Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionspedagogik: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Religious Education: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2021-06-07 till 2022-10-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE196

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Religionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-12-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-06-07

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i teori och praktik inom religionspedagogiken samt en inledning i religionspedagogisk forskning och metod. Pedagogiska problem som religiöst lärande diskuteras utifrån olika religiösa traditioner med fokus på mångkulturalitet. Mot bakgrund av en historisk översikt om det kristna kulturarvet analyseras traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria och aktuella pedagogiska frågeställningar.  Kursen är komparativt upplagd och anlägger ett genusperspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra centrala begrepp för förståelse av religiositet och religiöst engagemang för aktuella svenska förhållanden,                                                                                                                                               
-redogöra för kristendomens nutida situation ur ett nord-syd perspektiv,                                                           
- visa översiktlig kunskap om idéer och traditioner i den svenska religionsundervisningens historia,
- beskriva pedagogiska modeller för barn- och ungdomsverksamhet i religiösa samfund,
- visa förståelse för genusperspektivet inom ramen för pedagogiska frågeställningar i organiserad religion,
- diskutera förändringsprocesser inom det mångkulturella samhället.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:                                                                                                     
- tillämpa begreppsliga verktyg för förståelse och analys av religiositet i dagens Sverige,                                    
- uppvisa förmåga att reflektera över orsakerna till kristendomens ställning utanför och inom västvärlden,
- problematisera följderna av det historiska förhållandet mellan kyrka och stat i fråga om religionsundervisning i Sverige,                                                                                                                                   - analysera pedagogiska modeller angående lämplighet för olika åldersgrupper i barn- och ungdomsverksamhet
- kritiskt diskutera genusperspektivet inom ramen för pedagogiska frågeställningar i organiserad religion.                                                                                                                                                                                                                                            

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:                                                                                                     
-uppvisa en omfattande repertoar av verktyg för att reflektera kring genusperspektivet beträffande pedagogiska frågeställningar och religiös engagemang                                                                                                       
-analysera den egna förförståelsen av olika teorier om barns religiösa och sociala utveckling                                                                                                                                
-uppvisa ett sakligt förhållningssätt till lämpliga pedagogiska modeller rörande barn- och ungdomsverksamhet.

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60hp med godkänt resultat på minst 45hp, varav minst 7,5 utgörs av momenten Religion och samhälle eller Kristendomens utveckling eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattformen. (Studenter erbjuds schemalagda seminarier och gruppövningar på campus i Umeå.) Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste den studerande kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att klara kursen.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga prov. När kursen ges som nätkurs sker examination över kursplattformen. Examinationen innefattar skriftliga uppgiftredovisningar om 7,5hp samt sluttentamen om 7,5 hp. För godkänt resultat på hela kursen krävs godkänt på både de skriftliga kunskapsredovisningarna och sluttentamen. För Väl godkänd på kursen krävs Väl godkänd på båda de skriftliga kunskapsredovisningarna om 7,5hp och sluttentamen om 7,5hp

För studerande som inte når godkänt resultat på uppgiftsredovisning kan skriftlig komplettering begäras som ska vara läraren tillhanda senast 15 dagar före sluttentamen.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 50

  OBS! Litteraturen kan komma att ändras fram till två månader innan kursstart.

  Kyrkopedagogik i Munkfors: en utvärdering av ett samarbetsprojekt skola-kyrka
  Dalevi Sören, Osbeck Christina
  Karlstad University Press : 2012 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk

  Everist Norma Cook
  The church as learning community : a comprehensive guide to Christian education
  Nashville, TN : Abingdon Press : 2002. : 391 p. :
  ISBN: 0-687-04500-2 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Groome Thomas H.
  Kommer det att finnas tro? : en ny vision för undervisning och växande tro
  BoD : 2015 : 380 s. :
  ISBN: 9789174638400
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Kan bytas ut mot annan motsvarande bok efter samråd med ansvarig lärare.

  Göransson Kristina
  Etnografi : sjösätt, navigera och ro i land ditt projekt
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 195 sidor :
  ISBN: 9789144130538
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Hedin Christer
  Religionsundervisning : didaktik och praktik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 241 s. :
  ISBN: 9789144100890
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: valda delar

  Larsson Rune
  Samtal vid brunnar : introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik
  Lund: Arcus - 247s : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: ISBN:978-91-88552-83-9 Se bibliotekets söktjänst

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: valda delar

  Rosenius Marie
  Delaktig i vilken mening? : en teologisk analys av delaktighetsstrategier i svenskkyrkligt gudstjänstliv
  Skellefteå : Artos : [2021] : 187 sidor :
  ISBN: 9789177771852
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Teologi och religionsvetenskap
  Ward Graham, Torhell Sven-Erik
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 119 sidor :
  ISBN: 9789144136134
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och bokkapitel tillkommer som tillhandahålls av institutionen vid kursstart.

 • Giltig från: 2021 vecka 23

  OBS! Litteraturen kan komma att ändras fram till två månader innan kursstart.

  Kyrkopedagogik i Munkfors: en utvärdering av ett samarbetsprojekt skola-kyrka
  Dalevi Sören, Osbeck Christina
  Karlstad University Press : 2012 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk

  Everist Norma Cook
  The church as learning community : a comprehensive guide to Christian education
  Nashville, TN : Abingdon Press : 2002. : 391 p. :
  ISBN: 0-687-04500-2 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Groome Thomas H.
  Kommer det att finnas tro? : en ny vision för undervisning och växande tro
  BoD : 2015 : 380 s. :
  ISBN: 9789174638400
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Kan bytas ut mot annan motsvarande bok efter samråd med ansvarig lärare.

  Göransson Kristina
  Etnografi : sjösätt, navigera och ro i land ditt projekt
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 195 sidor :
  ISBN: 9789144130538
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Larsson Rune
  Samtal vid brunnar : introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik
  Lund: Arcus - 247s : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: ISBN:978-91-88552-83-9 Se bibliotekets söktjänst

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: valda delar

  Hermeneutik, didaktik och teologi: en vänbok till Björn Skogar
  Skogar Björn, Olsson Susanne, Thurfjell David
  Huddinge : 2008 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: valda delar

  Hedin Christer
  Religionsundervisning : didaktik och praktik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 241 s. :
  ISBN: 9789144100890
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: valda delar

  Teologi och religionsvetenskap
  Ward Graham, Torhell Sven-Erik
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 119 sidor :
  ISBN: 9789144136134
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och bokkapitel tillkommer som tillhandahålls av institutionen vid kursstart.