Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Resonerande och informationsbehandling, 7,5 hp

Engelskt namn: Reasoning and Information Processing

Denna kursplan gäller: 2016-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 5DV175

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-04-28

Innehåll

Kursen är en tvärvetenskaplig introduktion till kognitionsvetenskapligt studium av resonerande och informationsbehandling.

Innehåll i korthet:
 • Beräkningsbegreppet, beräkningsbarhet och komplexitet.
 • Beräkning som modell för kognition.
 • Problemlösning och beslutsfattande.
 • Deduktiva och induktiva resonemang
 • Grundläggande om datorer, programmering och programmeringsmetodik.
 • Emotioner och beslutsfattande.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande verktyg och metoder i omvärldsbevakning, (FSR 1)
 • förklara och redogöra för hur vi resonerar, principer som gäller för problemlösning och hur vi fattar beslut (FSR 2)
 • använda grundläggande begrepp och metoder i logik och sannolikhetsteori (FSR 3)
 • redogöra för begreppen beräkning, beräkningsbar, samt Church-Turings tes (FSR 4)
 • redogöra för begreppen tidskomplexitet och rumskomplexitet, samt förhållandet mellan teoretisk och praktisk beräkningsbarhet (FSR 5)
 • redogöra för olika hjärnområdens betydelse för beslutsfattande och personlighet (FSR 6)
 • redogöra för basala system för värderingar och emotioner (FSR 7)
Färdighet och förmåga
 • utföra omvärldsbevakning utifrån en given frågeställning (FSR 8)
 • lösa enkla icke-tekniska problem och formulera lösningen i ett algoritmiskt språk (FSR 9)
 • applicera en färdig procedur för ett enkelt, känt problem och redogöra för processen (FSR 10)

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen av FSR 1 och 8 sker i form av muntligt redovisad uppgift. Uppgiften genomförs i grupper om 4-5 studenter. Omvärldsfrågan formuleras tillsammans med ansvarig lärare för att integrera uppgiften med kursens innehåll på ett bra sätt. Presentation av uppgift är obligatorisk. Student som inte kan närvara vid den muntliga presentationen får lämna in uppgiften skriftligt.

Examination av FSR 2-7, 9-10 sker genom två seminarier+ och sju stycken praktiska uppgifter (lektioner) under kursens gång samt genom skriftligt kunskapsprov vid kursens slut. Närvaro på de två seminarierna och de sju lektionerna är obligatoriska. Student som missat något av dessa tillfällen får lämna in en skriftlig uppgift som motsvarar det material som bearbetats under lektionen eller seminariet. För student som inte godkänns på det skriftliga kunskapsprovet i slutet av kursen anordnas ytterligare provtillfälle.

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla examinerande uppgifter är godkända. På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget G krävs att alla examinerande uppgifter är godkända och för betyget VG krävs utöver detta att student fått bedömningen VG på det skriftliga kunskapsprovet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att denna kurs inte kan ingå i examen tillsammans med kursen 5DV027 Resonerande och informationsbehandling. Överlappet mellan dessa kurser anses motsvara minst 7hp. Om man läst 5DV027 och vill tillgodoräkna de kunskaperna till denna så måste man komplettera med examinerande delar som motsvarar FSR 1 och 8.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Janlert Lars-Erik
  Tänkande och beräkning : en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap
  2., [omarb., utök., uppdaterade] : Studentlitteratur AB : 2015 : 235 s. :
  ISBN: 9789144110226
  Se bibliotekets söktjänst

  Cognitive psychology
  Gilhooly K. J., Lyddy Fiona M., Pollick Frank
  New York : McGraw-Hill : 2014. : xxi, 553 pages :
  ISBN: 9780077122669 (paperback) :
  Se bibliotekets söktjänst

  Priest Graham
  Logic : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2000 : 128 s. :
  ISBN: 0-19-289320-3 (pbk) ; £5.99 : CIP entry (Oct.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Purves Dale
  Principles of cognitive neuroscience
  2. ed. : Sunderland, Mass. : Sinauer Associates : cop. 2013 : xxii, 601s. :
  ISBN: 9780878935734
  Se bibliotekets söktjänst

  Filosofikompendium
  Inst för filosofi :

  Artiklar som tillhandahålls av institutionen
  Institutionen för datavetenskap :

 • Giltig från: 2018 vecka 25

  Filosofikompendium
  Inst för filosofi :

  Cognitive psychology
  Gilhooly K. J., Lyddy Fiona M., Pollick Frank
  New York : McGraw-Hill : 2014. : xxi, 553 pages :
  ISBN: 9780077122669 (paperback) :
  Se bibliotekets söktjänst

  Janlert Lars-Erik
  Tänkande och beräkning – en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap
  Studentlitteratur, Andra upplagan, ISBN 978-91-44-11022-6 : 2015 :

  Priest Graham
  Logic : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2000 : 128 s. :
  ISBN: 0-19-289320-3 (pbk) ; £5.99 : CIP entry (Oct.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Purves Dale
  Neuroscience
  4th ed. : Sunderland, Mass. : Sinauer : cop. 2008 : 857 s. + (52 s.) :
  ISBN: 978-0-87893-697-7 (hardcover : alk. paper)
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (bara delar ingår)

  Artiklar som tillhandahålls av institutionen
  Institutionen för datavetenskap :

 • Giltig från: 2017 vecka 30

  Filosofikompendium
  Inst för filosofi :

  Cognitive psychology
  Gilhooly K. J., Lyddy Fiona M., Pollick Frank
  New York : McGraw-Hill : 2014. : xxi, 553 pages :
  ISBN: 9780077122669 (paperback) :
  Se bibliotekets söktjänst

  Janlert Lars-Erik
  Tänkande och beräkning – en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap
  Studentlitteratur, Andra upplagan, ISBN 978-91-44-11022-6 : 2015 :

  Priest Graham
  Logic : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2000 : 128 s. :
  ISBN: 0-19-289320-3 (pbk) ; £5.99 : CIP entry (Oct.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Purves Dale
  Neuroscience
  4th ed. : Sunderland, Mass. : Sinauer : cop. 2008 : 857 s. + (52 s.) :
  ISBN: 978-0-87893-697-7 (hardcover : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (bara delar ingår)

  Distributed information processing in biological and computational systems
  Navlakha S., Bar-Joseph Z.
  Communications of the ACM, Vol. 58 No. 1, Pages 94-102 : 2015 :
  Fulltext

  Burnett M. et al.
  Gender pluralism in problem-solving software
  Interacting with Computers Volume 23, Issue 5, September 2011, Pages 450–460 Feminism and HCI: New Perspectives : 2011 :
  länk

  The elusive thematic-materials effect in Wason's selection task
  Griggs R. A., Cox J. R.
  British Journal of Psychology. Aug1982, Vol. 73 Issue 3, p407. 14p. . : 1982 :
  länk