"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Restaurangdrift i matsal, 15 hp

Engelskt namn: Running a Restaurant - Dining Room Service

Denna kursplan gäller: 2021-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 2MR026

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Programkom för hotell- och restaurangmanagementprogr o gastronomiprogrammet, 2007-12-11

Reviderad av: Prefekten, 2020-09-10

Innehåll

Studenten får under kursen tillämpa sina teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter, inom inriktningen värdskap. Genom att konceptutveckla och driva en verksamhet som relaterar till olika måltidskontexter, där hänsyn tas till genus, hållbarhet samt etiska och samhälleliga aspekter. Kursen behandlar utveckling, planering, genomförande och utvärdering.

Kursen är indelad i två moduler.

 1. Konceptutveckling och innovation, (Concept Development and Innovation) 7,5 hp
 2. Konceptrealisering, (Realisation of Concept) 7,5 hp

Modul 1. Konceptutveckling och innovation, 7.5 hp
En fördjupande modul i gastronomi där stort utrymme läggs på kreativitet och där de studerande i samverkan planerar och utvecklar koncept. Konceptet ska ta hänsyn till hållbarhet, etik och samhälleliga aspekter, samt presenterar detta genom en gestaltning.

Modul 2. Konceptrealisering, 7.5 hp
Modulen utgörs av en realiserings, utvecklings- och driftsprocess. Studenterna samverkar i planering, utförande, utvärdering och utveckling av koncept som skapar kundens måltidsupplevelse. Konceptet ska ta hänsyn till hållbarhet samt etiska och samhälleliga aspekter.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Konceptutveckling och innovation
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • Visa grundläggande kunskaper om hur konceptet förhåller sig till hållbarhet samt etiska och samhälleliga aspekter
 • Visa grundläggande kunskaper om hur konceptet förhåller sig till genus
 • Visa fördjupade kunskaper i konceptutveckling
 • Visa fördjupade kunskaper om kreativa processer

Färdighet och förmåga

 • Visa fördjupad förmåga att muntligt kunna kommunicera kring kreativa och innovativa processer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa fördjupad förmåga att muntligt och skriftligt kunna reflektera kritiskt kring den kreativa och innovativa processen inom måltidskontext

Modul 2. Konceptrealisering
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga

 • Visa grundläggande färdighet och förmåga att realisera måltidsupplevelser utifrån rummets och mötets betydelse för olika måltidskontexter
 • Visa grundläggande färdighet och förmåga att realisera måltidsupplevelser utifrånhållbarhet samt etiska och samhälleliga aspekter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa grundläggande förmåga att kritiskt värdera och reflektera över måltidsupplevelser utifrån etiska aspekter
 • Visa grundläggande förmåga att kritiskt värdera och reflektera över måltidsupplevelser utifrån ekonomisk hållbarhet
 • Visa grundläggande förmåga att kritiskt värdera och reflektera över måltidsupplevelser utifrån genus
 • Visa grundläggande förmåga att kritiskt värdera och reflektera över sin egen roll och andras roller vid planering och genomförande av måltidsupplevelser

Behörighetskrav

Måltids- och restaurangvetenskap 2, 15 hp, Måltids- och restaurangvetenskap 4 inriktning gastronomi och värdskap, 15 hp, Vinkunskap och sommelerie, 15 hp, Gastronomi- inriktning gastronomi och värdskap, 15 hp. Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15.0 hp, Revenue management, 7.5 hp och Ledarskap, 7.5 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, grupparbete, praktiska laborationer och genomförande av koncept. Viss undervisning kan ske på helg och kvällstid samt utanför Campus och/eller på annan ort.

Examination

Modul 1. Konceptutveckling och innovation
Modulen examineras genom loggbok, individuell rapport och gestaltning i grupp vid seminarium. På modulen sätts betyg G eller U.

Modul 2. Konceptrealisering
Modulen examineras genom loggbok och individuellt PM samt muntlig redovisning i grupp vid seminarium.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs VG på modul 2.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 43

Restaurangdrift i matsal 15 hp

Obligatorisk litteratur

Pipping Ekström Marianne
Genus på krogen
Örebro : Örebro universitetsbibliotek : 2006 : 85 s. :
ISBN: 91-7668-487-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Davies Ursula
An introduction service design and selection of service design tools
Design council, UK :
Elektronisk version

Developing hospitality properties and facilities
Ransley Josef, Ingram Hadyn
2. ed. : Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann : 2004 : xxv, 321 s. :
ISBN: 0-7506-5982-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Entreprenörskap och företagsetablering : från idé till verklighet
Landström Hans, Löwegren Marie
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 453 s. :
ISBN: 978-91-44-02147-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Gustafsson Inga-Britt
Sensorik och marknadsföring
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 261 s. :
ISBN: 9789144079042
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma