Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap: magisterkurs, 15 hp

Engelskt namn: Religious studies: Master Course

Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 1RE178

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2013-10-23

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-08-19

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper inom ett valfritt specialområde inom religionsvetenskapen. Ämnesvalet i kursen styrs av vilket delämne i religionsvetenskap som studenten läst kandidatkurser inom och/eller skrivit
kandidatuppsats inom.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
* redogöra självständigt för centrala tankegångar i aktuell forskning inom det valda specialområdet; 
* förstå, sammanfatta och kritiskt redogöra för hur olika teorier och metoder används inom det valda specialområdet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
* analysera, granska och kritiskt tolka forskningslitteratur med avseende på teori och metod;
* argumentera för olika teoretiska och metodiska positioner;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
* värdera det valda specialområdets roll i samhället;
* förhålla sig reflexivt till kunskapsinhämtandet och tillämpningen av kunskaper inom specialområdet

Behörighetskrav

För behörighet krävs universitets- eller högskolestudier i religionsvetenskap omfattande minst 90 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av enskild handledning, seminarier kan förekomma.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och muntliga examinationsformer. Examinationen består av två tentamina om vardera 6 hp och en muntlig examination om 3 hp. Tentamen betygssätts med godkänt, välgodkänt eller underkänt. Den muntliga examinationen betygsätts med godkänt eller underkänt. För betyget välgodkänt krävs välgodkänt på båda tentamina och godkänt på den muntliga examinationen. För godkänt krävs godkänt på alla kursens delar.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.