Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Reproductive ethics, 7,5 hp

Engelskt namn: Reproductive ethics

Denna kursplan gäller: 2014-06-23 och tillsvidare

Kurskod: 1FL094

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-10-16

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2014-06-19

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp i samband med reproduktionsetik (såsom rättigheter att skaffa barn och till föräldraskap). Samtida debatter om reproduktionsetik, med utgångspunkt i samhällsförändringar och teknologisk utveckling, behandlas. Följande teman tas upp:

Rätten att skaffa barn.
Befruktning och föräldraskap: Vilka är ett barns föräldrar?
Kan det vara moraliskt fel att skaffa barn?
Att välja barn.
Assisterad befruktning i framtiden.

Kursen motsvarar ett moment inom kursen Magisterkurs i filosofi 30 hp. Studenter som läser den som fristående kurs kan i efterhand tillgodoräkna sig den som ett moment i en magister- eller masterkurs. 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs:

Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom reproduktionsetik.
- Ha visat fördjupade kunskaper om några etiska frågeställningar som berör reproduktion.

Färdighet och förmåga:
- Ha utvecklat förmåga att självständigt analysera och bedöma filosofiska argument.
- Ha visat förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet.
- Ha visat god förmåga att redovisa sina kunskaper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat insikt om den den tillämpade etikens möjligheter samt dess roll i samhället.

Behörighetskrav

Univ: 90 hp kurser i filosofi eller Kandidatexamen om 180 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av nätbaserade seminarier och handledning.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga prov samt aktivt deltagande i seminarier.  Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en magister- eller masterexamen.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 26

Obligatorisk

Robertson John A.
Children of choice : freedom and the new reproductive technologies
Princeton : Princeton University Press : cop. 1994 : x, 281 s. :
ISBN: 0-691-03353-6 ; CIP entry : $29.95
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Chapters 1 and 2.

Harris J
Is there a Coherent Social Conception of Disability?,
Journal of Medical Ethics 26 : 2000 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 95-100

Lotz Mianna
The Two-Parent Limitation in ART Parentage Law: Old-Fashioned Law for New-Fashioned Families, in D Cutas and S Chan (eds), Families - Beyond the Nuclear Ideal
London: Bloomsbury Academic : 2012 :
Obligatorisk

Savulescu J
Procreative Beneficence: Why we should select the best children
Bioethics 15; 5-6 : 2001 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 413-426

Will artificial gametes end infertility?
Smajdor A, Cutas D
Health Care Analysis, online first, DOI 10.1007 : 2013 :
http://s10728-013-0268-x
Obligatorisk

Steinbock W
Wrongful Life and Procreative Decisions, in Melinda A. Roberts and David T. Wasserman (eds.), Harming Future Persons: Ethics, Ge
Dordrecht: Springer : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 155-178

Steinbock S
Review essay / Procreative liberty
Criminal Justice Ethics 15; 1 : 1996 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 67-74

Ethical Aspects of ES Cell-Derived Gametes
Testa G, Harris J
Science 305 : 2004 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 1719

Velleman D
Family History
Philosophical Papers 34; 3 : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 357-378

Asch A
Prenatal diagnosis and selective abortion: a challenge to practice and policy
American Journal of Public Health 89; 11 : 1999 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 1649-1657

Rekommenderad:

Benatar David
Better never to have been : the harm of coming into existence
Oxford : Clarendon : 2006 : 237 s. :
ISBN: 0-19-929642-1 (hbk.) : ?25.00
Se bibliotekskatalogen Album

Fragmenting fatherhood : a socio-legal study
Collier Richard, Sheldon Sally.
Oxford : Hart Pub. : 2008. : viii, 274 p. :
ISBN: 978-1-84113-417-8 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Golombok Susan
Parenting : what really counts?
London : Routledge : 2000 : xiii, 124 p. :
ISBN: 0-415-22715-1 (cased) ; No price : Formerly CIP
Se bibliotekskatalogen Album

Stem Cell Research and Same-Sex Reproduction, in Quigley M, Chan S and Harris J (eds), Stem Cells. New Frontiers in Science and Ethics
Douglas T, Harding C, Bourne H, Savulescu J
New Jersey: World Scientific : 2012 :

Benatar D
Why it is Better Never to Come into Existence
American Philosophical Quarterly 34; 3 : 1997 :
Läsanvisning: s 345-355

Buchanan A
Choosing who will be Disabled: Genetic Intervention and the Morality of Inclusion
Social Philosophy and Policy 13; 2 : 1996 :
Läsanvisning: s 18-46

Families - beyond the nuclear ideal
Cutas Daniela, Chan Sarah
London : Bloomsbury Academic : 2012. : xv, 221 p. :
ISBN: 9781780930107 (hardback)
Se bibliotekskatalogen Album

Haslanger S
Family, Ancestry and Self: What is the Moral Significance of Biological Ties?,
Adoption and Culture 2.1. : 2009 :

LaFollette H
Licensing Parents Revisited
Journal of Applied Philosophy 27; 4 : 2010 :
Läsanvisning: s 327-343

LaFollette H
Licensing Parents
Philosophy and Public Affairs 9; 2 : 1980 :
Läsanvisning: s 182-197

Macintosh KL
Illegal Beings. Human clones and the law
Cambridge: Cambridge University Press : 2005 :