"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskapliga samhällsstudier: Masterkurs, 15 hp

Engelskt namn: Social Sciences of Religion: Master Course

Denna kursplan gäller: 2012-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 1RE170

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-11-08

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade litteraturstudier i religionsvetenskapliga samhällsstudier. Den studerande väljer specialområde i samråd med handledare.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: – redovisa centrala tankegångar i det valda specialområdet, – kritiskt jämföra och analysera argumentation inom ett tematiskt område, – analysera och argumentera för olika teoretiska positioners hållningar, både meto¬diskt och innehållsmässigt.

Behörighetskrav

För behörighet krävs kandidatexamen i religionsvetenskap eller teologi samt ytterligare 60 högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå och där minst 30 högskolepoäng är inom huvudområdet religionsvetenskap.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av enskild handledning, seminarier kan förekomma.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och/eller muntliga examinationsformer. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.