Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Religionspsykologi: Kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Psychology of Religion: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2020-02-24 och tillsvidare

Kurskod: 1RE183

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-03-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-02-26

Innehåll

Under kursen behandlas interaktionen mellan religion, individ och samhälle utifrån religionspsykologiska perspektiv. Särskilt fokus läggs på religiösa/paranormala upplevelser och interaktionen mellan religion och pro- respektive anti-sociala beteenden. Samtida forskning i området analyseras kritiskt och de teoretiska och metodiska perspektiven granskas och diskuteras.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna
* redogöra för centrala teorier och metoder i samtida religionspsykologisk forskning;
* redogöra för hur religionspsykologiska teorier och metoder kan öka vår förståelse av religiösa beteenden och religiösa/paranormala upplevelser

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna
* kritiskt analysera samtida religionspsykologiska teorier och metoder;
* tillämpa religionspsykologiska teorier och metoder vid analys av religiösa beteenden och religiösa/paranormala upplevelser;
* identifiera de teoretiska och metodiska problem som är relaterade till religionspsykologisk forskning;
* argumentera för olika metodiska och teoretiska positioner inom forskningsområdet;
* planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna
* värdera den kunskap som den empiriska forskningen om religiösa beteenden och religiösa upplevelser/paranormala upplevelser har genererat;
* visa medvetenhet om den för kursen aktuella forskningens etiska och samhälleliga aspekter

Behörighetskrav

För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, varav minst 7.5 hp utgörs av religionspsykologi eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom en kursplattform där också studiematerial publiceras under kursens gång. Den studerande förväntas vid vissa tider kunna vara tillgänglig via datoruppkoppling för undervisning över kursplattformen.

Examination

Kunskapsredovisningen består av tre skriftliga examinationer omfattande 7hp, 4hp respektive 4hp som bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 11hp.
För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.


Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 12

Varieties of anomalous experience [Elektronisk resurs] : examining the scientific evidence
Cardeña Etzel., Lynn Steven J., Krippner Stanley
2nd ed. : Washington, D.C. : American Psychological Association : 2014. : xi, 452 p. :
Table of contents / Abstracts
Obligatorisk

The psychology of religion : an empirical approach
Hood Ralph W., Hill Peter C., Spilka Bernard
Fifth Edition : New York : Guilford Press : [2018] : 656 pages :
ISBN: 9781462535989
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Finns tillgänglig elektroniskt

Norenzayan Ara
Big gods : how religion transformed cooperation and conflict
xiii, 248 pages :
ISBN: 9780691151212 (cloth : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Nytt ISBN: 9780691169743

The attraction of religion : a new evolutionary psychology of religion
Slone D. Jason, Van Slyke James A.
London : Bloomsbury Academic : 2016 : xvi, 252 s. :
ISBN: 9781350005280
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Svensson Jonas
Människans Muhammed
Farsta : Molin & Sorgenfrei : 2015 : 370 s. :
ISBN: 9789187515156
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Teehan John.
In the name of God : the evolutionary origins of religious ethics and violence
Chichester : Wiley-Blackwell : 2010. : x, 272 p. :
ISBN: 1405183829 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer.