Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Religionspedagogik: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Religious Education: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 1RE196

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Religionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-12-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-06-10

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i teori och praktik inom religionspedagogiken samt en inledning i religionspedagogisk forskning och metod. Pedagogiska problem som religiöst lärande diskuteras utifrån olika religiösa traditioner med fokus på mångkulturalitet. Mot bakgrund av en historisk översikt om det kristna kulturarvet analyseras traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria och aktuella pedagogiska frågeställningar.  Kursen är komparativt upplagd och anlägger ett genusperspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra centrala begrepp för förståelse av religiositet och religiöst engagemang för aktuella svenska förhållanden,                                                                                                                                               
-redogöra för kristendomens nutida situation ur ett nord-syd perspektiv,                                                           
- visa översiktlig kunskap om idéer och traditioner i den svenska religionsundervisningens historia,
- beskriva pedagogiska modeller för barn- och ungdomsverksamhet i religiösa samfund,
- visa förståelse för genusperspektivet inom ramen för pedagogiska frågeställningar i organiserad religion,
- diskutera förändringsprocesser inom det mångkulturella samhället.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:                                                                                                     
- tillämpa begreppsliga verktyg för förståelse och analys av religiositet i dagens Sverige,                                    
- uppvisa förmåga att reflektera över orsakerna till kristendomens ställning utanför och inom västvärlden,
- problematisera följderna av det historiska förhållandet mellan kyrka och stat i fråga om religionsundervisning i Sverige,                                                                                                                                   - analysera pedagogiska modeller angående lämplighet för olika åldersgrupper i barn- och ungdomsverksamhet
- kritiskt diskutera genusperspektivet inom ramen för pedagogiska frågeställningar i organiserad religion.                                                                                                                                                                                                                                            

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:                                                                                                     
-uppvisa en omfattande repertoar av verktyg för att reflektera kring genusperspektivet beträffande pedagogiska frågeställningar och religiös engagemang                                                                                                       
-analysera den egna förförståelsen av olika teorier om barns religiösa och sociala utveckling                                                                                                                                
-uppvisa ett sakligt förhållningssätt till lämpliga pedagogiska modeller rörande barn- och ungdomsverksamhet.

 

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60hp med godkänt resultat på minst 45hp, varav minst 7,5 utgörs av momenten Religion och samhälle eller Kristendomens utveckling eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattformen. (Studenter erbjuds schemalagda seminarier och gruppövningar på campus i Umeå.) Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste den studerande kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att klara kursen.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga prov. När kursen ges som nätkurs sker examination över kursplattformen. Examinationen innefattar skriftliga uppgiftredovisningar om 7,5hp samt sluttentamen om 7,5 hp.
För studerande som inte når godkänt resultat på uppgiftsredovisning kan skriftlig komplettering begäras som ska vara läraren tillhanda senast 15 dagar före sluttentamen.
För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 46

  OBS! Litteraturen kan komma att ändras fram till två månader innan kursstart.

  Kyrkopedagogik i Munkfors: en utvärdering av ett samarbetsprojekt skola-kyrka
  Dalevi Sören, Osbeck Christina
  Karlstad University Press : 2012 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk

  Everist Norma Cook
  The church as learning community : a comprehensive guide to Christian education
  Nashville, TN : Abingdon Press : 2002. : 391 p. :
  ISBN: 0-687-04500-2 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Groome Thomas H.
  Kommer det att finnas tro? : en ny vision för undervisning och växande tro
  BoD : 2015 : 380 s. :
  ISBN: 9789174638400
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Kan bytas ut mot annan motsvarande bok efter samråd med ansvarig lärare.

  Göransson Kristina
  Etnografi : sjösätt, navigera och ro i land ditt projekt
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 195 sidor :
  ISBN: 9789144130538
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Larsson Rune
  Samtal vid brunnar : introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik
  Lund: Arcus - 247s : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: ISBN:978-91-88552-83-9 Se bibliotekets söktjänst

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: valda delar

  Hermeneutik, didaktik och teologi: en vänbok till Björn Skogar
  Skogar Björn, Olsson Susanne, Thurfjell David
  Huddinge : 2008 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: valda delar

  Hedin Christer
  Religionsundervisning : didaktik och praktik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 241 s. :
  ISBN: 9789144100890
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: valda delar

  Teologi och religionsvetenskap
  Ward Graham, Torhell Sven-Erik
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 119 sidor :
  ISBN: 9789144136134
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och bokkapitel tillkommer som tillhandahålls av institutionen vid kursstart.

