Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Revenue management, 7,5 hp

Engelskt namn: Revenue management

Denna kursplan gäller: 2018-08-13 och tillsvidare

Kurskod: 2MR042

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för restauranghögskolan

Beslutad av: Föreståndaren, 2014-05-23

Reviderad av: Föreståndaren, 2018-06-05

Innehåll

Kursen Revenue management behandlar intäkts- och prishantering specifikt inom Hospitality-industrin. Utgångspunkten är att en vara/tjänst inte kan lagras och den komplexitet som därför uppstår vid försäljningstidpunkten. Kursen kommer behandla de grundläggande delarna av teorin, samt sätta dessa på prov genom praktiska övningar från verkligheten. Vidare kommer studenterna under kursen att arbeta med Revenue Management ur ett verksamhetsledande perspektiv för att få en helhetsbild av företagande. Kursen tar även upp hur Revenue Management kan bidra till ett positivt resultat.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
  • visa grundläggande kunskap om teoretiska utgångspunkter för intäktsoptimering
  • visa grundläggande förståelse för vad Revenue Management innebär
Färdighet och förmåga
  • visa grundläggande färdigheter genom att redogöra för parametrar som påverkar intäktsoptimering, och som skiljer teori från verklighet
  • visa grundläggande färdighet och förmåga att sätta Revenue Management i relation till ekonomiska aspekter av verksamhetsledning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa grundläggande förmåga att analysera och värdera en verksamhet utifrån ett Revenue Managementperspektiv
  • visa grundläggande förmåga att analysera metoder inom Revenue Management i olika verksamheter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktiska övningar med laborativa inslag, gruppdiskussioner och fältstudie.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen samt casearbete som examineras genom planeringsseminarium och genom skriftlig och muntlig presentation av Case-PM samt diskussion av ett annat Case-PM.
Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från kursens alla delar och sätts först när alla delar är fullgjorda och godkända.
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
Tregradig betygsskala med Underkänd, Godkänd och Väl godkänd tillämpas. För betyget Väl godkänt på hel kurs krävs betyget Väl godkänt på skriftlig salstentamen.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle inom två månader. Den som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om inte särskilda skäl talar emot det. Sådan begäran lämnas skriftligen till föreståndaren för Enheten för Restauranghögskolan. För mer information se Rektorsbeslut om Regler för betyg och examination.
 
 
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 33

REVENUE MANAGEMENT, 7.5 HP

Revenue management for the hospitality industry
Hayes David K., Miller Allisha A.
Hoboken : John Wiley & Sons : cop. 2011 : xvi, 512 s. :
ISBN: 978-0-470-39308-6 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst