Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap 3, med kandidatuppsats, 30 hp

Engelskt namn: Religious Studies 3

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 6RV023

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-09-12

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2019-08-29

Innehåll

Kursen behandlar interaktionen mellan religion, individ och samhälle. Kursen breddar och fördjupar tidigare tillägnade kunskaper i religionsvetenskap och lägger särskild tyngdpunkt på etik inom några världsreligioner.

Moment 1 Metod och teori 7,5hp
Momentet problematiserar och diskuterar religionsvetenskap som ämne. Inom momentets ramar presenteras grundläggande metoder och teori liksom vetenskapsteori. Vidare diskuteras strategier för att säkerställa undervisningens vetenskapliga bas.

Moment 2 Religion och etik 7,5 hp
Momentet behandlar etik inom religionerna hinduism, buddhism, judendom, kristendom och islam. Inom momentet kommer religionernas teoretiska och praktiska perspektiv på etik behandlas samt hur detta kan behandlas i grund- och / eller gymnasieskolans klassrum.

Moment 3 Kandidatuppsats 15 hp
I momentet behandlas hur man kan analysera och presentera en, för läraryrket relevant, religionsvetenskaplig frågeställning. Detta sker genom ett självständigt uppsatsarbete omfattande 15 hp.

Förväntade studieresultat

Moment 1 Metod och Teori
För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
* redogöra för några grundläggande vetenskapliga förhållningssätt, metoder och teorier.

Färdighet och förmåga
* kritiskt analysera teoriers och metoders relevans för specifika frågeställningar;
* tillämpa vetenskapliga teorier vid analys av specifika exempel;
* kunna utforma diskussionsfrågor och leda fördjupade diskussioner kring olika teorier och metoder;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* analysera den egna utgångspunkten och förförståelsen av sambanden mellan metod, teori och resultat.
* kritiskt analysera teoriers och metoders lämplighet för specifika frågeställningar vad gäller resultatens giltighet;
* kunna muntligt såväl som skriftligt förhålla sig kritiskt till såväl egna som andras argument, slutsatser och ställningstaganden,
* analysera och diskutera betydelsen av förståelse för metod och teori för lärare i grund och gymnasieskolan.
* analysera och diskutera betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisning.


Moment 2 Religion och etik
För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
* redogöra för grundläggande etiska teorier inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism;
* beskriva och förklara olika sätt att se på etiska frågor inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism;
* självständigt ge en utförlig beskrivning och en grundlig analys av ett par centrala frågeställningar i relation till världsreligionernas etik.

Färdighet och förmåga
* utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt skriftligt och muntligt kunna analysera hur grundläggande begrepp, centrala teorier och dogmer brukas inom dessa religiösa traditioner vad gäller etiska frågor.
* tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid analys av dessa religiösa traditioners syn på etik;
* analysera förhållningssätt till specifika etiska frågor inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism;
* presentera analyser, kritik och förslag till lösningar på etiska problem i tal och skrift till olika målgrupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* kritiskt granska, värdera och diskutera kursinnehåll och kurslitteratur utifrån, bland annat, ett genusperspektiv;
* skilja mellan inomreligiös och vetenskaplig terminologi;
* uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet;
* reflektera över relevansen av kunskap om dessa religiösa traditioners etik, i synnerhet med hänsyn till samhällets behov.Moment 3 Kandidatuppsats
För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
* visa förtrogenhet med de metodiska och teoretiska problem som aktualiseras under en forskningsprocess;
* hantera vedertagen formalia vid akademiskt skrivande.

Färdighet och förmåga
* uppvisa förmåga att självständigt formulera och lösa en forskningsuppgift;
* uppvisa förmåga att självständigt söka källmaterial; samt
* analysera och presentera en för läraryrket relevant religionsvetenskaplig frågeställning i form av en uppsats.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som används i ett specifikt religionsvetenskapligt forskningsarbete;
* konstruktivt kritiskt granska sitt eget och andras vetenskapliga skrivande.

Behörighetskrav

Univ: Religionsvetenskap 1, avklarad kurs samt Religionsvetenskap 2, med godkänt resultat på 22.5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och/eller seminarier. Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste studenten kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att kunna klara av kursen.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och muntliga prov. De skriftliga proven bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. De muntliga delarna bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på sammanlagt minst 20 hp av examinationerna. Student som erhållit godkänt betyg för ej genomgå förnyat prov.

Moment 1 Metod och teori
5 hp PM
2,5 hp muntliga presentationer och analyser av didaktiska tillämpningar.

Moment 2 Religion och etik
5 hp PM
2,5 hp muntliga presentationer och analyser av didaktiska tillämpningar.

Moment 3 Kandidatuppsats
Uppsats 15 hp (här ingår opponering och seminariedeltagande).

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 45

  Moment 1

  Turner James
  Philology : the forgotten origins of the modern humanities
  Princeton : Princeton University Press : 2014 : xxiv, 550 s. :
  ISBN: 9780691145648
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kjörup Sören
  Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori
  Lund: Studentlitteratur : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9789144054124 Se bibliotekets söktjänst

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar tillkommer

  Referenslitteratur

  Moment 1

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson Peter
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
  ISBN: 9789147112241
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Valda delar

  Steven Engler
  The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion [Elektronisk resurs]
  uuuu-uuuu :
  ISBN: 9781299692596
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: ELEKTRONISK RESURS. Fritt tillgänglig via UB.

  Moment 2

  Alberts Wanda
  Reconstruction, Critical Accommodation or Business as Usual? Challenges of Criticisms of the World Religions Paradigm to the Design of Teaching Programmes in the Study of Religions
  The Netherlands: Brill : 2017 :
  Method and Theory in the Study of Religion 29 (2017) 443-458
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (ELEKTRONISK RESURS. Fritt tillgänglig via UB.)

  Ethical issues in six religious traditions
  Lawton Clive., Morgan Peggy.
  2. ed. : Edinburgh : Edinburgh University Press : 2007 : xxx, 354 p. :
  ISBN: 9780748623297
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer

  Referenslitteratur

  Moment 2

  Schweiker William
  The Blackwell companion to religious ethics
  Malden, MA : Blackwell Pub. : 2005. : 613 s. :
  ISBN: 0-631-21634-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (ELEKTRONISK RESURS. Fritt tillgänglig via UB)

  Crawford S. Cromwell.
  Hindu bioethics for the twenty-first century
  Albany : State University of New York Press : 2003. : viii, 226 s. :
  ISBN: 0-7914-5779-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: ELEKTRONISK RESURS. Fritt tillgänglig via UB: http://site.ebrary.com/lib/UMEAUB/detail.action?docID=10594916

  Keown Damien
  Buddhist Ethics: A Very Short Introduction (Very short introductions) [Elektronisk resurs]
  Oxford University Press : 2005 :
  Läsanvisning: Fritt tillgänglig via UB: http://site.ebrary.com/lib/UMEAUB/detail.action?docID=10271403

  Barilan
  Jewish Bioethics: Rabbinic Law and Theology in Their Social and Historical Contexts [Elektronisk resurs]
  Cambridge University Press : 2013 :
  Läsanvisning: ELEKTRONISK RESURS. Fritt tillgänglig via UB: https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/reader.action?docID=1543614&ppg=171

  Banner Michael C.
  Christian ethics and contemporary moral problems
  Cambridge : Cambridge University Press : 1999 : xvi, 325 s. :
  ISBN: 0-521-62382-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: ELEKTRONISK RESURS. Fritt tillgänglig via UB: http://site.ebrary.com/lib/UMEAUB/detail.action?docID=10005049

  Moment 3

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker , Jørgensen
  Liber: Malmö. : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
  Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
  ISBN: 9789140687999
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar tillkommer Övrig litteratur väljs i samråd med lärare

 • Giltig från: 2020 vecka 46

  Moment 1

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson Peter
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
  ISBN: 9789147112241
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: valda delar

  Kjörup Sören
  Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori
  Lund: Studentlitteratur : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9789144054124 Se bibliotekets söktjänst

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Martin Craig
  A critical introduction to the study of religion
  Second edition. : 2017 : 192 s. :
  ISBN: 9780415419932
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  “Contextualizing current digital religion research on emerging technologies”,
  Cambell H.A., Evolvi G
  Human Behavior and Emerging Technologies : 2020 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Human Behavior and Emerging Technologies 2:1, s. 5-17.

  Artiklar tillkommer

  Moment 2

  Etical issues in six religious traditions
  Lawton Clive, Morgan Peggy
  Edinburgh University Press, Edinburgh : 2007 :
  Obligatorisk

  Masuzawa Tomoko
  The invention of world religions, or, How European universalism was preserved in the language of pluralism
  Chicago : University of Chicago Press : 2005 : 357 s. :
  ISBN: 0226509885
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: The invention of world religions Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar tillkommer

  Moment 3

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker , Jørgensen
  Liber: Malmö. : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
  Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
  ISBN: 9789140687999
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar tillkommer Övrig litteratur väljs i samråd med lärare

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Moment 1

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson Peter
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
  ISBN: 9789147112241
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: valda delar

  Deltagande observation
  Fangen Katrine, Nordli Harald
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2005 : 314 s. :
  ISBN: 91-47-07512-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Hellman Eva
  Vad är religion? : en disciplinteoretisk metastudie
  Nora : Nya Doxa : 2011 : 155 s. :
  ISBN: 9789157805867
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Martin Craig
  A critical introduction to the study of religion
  Second edition. : 2017 : 192 s. :
  ISBN: 9780415419932
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer

  Moment 2

  Etical issues in six religious traditions
  Lawton Clive, Morgan Peggy
  Edinburgh University Press, Edinburgh : 2007 :
  Obligatorisk

  Masuzawa Tomoko
  The invention of world religions, or, How European universalism was preserved in the language of pluralism
  Chicago : University of Chicago Press : 2005 : 357 s. :
  ISBN: 0226509885
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: The invention of world religions

  Artiklar tillkommer

  Moment 3

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker , Jørgensen
  Liber: Malmö. : 2009 :
  Obligatorisk

  Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
  Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
  ISBN: 9789140687999
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer Övrig litteratur väljs i samråd med lärare