"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap 1, 30 hp

Engelskt namn: Religious Studies 1

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 6RV029

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-04

Innehåll

Kursen ger en introduktion till det religionsdidaktiska ämnesområdet samt fördjupningar i några av religionsvetenskapens olika forskningsområden. Under kursen studeras den svenska religionshistoriska utvecklingen och dagens mångreligiösa Sverige utifrån religionsvetenskapliga och religionspedagogiska perspektiv. Vidare studeras tro och praktik i historia och nutid inom världsreligionerna hinduism och buddhism. Kursen innehåller fem moment. Hela moment 1, 4.5 hp, är ämnesdidaktiskt och 1.5 hp på moment 3, 4 och 5 utgör ämnesdidaktiska inslag. Moment 4 och Moment 5 kan ges i omvänd ordning.

Modul 1    Introduktion till religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4.5 hp (Introduction to Teacher Education in Studies of Religion 4.5 ECTS)
Modulen ger grundläggande kunskaper om det religionsdidaktiska ämnesområdet samt en översikt över utbildningens innehåll, upplägg och förutsättningar. Momentet problematiserar och diskuterar religionsvetenskap som ämne och dess historia. Vidare ges en översikt av religionskunskap som skolämne samt av aktuella styrdokument. Religionsvetenskap (inklusive religionsdidaktik) som forskningsområde och dess utveckling behandlas.

Modul 2    Religion och samhällsförändring 3 hp
(Religion and Social change 3 ECTS)

I modulen behandlas den svenska utvecklingen från religiöst enhetssamhälle till mångreligiositet; det nutida, mångreligiösa Sverige mot bakgrund av avgörande förändringar i relationerna mellan individ, religion och stat. Vidare problematiseras och diskuteras konstruktionen av det sekulära samhället i förhållande till det mångreligiösa. Ingående teman är religion, stat, skola och särskilt religionsundervisningens utveckling samt rörelse/samfund/ kyrka, sekularisering, privatisering och religiösa organisationsformer.

Genomgående perspektiv är religiös och kulturell tillhörighet i förhållande till samhällets historiska utveckling. Momentet diskuterar också framväxten av begreppet religionsfrihet i förhållande till skolan och samhället.

Modul 3 Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp (Sami and Old Norse Religion 7,5 ECTS)
Under modulen ges grundläggande kunskaper om fornnordisk religion under vikingatid och inhemsk samisk religion främst under 1600- och 1700-talen. Förutom källor och källtolkning, myt och rit, behandlas de respektive religiösa traditionernas kulturella och samhälleliga sammanhang, samt deras möten med kristendomen. Vidare problematiseras hur synen på såväl den nordiska mytologin som samisk religion förändrats inom och utom den vetenskapliga forskningen fram till idag. I momentet ingår didaktiska övningar med fokus på användning av källor.

Modul 4    Hinduism och buddhism 7,5 hp (Hinduism and Buddhism 7,5 ECTS)
Modulen utgör en introduktion till hinduism och buddhism. I momentet behandlas religionernas historia, utveckling, urkunder, moral och etik samt centrala föreställningar och praktiker. Religionernas mångfald belyses och ett flertal religiösa begrepp problematiseras utifrån olika forskningsperspektiv. Inom momentet diskuteras olika sätt att tolka religiöst liv ur ett didaktiskt perspektiv. Innehållet anpassas till skolundervisningens krav på och förståelse för de olika sätt som hinduismen och buddhismen har kommit till uttryck på.

Modul 5    Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS)
Kursen behandlar interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå. Särskild betoning läggs på religion i förhållande till våld, konflikter, demokrati och mänskliga rättigheter. Under kursen ges en introduktion till etablerade teorier och begrepp som används i modern samhällsvetenskaplig religionsforskning. Ett antal samhällsvetenskapliga tolkningsmodeller för religiöst inspirerat politiskt engagemang diskuteras och tillämpas på konkreta fall.

Förväntade studieresultat

Modul 1    Introduktion till religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4,5 hp
För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-    redogöra för det övergripande innehållet inom det religionsdidaktiska och religionsvetenskapliga området och framväxten av de samma; och
-    redogöra för den egna utbildningens upplägg och förutsättningar.

Färdighet och förmåga
-    uppvisa grundläggande förståelse för skolämnet religionskunskap och för religionsvetenskap som forskningsämne med dess olika delar; samt
-    hantera de skilda utgångspunkter och uppdrag som skolämnet religionskunskap och religionsvetenskapen som forskningsämne har.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    uppvisa ett förhållningssätt som står i överensstämmelse med skolans krav på allsidighet och saklighet.
-    reflektera över den egna rollen som förmedlare av ett kunskapsinnehåll om religion.

Modul 2    Religion, pedagogik och samhällsförändring 3 hp
För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-    beskriva den svenska utvecklingen från religiöst enhetssamhälle till dagens mångreligiösa;
-    redogöra för faktorer som skapat det mångreligiösa Sverige samt redogöra för religionsvetenskapliga perspektiv på dessa faktorer.

