Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionspsykologi: Kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Psychology of Religion: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2020-02-24 och tillsvidare

Kurskod: 1RE183

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-03-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-02-26

Innehåll

Under kursen behandlas interaktionen mellan religion, individ och samhälle utifrån religionspsykologiska perspektiv. Särskilt fokus läggs på religiösa/paranormala upplevelser och interaktionen mellan religion och pro- respektive anti-sociala beteenden. Samtida forskning i området analyseras kritiskt och de teoretiska och metodiska perspektiven granskas och diskuteras.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna
* redogöra för centrala teorier och metoder i samtida religionspsykologisk forskning;
* redogöra för hur religionspsykologiska teorier och metoder kan öka vår förståelse av religiösa beteenden och religiösa/paranormala upplevelser

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna
* kritiskt analysera samtida religionspsykologiska teorier och metoder;
* tillämpa religionspsykologiska teorier och metoder vid analys av religiösa beteenden och religiösa/paranormala upplevelser;
* identifiera de teoretiska och metodiska problem som är relaterade till religionspsykologisk forskning;
* argumentera för olika metodiska och teoretiska positioner inom forskningsområdet;
* planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna
* värdera den kunskap som den empiriska forskningen om religiösa beteenden och religiösa upplevelser/paranormala upplevelser har genererat;
* visa medvetenhet om den för kursen aktuella forskningens etiska och samhälleliga aspekter

Behörighetskrav

För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, varav minst 7.5 hp utgörs av religionspsykologi eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom en kursplattform där också studiematerial publiceras under kursens gång. Den studerande förväntas vid vissa tider kunna vara tillgänglig via datoruppkoppling för undervisning över kursplattformen.

Examination

Kunskapsredovisningen består av tre skriftliga examinationer omfattande 7hp, 4hp respektive 4hp som bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 11hp.
För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.


Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 25

  Anomalistic psychology
  Holt Nicola J., Simmonds-More Christine, Luke David, French Christopher C.
  Red Globe Press : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9780230301504 Se bibliotekets söktjänst

  The psychology of religion : an empirical approach
  Hood Ralph W., Hill Peter C., Spilka Bernard
  Fifth Edition : New York : Guilford Press : [2018] : 656 pages :
  ISBN: 9781462535989
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se Se bibliotekets söktjänst

  Luhrmann T. M.
  How God becomes real : kindling the presence of invisible others
  Princeton, New Jersey : Princeton University Press : [2020] : xv, 235 pages :
  ISBN: 9780691164465
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Norenzayan Ara
  Big gods : how religion transformed cooperation and conflict
  xiii, 248 pages :
  ISBN: 9780691151212 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Taves Ann
  Religious Experience Reconsidered A Building-Block Approach to the Study of Religion and Other Special Things
  Princeton University Press : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9780691140889 Se bibliotekets söktjänst

  Teehan John.
  In the name of God : the evolutionary origins of religious ethics and violence
  Chichester : Wiley-Blackwell : 2010. : x, 272 p. :
  ISBN: 1405183829 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 12

  Varieties of anomalous experience [Elektronisk resurs] : examining the scientific evidence
  Cardeña Etzel., Lynn Steven J., Krippner Stanley
  2nd ed. : Washington, D.C. : American Psychological Association : 2014. : xi, 452 p. :
  Table of contents / Abstracts
  Obligatorisk

  The psychology of religion : an empirical approach
  Hood Ralph W., Hill Peter C., Spilka Bernard
  Fifth Edition : New York : Guilford Press : [2018] : 656 pages :
  ISBN: 9781462535989
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Finns tillgänglig elektroniskt

  Norenzayan Ara
  Big gods : how religion transformed cooperation and conflict
  xiii, 248 pages :
  ISBN: 9780691151212 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Nytt ISBN: 9780691169743

  The attraction of religion : a new evolutionary psychology of religion
  Slone D. Jason, Van Slyke James A.
  London : Bloomsbury Academic : 2016 : xvi, 252 s. :
  ISBN: 9781350005280
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Svensson Jonas
  Människans Muhammed
  Farsta : Molin & Sorgenfrei : 2015 : 370 s. :
  ISBN: 9789187515156
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Teehan John.
  In the name of God : the evolutionary origins of religious ethics and violence
  Chichester : Wiley-Blackwell : 2010. : x, 272 p. :
  ISBN: 1405183829 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer.