Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Religiöst, etiskt och pragmatiskt motiverat ickevåld: Magisterkurs, 15 hp

Engelskt namn: Religiously, Ethically and Strategically Motivated Nonviolence: Master Course

Denna kursplan gäller: 2019-11-04 och tillsvidare

Kurskod: 1RE213

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-11-15

Innehåll

Kursen behandlar religiöst, etiskt och pragmatiskt motiverat ickevåldsengagemang för frihet, rättvisa och fred. Studiet av ickevåld tar sin utgångspunkt i relevant religions- och samhällsvetenskaplig forskning. Under kursen analyseras och diskuteras centrala teorier och begrepp inom forskningsområdet. Ett antal fallstudier hämtade från historia och nutid analyseras ingående utifrån olika teoretiska utgångspunkter.

Förväntade studieresultat

​Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten kunna:
*    redogöra för olika former av religiöst, etiskt och pragmatiskt motiverat ickevåldsengagemang i historia och nutid;
*    redogöra för viktiga vetenskapliga teorier och begrepp som är relevanta vid empiriska studier av ickevåld

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten kunna:
*    identifiera och formulera de teoretiska och metodiska problem som är relaterade till empirisk forskning om religiöst, etiskt och pragmatiskt motiverat ickevåld;
*    argumentera för olika metodiska och teoretiska positioner inom forskningsområdet;
*    skriftligt kommunicera för kursen relevanta frågeställningar för en icke-akademisk målgrupp;
*    planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten kunna:
*    värdera den kunskap som den empiriska forskningen om ickevåld har genererat;
*    visa medvetenhet om den för kursen aktuella forskningens etiska och samhälleliga aspekter

Behörighetskrav

För kursen fordras universitets- eller högskolestudier omfattande 90 hp i ett ämne, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt examensarbete, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och/eller seminarier.

Examination

Examinationen består av två skrifliga examinationer som vardera omfattar 7.5hp. De skriftliga examinationerna bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Godkänd som slutbetyg krävs minst betyget Godkänd på samtliga delar av examinationen. För betyget Väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på hela kursen.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

 Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 13

Understanding Nonviolence : contours and context
Hallward Maia Carter, Hallward Maia Carter, Norman Julie M.
Cambridge : Polity : 2015 : 252 s. :
ISBN: 9780745680170
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Halverson Jeffry R.
Searching for a King : muslim nonviolence and the future of islam
Dulles, Va. : Potomac Books : 2012 : 192 p. :
ISBN: 1-61234-469-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

The paradox of repression and nonviolent movements
Kurtz Lester R., Smithey Lee A., Martin Brian
First edition. : Syracuse, New York : Syracuse University Press : 2018 : xxiii, 337 pages :
ISBN: 9780815635642
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Nonkilling spiritual traditions
Pim Joám Evans, Dhakal Pradeep
Honolulu: Centre for Global Nonkilling : 2015 :
https://nonkilling.org/center/book-review/nonkilling-spiritual-traditions/
Obligatorisk

Schock Kurt
Civil resistance today [Elektronisk resurs]
2015 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Schock Kurt
Civil resistance : comparative perspectives on nonviolent struggle
Minneapolis : University of Minnesota Press : cop. 2015 : 350 pages :
ISBN: 978-0-8166-9490-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Smith-Christopher Daniel L.
Subverting hatred : the challenge of nonviolence in religious traditions
10th anniversary ed. : Maryknoll, N.Y. : Orbis Books : c2007. : xxvii, 210 p. :
ISBN: 157075747X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Artiklar

Referenslitteratur

Long Michael G.
Christian peace and nonviolence : a documentary history
Maryknoll, NY : Orbis Books : 2011. : xix, 348 p. :
ISBN: 978-1-57075-922-2
Se bibliotekets söktjänst