Färdighet och förmåga
-    granska och analysera förhållandet mellan religion och stat,
-    diskutera olika sätt att se på begreppet religionsfrihet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    uppvisa medvetenhet om den påverkan som historien har på dagens samhälle,
-    reflektera över relevansen av kunskap om religionskunskapsämnets historia för sin egen undervisning.

Modul 3 Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp
Efter avslutat moment skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-   redogöra för de centrala källkategorierna till kunskap om inhemsk resp. fornnordisk religion
-   redogöra för de karakteristiska dragen i samisk resp. fornnordisk mytologi och riter
-   beskriva sambanden mellan myt, rit och samhälle/kultur när det gäller samisk resp. fornnordisk tradition
-   redogöra för de komplicerade förloppen av religiös förändring i Skandinavien under historisk tid
-   ge exempel på synen på och bruket av information om samisk resp. fornnordisk religion i dagens samhälle

Färdighet och förmåga
-    tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid studiet av inhemsk samisk resp. fornnordisk religion
-    uppvisa förmåga att identifiera betydelsen av såväl könstillhörighet som social och etnisk tillhörighet både vid utövandet och tolkandet av de religioner som behandlas under momentet
-    uppvisa förtrogenhet med, och kritiskt kunna analysera, tongivande teorier och metoder i den religionshistoriska forskningshistorien, liksom idag, rörande inhemska skriftlösa religioner generellt och skandinaviska i synnerhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet
-    uppvisa medvetenhet om de begränsningar som finns i vår kunskap om samisk resp. fornnordisk religion,
-    reflektera över relevansen av kunskap om samisk resp. fornskandinavisk religion i dag,
-    reflektera över källors användning i klassrummet.

Modul 4    Hinduism och buddhism 7,5 hp
För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-      redogöra för hinduismens och buddhismens historiska utveckling fram till idag;
-      redogöra för grundläggande innehåll i hinduisk och buddhistisk tro och praktik;
-      känna igen och problematisera centrala begrepp inom hinduismen och buddhismen;
-      ha kännedom om hur föreställningar om "de andra" bidrar till att skapa den moderna
västvärldens självbild.
-      redogöra för de centrala urkunderna för hinduism resp. buddhism; samt redogöra för den mångfald av tolkningar som karaktäriserar modern hinduism och buddhism.

Färdighet och förmåga
-      tillämpa grundläggande religionshistoriska begrepp vid analys av hinduism och buddhism;
-      visa  förmåga att tolka kulturella uttryck med anknytning till hinduism och buddhism; samt
-      utarbeta didaktiska tillämpningar, anpassade för skolan, av kunskapsstoffet om hinduism och buddhism

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    förhålla sig sakligt kritisk till olika påståenden om religiös tro och praktik inom hinduism och buddhism;
-    uppvisa ett förhållningssätt, som överensstämmer med skolans krav på allsidighet och saklighet, till olika religiösa uttryck inom hinduism och buddhism; samt
- reflektera över olika gruppers roller i religionen, exempelvis kvinnor och mäns roller; samt
- reflektera över den egna rollen som kunskapsförmedlare om hinduism och buddhism.

Modul 5    Religion och samhälle, 7,5 hp
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra översiktligt för interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå;
- sammanfatta och förklara ett antal etablerade teorier och begrepp som används i samhällsvetenskaplig religionsforskning

Färdighet och förmåga
- kritiskt analysera samhällsvetenskapliga teorier och begrepp;
- tillämpa samhällsvetenskapliga teorier och begrepp vid analyser av interaktionen mellan religion och samhälle
- Visa förmåga att genomföra skriftliga uppgifter inom givna tidsramar,
- tillämpa kursens innehåll i didaktiska övningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan sociala variabler och religion;
- urskilja, jämföra och förhålla sig till religiös och vetenskaplig terminologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och/eller seminarier. Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste studenten kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att kunna klara av kursen.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och muntliga prov.

Modul 1: PM omfattande 3 hp och muntligt seminarium om 1,5 hp
Modul 2: PM omfattande 2 hp och muntligt seminarium om 1hp
Modul 3: Hemtentamen omfattande 6 hp samt muntliga examinerande didaktiska uppgifter omfattande 1.5 hp
Modul 4: Hemtentamen omfattande 6 hp samt muntliga och skriftliga examinerande didaktiska uppgifter omfattande 1,5 hp  
Modul 5: Hemtentamen omfattande 6 hp samt muntliga examinerande didaktiska uppgifter omfattande 1,5 hp

Examinerande didaktiska uppgifter samt seminarier omfattande 1,5 hp på modul 1, 3, 4 och 5 samt 1 hp på modul 2 bedöms med betygsgraderna Godkänd, Underkänd. Hemtentamen och PM bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 17 hp av de delar som bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd samt Godkänd på övriga delar. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till den missade obligatoriska modulen.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 46

Modul1

Religion : i människors medvetanden och samhällen
Hammer Olav, Sørensen Jesper
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 216 s. :
ISBN: 9789144059129
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (endast sidorna 8-50)

Thurfjell David
Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen
Stockholm : Molin & Sorgenfrei : 2015 : 295 s. :
ISBN: 9789187515132
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Religion
Larsson Göran, Sorgenfrei Simon
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 102 sidor :
ISBN: 9789147096718
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Löfstedt Malin
Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
ISBN: 978-91-44-05785-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: valda delar: inledning, kapitel 1-2 och 5

”Religionskunskap” i Larsson & Westbergs (red) bok Utbildningshistoria.
Lindström Niclas, Lindmark Daniel
Lund: Studentlitteratur : 2019 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig elektroniskt via kursplattformen.

Roos Lena
”Åter till källorna” i Lindgren Ödén, B. & Thalén, P (red). Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring
Uppsala: Swedish Science Press, Universitetstryckeriet : 2006 :
Elektronisk resurs
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: Sid 9-19.

Stenmark Mikael
”Kan religiös tro vara rationell?”. Att undervisa om religion och vetenskap,
Lund: Studentlitteratur. : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig elektroniskt via kursplattformen.

Thalén Peder
”Religion och vetenskap - Ett nygammalt tema i religionsundervisningen på gymnasiet”, i Carlsson & Thaléns (red) Det postsekulära klassrummet, mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp.
Gävle: Uppsala: Högskolan i Gävle ; Swedish Science Press : 2015 :
Elektronisk resurs
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: sid 87-108.

Artiklar Skolverkets hemsida (främst aktuella styrdokument)

Referenslitteratur Modul 1

Hartman Sven G
”Hur religionsämnet formades.” Ingår i: Livstolkning och värdegrund Linköping : Univ., Skapande vetande
Linköping : 2000 :
Elektronisk resurs
Läsanvisning: Läsanvisning: sid 212-251

Modul 2

Kyrka i Sverige : introduktion till svensk kyrkohistoria
Berntson Martin, Nilsson Bertil, Wejryd Cecilia
Skellefteå : Artos : 2012 : 410 s. :
ISBN: 978-91-7580-574-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Artiklar och textutdrag

Thurfjell David
Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen
Stockholm : Molin & Sorgenfrei : 2015 : 295 s. :
ISBN: 9789187515132
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Modul 3

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna : en vetenskaplig antologi
Lindmark Daniel, Sundström Olle
Skellefteå : Artos : 2016 : 2 vol. (1135 s.) :
ISBN: 9789175807959
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst OBS! (Valda delar; artiklarna finns elektroniskt tillgängliga.)

Mebius Hans
Bissie : studier i samisk religionshistoria.
Östersund : Jengel, 2003 (Östersund : eri) : 247 s. : ill. :
ISBN: 91-88672-05-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (läses i sin helhet) Finns att köpa som pdf via förlaget, order@jengel.se

Rydving Håkan
Sami Religion, i The Handbook of Religions in Ancient Europe,. L. Bredholt Christensen, O. Hammer & D. Warburton (red
Durham: Acumen Publishing : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: s. 393-408

Fornnordisk religion
Steinsland Gro, Ericsson Malin
Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 568 s. :
ISBN: 978-91-27-11429-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (läses i sin helhet)

Seminariekompendium med källtexter till samisk religion
Institutionen för idé- och samhällsstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

Artiklar

Modul 4

Penner Hans H.
Rediscovering the Buddha: legends of the Buddha and their interpretation [Elektronisk resurs]
New York : Oxford University Press : 2009 :
Obligatorisk

Knott Kim
Hinduism : a very short introduction
Second edition : Oxford : Oxford University Press : 2016 : 138 sidor :
ISBN: 9780198745549
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Keown Damien
Buddhism : a very short introduction
[New ed.] : Oxford : Oxford University Press : 2013 : xx, 158 pages :
ISBN: 9780199663835
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Löfstedt Malin
Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
ISBN: 978-91-44-05785-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (endast kapitel 6 och 9-10)

Nätresurser som läses i urval

Powers John
The Buddhist World [Elektronisk resurs]
Routledge : 2016 :
Obligatorisk

Doniger Wendy
On Hinduism [Elektronisk resurs]
2014 :
Online access for UMUB
Obligatorisk

Poceski Mario.
The Wiley Blackwell companion to East and Inner Asian Buddhism / Mario Poceski [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu :
Obligatorisk

Kompendium och artiklar

Modul 5

Aldridge Alan
Religion in the contemporary world : a sociological introduction
3. ed. : Oxford : Polity : 2013 : 250 s. :
ISBN: 9780745653471 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindgren Tomas
Fundamentalism och helig terror : religionspsykologi för vår tid
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 271 s. :
ISBN: 978-91-44-05392-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindgren Tomas
Religion och konflikt : komplexa samband, komplexa orsaker
Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag : 2014 : 351 s. :
ISBN: 9789175807225
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Sociologiska perspektiv på religion i Sverige
Lövheim Mia, Nordin Magdalena
Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2022] : 221 sidor :
ISBN: 9789151107479
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar

Referenslitteratur

Religion och politik under kapitalismen : humanistiska tankar och termer
Arvidsson Stefan, Björk Nina
[Lund] : Arkiv förlag : 2022 : 244 sidor :
ISBN: 9789179243661
Se Umeå UB:s söktjänst