska fältet

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna
*    kritiskt analysera teoriers och metoders relevans för specifika frågeställningar;
*    tillämpa vetenskapliga teorier vid analys av specifika exempel;
*    utforma diskussionsfrågor och leda fördjupade diskussioner kring olika teorier och metoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna
*    analysera den egna utgångspunkten och förförståelsen av sambanden mellan metod, teori och resultat;
*    kritiskt analysera teoriers och metoders lämplighet för specifika frågeställningar vad gäller resultatens giltighet;
*    muntligt såväl som skriftligt förhålla sig kritiskt till såväl egna som andras argument, slutsatser och ställningstaganden.

Moment 2: Religionshistorisk fördjupning 7.5 hp

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna
*    redogöra för centrala tankegångar inom fördjupningsområdet;
*    redogöra för förändringslinjer inom fördjupningsområdet;
*    redogöra för de teorier och metoder som används inom fördjupningsområdet

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna
*    självständigt identifiera och formulera centrala frågeställningar inom fördjupningsområdet;
*    presentera resultat inom det valda fördjupningsområdet muntligt eller skriftligt inom givna tidsramar
*    analysera, jämföra och problematisera olika teoretiska argument inom fördjupningsområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna
*    diskutera betydelsen av olika företeelser inom problemområdet i ett vidare samhällssammanhang.

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där minst en kurs om 7,5 hp ingår inom religionshistoria eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och enskild handledning.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och muntliga prov. Proven bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För att erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på båda momenten.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Moment 1 Religionshistorisk teori och metod

Handbok i kvalitativa metoder
Ahrne Göran, Svensson Peter
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
ISBN: 9789147112241
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: valda delar

Deltagande observation
Fangen Katrine, Nordli Harald
1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2005 : 314 s. :
ISBN: 91-47-07512-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Hellman Eva
Vad är religion? : en disciplinteoretisk metastudie
Nora : Nya Doxa : 2011 : 155 s. :
ISBN: 9789157805867
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Martin Craig
A critical introduction to the study of religion
Second edition. : 2017 : 192 s. :
ISBN: 9780415419932
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar

Moment 2 Religionshistorisk fördjupning

Litteratur bestäms i samråd med examinator.