Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap 3 med uppsats, 30 hp

Engelskt namn: Religious Studies 3 with bachelor's thesis

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 till 2022-09-04 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6RV028

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-01-28

Innehåll

Kursen breddar och fördjupar tidigare tillägnade kunskaper i religionsvetenskap och behandlar interaktionen mellan religion, individ och samhälle. Under kursen läggs särskild tyngdpunkt på analys och diskussion av t.ex. etik i världsreligioner samt livsåskådningar. Inom ramen för kursen genomförs ett eget självständigt arbete, i form av en uppsats, där ett religionsvetenskapligt arbetssätt introduceras och tillämpas. Dessutom omfattar kursen didaktiska perspektiv på hur dessa frågor kan behandlas i grund- och / eller gymnasieskolans klassrum. 

Modul 1 Religion och etik 7,5 hp 

Modulen behandlar etik inom religionerna hinduism, buddhism, judendom, kristendom och islam. Inom momentet kommer religionernas teoretiska och praktiska perspektiv på etik behandlas samt hur detta kan behandlas i grund- och / eller gymnasieskolans klassrum. 

Modul 2 Livsåskådningar 7,5 hp 

Modulen behandlar livsåskådningar som t.ex. ateism, humanism, existentialism, marxism, feminism och ekosofi. Inom momentet analyseras och diskuteras livsåskådningars, ibland motstridiga, teoretiska innehåll och praktiska konsekvenser för synen på t.ex. människor, djur och miljö. Det innebär bl.a. en problematisering av livsåskådningars perspektiv på t.ex. jämlikhet, jämställdhet och hållbar utveckling. Dessutom behandlas hur livsåskådningar kan hanteras i grund- och/eller gymnasieskolans klassrum. 

Modul 3 Kandidatuppsats 15 hp

I modulen behandlas hur man kan analysera och presentera en, för läraryrket relevant, religionsvetenskaplig frågeställning. Detta sker genom ett självständigt uppsatsarbete omfattande 15 hp.

Förväntade studieresultat

Modul 1 Religion och etik

För godkänd kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 
 • redogöra för grundläggande etiska teorier inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism; 
 • beskriva och förklara olika sätt att se på etiska frågor inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism; 
Färdighet och förmåga
 • utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt skriftligt och muntligt kunna analysera hur grundläggande begrepp, centrala teorier och dogmer brukas inom dessa religiösa traditioner vad gäller etiska frågor; 
 • tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid analys av dessa religiösa traditioners syn på etik; 
 • analysera förhållningssätt till specifika etiska frågor inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism; 
 • genomföra muntliga och skriftliga didaktiska analyser och tillämpningar av relevant material; 
 • presentera analyser, kritik och förslag till lösningar på etiska problem i tal och skrift till olika målgrupper. 
 • med god språkbehandling skriftligt och muntligt genomföra examinationer. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • kritiskt granska, värdera och diskutera kursinnehåll och kurslitteratur utifrån, bland annat, ett genusperspektiv; 
 • skilja mellan inomreligiös och vetenskaplig terminologi; 
 • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet; 
 • reflektera över relevansen av kunskap om dessa religiösa traditioners etik i samhället. 
Modul 2 Livsåskådningar 

Kunskap och förståelse 
 • redogöra för några grundläggande livsåskådningsvetenskapliga metoder och teorier; 
 • beskriva och förklara grunddragen de livsåskådningar som behandlas under momentet.   
Färdighet och förmåga 
 • Självständigt identifiera, analysera och kritiskt diskutera argument och teoretiska perspektiv inom livsåskådningar; 
 • kritiskt diskutera förhållandet mellan tro och vetande eller mellan religionens och naturvetenskapens respektive område; 
 • föra en kvalificerad och fördjupad diskussion om valda problemområden som t.ex. jämlikhet, jämställdhet eller hållbar utveckling i relation till livsåskådningar; 
 • genomföra muntliga och skriftliga didaktiska analyser och tillämpningar av relevant material; 
 • med god språkbehandling skriftligt och muntligt genomföra examinationer. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt kunna analysera och diskutera grundläggande begrepp och centrala komponenter i livsåskådningar; 
 • kritiskt granska distinktionen mellan sekulära och religiösa livsåskådningar. 
Modul 3 Kandidatuppsats 

För godkänd kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 
 • visa förtrogenhet med de metodiska och teoretiska problem som aktualiseras under en forskningsprocess; 
 • hantera vedertagna formalia vid akademiskt skrivande.  
Färdighet och förmåga
 • uppvisa förmåga att självständigt formulera och lösa en forskningsuppgift; 
 • uppvisa förmåga att självständigt söka källmaterial; samt 
 • analysera och presentera en för läraryrket relevant religionsvetenskaplig frågeställning i form av en uppsats.  
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som används i ett specifikt religionsvetenskapligt forskningsarbete; 
 • konstruktivt kritiskt granska sitt eget och andras vetenskapliga skrivande. 

Behörighetskrav

Univ: Religionsvetenskap 1, 30 hp, samt 15 hp från Religionsvetenskap 2 i vilka 6 hp Etik, världsbild och livshållning ska ingå, eller motsvarande. 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och /eller seminarier. Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste studenten kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att kunna klara av kursen.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och muntliga prov. De skriftliga proven bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. De muntliga delarna bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd. 

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på sammanlagt minst 75% hp av examinationerna med betygsskalan U, G, VG. Student som erhållit godkänt betyg för ej genomgå förnyat prov. 

Modul 1 Religion och etik 
5 hp PM 
2,5 hp muntliga presentationer och analyser av didaktiska tillämpningar. 
 
Modul 2 Livsåskådningar 
5 hp PM 
2,5 hp muntliga presentationer och analyser av didaktiska tillämpningar. 
 
Modul 3 Kandidatuppsats 
Uppsats 15 hp (här ingår opponering och seminariedeltagande). 

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.  

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.