Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionspsykologi: magisterkurs, 15 hp

Engelskt namn: Psychology of Religion: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2017-11-06 och tillsvidare

Kurskod: 1RE185

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-10-22

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2017-11-01

Innehåll

Under kursen behandlas religionspsykologisk teori, metod och forskning, med särskild tyngdpunkt på kvalitativ metod och kulturpsykologisk religionsforskning. I anslutning till detta behandlas även den kvalitativa forskningens vetenskapsteoretiska, etiska och samhälleliga aspekter.  


 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna
•    redogöra för ett antal centrala teorier i religionspsykologisk forskning;
•    visa förståelse för ett antal grundläggande kvalitativa metoder för framställning och analys data inom det religionspsykologiska forskningsområdet

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna
•    kritiskt analysera kvalitativ religionspsykologisk forskning;
•    välja och använda lämpliga metoder till en given undersökning;
•    tolka och problematisera resultat vunna ur olika kvalitativa metoder och presentera dessa i skrift

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna
•    värdera den kunskap som kvalitativ religionspsykologisk forskning har genererat;
•    visa medvetenhet om den kvalitativa forskningens vetenskapsteoretiska, etiska och samhälleliga aspekter

 

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 90 hp, varav minst 20 hp utgörs av religionspsykologi.


 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom en kursplattform där också studiematerial publiceras under kursens gång. Den studerande förväntas vid vissa tider kunna vara tillgänglig vid datoruppkoppling för undervisning över kursplattformen. 

Examination

Examinationen består av en skriftlig examination som omfattar 7 högskolepoäng och två muntliga examinationer som vardera omfattar 4 högskolepoäng. Samtliga examinationer bedöms med betygsgraderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.


 

Övriga föreskrifter

Teknisk utrustning (internetkurs)
En säker och snabb internetuppkoppling
En dator (bärbar eller stationär) med en webbkamera (inbyggd eller extern)
En mikrofon, helst i form av ett headset

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 46

  Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till två månader innan kursstart.

  Cassaniti Julia
  Living Buddhism: Mind, self, and emotion in a Thai community.
  Ithaca: Cornell University Press. : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN 9780801456718 Se bibliotekets söktjänst

  Deltagande observation
  Fangen Katrine, Nordli Harald
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2005 : 314 s. :
  ISBN: 91-47-07512-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kakar Sudhir
  Shamans, mystics and doctors : a psychological inquiry into India and its healing traditions
  Repr. : Chicago, Ill. : Univ. of Chicago Press : 1991 : 306 p. :
  ISBN: 0-226-42279-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: . Kan bytas ut mot följande bok: Luhrmann, T. M.When God talks back : understanding the American evangelical relationship with God1st Vintage books ed. : New York : Vintage Books, 2012. - xxv, 434 pagesISBN:9780307277275 LIBRIS-ID:18286311 Se bibliotekets söktjänst.

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Shweder Richard A.
  Why do men barbecue? : recipes for cultural psychology
  Cambridge, Mass. : Harvard University Press : 2003 : viii, 419 s. :
  ISBN: 0-674-01057-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Ståhle Göran
  Gudinnans nåd: Det religiösa självet i praktik vid ett hinduiskt gudinnetempel, ett kulturpsykologiskt angreppssätt för religionspsykologi.
  uppsala: uppsala universitet : 2004 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Tillhandahålls via institutionen.)

  Valsiner Jaan
  An invitation to cultural psychology
  Los Angeles : SAGE : 2014 : xiv, 290 p. :
  ISBN: 9781446248775
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Willig Carla
  Introducing qualitative research in psychology
  3. ed. : Maidenhead : McGraw Hill Education, Open University Press : 2013 : xi, 250 s. :
  ISBN: 978-0-335-24449-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2017 vecka 44

  Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till två månader innan kursstart.

  Cassaniti Julia
  Living Buddhism: Mind, self, and emotion in a Thai community.
  Ithaca: Cornell University Press. : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN 9780801456718

  Deltagande observation
  Fangen Katrine, Nordli Harald
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2005 : 314 s. :
  ISBN: 91-47-07512-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kakar Sudhir
  Shamans, mystics and doctors : a psychological inquiry into India and its healing traditions
  Repr. : Chicago, Ill. : Univ. of Chicago Press : 1991 : 306 p. :
  ISBN: 0-226-42279-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Luhrmann T. M.
  When God talks back : understanding the American evangelical relationship with God
  1st Vintage books ed. : New York : Vintage Books : 2012. : xxv, 434 pages :
  ISBN: 9780307277275
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ståhle Göran
  Gudinnans nåd: Det religiösa självet i praktik vid ett hinduiskt gudinnetempel, ett kulturpsykologiskt angreppssätt för religionspsykologi.
  uppsala: uppsala universitet : 2004 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Tillhandahålls via institutionen.)

  Willig Carla
  Introducing qualitative research in psychology
  3. ed. : Maidenhead : McGraw Hill Education, Open University Press : 2013 : xi, 250 s. :
  ISBN: 978-0-335-24449-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.