 • Giltig från: 2019 vecka 46

  OBS! Litteraturen kan komma att ändras fram till två månader innan kursstart.

  Kyrkopedagogik i Munkfors [Elektronisk resurs] : en utvärdering av ett samarbetsprojekt skola-kyrka
  Dalevi Sören, Osbeck Christina
  Karlstad : Karlstad University Press [distributör] : 2012 : 123 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86637-07-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Everist Norma Cook
  The church as learning community : a comprehensive guide to Christian education
  Nashville, TN : Abingdon Press : 2002. : 391 p. :
  ISBN: 0-687-04500-2 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Groome Thomas H.
  Kommer det att finnas tro? : en ny vision för undervisning och växande tro
  BoD : 2015 : 380 s. :
  ISBN: 9789174638400
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Kan bytas ut mot annan motsvarande bok efter samråd med ansvarig lärare.

  Göransson Kristina
  Etnografi : sjösätt, navigera och ro i land ditt projekt
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 195 sidor :
  ISBN: 9789144130538
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Larsson Rune
  Samtal vid brunnar : introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik
  Lund : Arcus : 2009 : 247 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-88552-83-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: valda delar

  Hermeneutik, didaktik och teologi [Elektronisk resurs] : en vänbok till Björn Skogar
  Skogar Björn, Olsson Susanne, Thurfjell David
  [Huddinge] : Susanne Olsson, David Thurfjell : 2008 : 237 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-2189
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: valda delar

  Hedin Christer
  Religionsundervisning : didaktik och praktik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 241 s. :
  ISBN: 9789144100890
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: valda delar

  Livet tillfrågas : teoretiska förutsättningar för en livsfrågeorienterad religionsundervisning
  Gunnarsson Gunnar J., Grönlien Zetterqvist Kirsten, Hartman Sven G.
  Stockholm : Stockholms universitet : 2009 : 139 s. :
  http://ojs.sub.su.se/ojs/index.php/gem/issue/view/8
  ISBN: 91-975295-6-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisningar: Valda delar

  Artiklar och bokkapitel tillkommer som tillhandahålls av institutionen vid kursstart.

 • Giltig från: 2018 vecka 44

  OBS! Litteraturen kan komma att ändras fram till två månad innan kursstart.

  Kyrkopedagogik i Munkfors [Elektronisk resurs] : en utvärdering av ett samarbetsprojekt skola-kyrka
  Dalevi Sören, Osbeck Christina
  Karlstad : Karlstad University Press [distributör] : 2012 : 123 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86637-07-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Everist Norma Cook
  The church as learning community : a comprehensive guide to Christian education
  Nashville, TN : Abingdon Press : 2002. : 391 p. :
  ISBN: 0-687-04500-2 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Groome Thomas H.
  Kommer det att finnas tro? : en ny vision för undervisning och växande tro
  BoD : 2015 : 380 s. :
  ISBN: 9789174638400
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Larsson Rune
  Samtal vid brunnar : introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik
  Lund : Arcus : 2009 : 247 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-88552-83-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: valda delar Se bibliotekskatalogen Album

  Hermeneutik, didaktik och teologi [Elektronisk resurs] : en vänbok till Björn Skogar
  Skogar Björn, Olsson Susanne, Thurfjell David
  [Huddinge] : Susanne Olsson, David Thurfjell : 2008 : 237 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-2189
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: valda delar

  Religionspedagogiska reflektioner : skriven av och för Rune Larsson inför hans 75-årsdag
  Larsson Rune, Larsson Rune, Zipernovszky Hanna, Gustavsson Caroline
  Umeå : Hanna Zipernovszky : 2009 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-633-5077-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: valda delar Se bibliotekskatalogen Album

  Hedin Christer
  Religionsundervisning : didaktik och praktik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 241 s. :
  ISBN: 9789144100890
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: valda delar Se bibliotekskatalogen Album

  Livet tillfrågas : teoretiska förutsättningar för en livsfrågeorienterad religionsundervisning
  Gunnarsson Gunnar J., Grönlien Zetterqvist Kirsten, Hartman Sven G.
  Stockholm : Stockholms universitet : 2009 : 139 s. :
  http://ojs.sub.su.se/ojs/index.php/gem/issue/view/8
  ISBN: 91-975295-6-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisningar: Valda delar Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar

 • Giltig från: 2017 vecka 52

  OBS! Litteraturen kan komma att ändras fram till två månad innan kursstart.

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  3., [rev., omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 546 s. :
  ISBN: 9789144101767
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kyrkopedagogik i Munkfors [Elektronisk resurs] : en utvärdering av ett samarbetsprojekt skola-kyrka
  Dalevi Sören, Osbeck Christina
  Karlstad : Karlstad University Press [distributör] : 2012 : 123 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86637-07-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Everist Norma Cook
  The church as learning community : a comprehensive guide to Christian education
  Nashville, TN : Abingdon Press : 2002. : 391 p. :
  ISBN: 0-687-04500-2 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Groome Thomas H.
  Kommer det att finnas tro? : en ny vision för undervisning och växande tro
  BoD : 2015 : 380 s. :
  ISBN: 9789174638400
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hartman Sven G.
  Det pedagogiska kulturarvet : traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria
  2., [rev] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 397 s. :
  ISBN: 978-91-27-12110-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Jenkins Philip
  The new faces of Christianity : believing the Bible in the global south
  New York : Oxford University Press : 2006 : 252 s. :
  ISBN: 978-0-19-530065-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: ( Tillgänglig som e-bok via Umeå UB)

  Larsson Rune
  Samtal vid brunnar : introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik
  Lund : Arcus : 2009 : 247 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-88552-83-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hermeneutik, didaktik och teologi [Elektronisk resurs] : en vänbok till Björn Skogar
  Skogar Björn, Olsson Susanne, Thurfjell David
  [Huddinge] : Susanne Olsson, David Thurfjell : 2008 : 237 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-2189
  Obligatorisk

  Religionspedagogiska reflektioner : skriven av och för Rune Larsson inför hans 75-årsdag
  Larsson Rune, Larsson Rune, Zipernovszky Hanna, Gustavsson Caroline
  Umeå : Hanna Zipernovszky : 2009 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-633-5077-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (valda delar: tillhandahålls via kursansvarig lärare)

  Hedin Christer
  Religionsundervisning : didaktik och praktik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 241 s. :
  ISBN: 9789144100890
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: denna bok är valbar

  Artiklar

 • Giltig från: 2017 vecka 1

  OBS! Litteraturen kan komma att ändras fram till två månad innan kursstart.

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  3., [rev., omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 546 s. :
  ISBN: 9789144101767
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kyrkopedagogik i Munkfors [Elektronisk resurs] : en utvärdering av ett samarbetsprojekt skola-kyrka
  Dalevi Sören, Osbeck Christina
  Karlstad : Karlstad University Press [distributör] : 2012 : 123 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86637-07-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Everist Norma Cook
  The church as learning community : a comprehensive guide to Christian education
  Nashville, TN : Abingdon Press : 2002. : 391 p. :
  ISBN: 0-687-04500-2 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Groome Thomas H.
  Kommer det att finnas tro? : en ny vision för undervisning och växande tro
  BoD : 2015 : 380 s. :
  ISBN: 9789174638400
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hartman Sven G.
  Det pedagogiska kulturarvet : traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria
  2., [rev] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 397 s. :
  ISBN: 978-91-27-12110-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Jenkins Philip
  The new faces of Christianity : believing the Bible in the global south
  New York : Oxford University Press : 2006 : 252 s. :
  ISBN: 978-0-19-530065-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: ( Tillgänglig som e-bok via Umeå UB)

  Larsson Rune
  Samtal vid brunnar : introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik
  Lund : Arcus : 2009 : 247 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-88552-83-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hermeneutik, didaktik och teologi [Elektronisk resurs] : en vänbok till Björn Skogar
  Skogar Björn, Olsson Susanne, Thurfjell David
  [Huddinge] : Susanne Olsson, David Thurfjell : 2008 : 237 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-2189
  Obligatorisk

  Religionspedagogiska reflektioner : skriven av och för Rune Larsson inför hans 75-årsdag
  Larsson Rune, Larsson Rune, Zipernovszky Hanna, Gustavsson Caroline
  Umeå : Hanna Zipernovszky : 2009 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-633-5077-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (valda delar: tillhandahålls via kursansvarig lärare)

  Hedin Christer
  Religionsundervisning : didaktik och praktik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 241 s. :
  ISBN: 9789144100890
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: denna bok är valbar

  Möten i mångfaldens skola : interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar
  Lahdenperä Pirjo, Lorentz Hans
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 202 s. :
  ISBN: 978-91-44-05490-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: (valda delar) Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar